• Abonare la noutăţi
      
 • Prima    /   Documente    /   Statutul PL

  Statutul PL

    STATUTUL PARTIDULUI LIBERAL

  Prezentul Statut este adoptat de Congresul V al Partidului Liberal din 1 decembrie 2018

  Descarcă aici

   

    CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

  CAPITOLUL I

  DISPOZIŢII GENERALE

   

  Art.1 Partidul Liberal este o asociație benevolă cu statut de persoană juridică a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, care prin activități comune şi în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea voinţei lor politice.

  Art.2 Partidul Liberal este succesorul de drept şi politic al Partidului Reformei, fondat în anul 1993, formaţiune politică liberală de dreapta ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu normele Constituţiei, ale Legii nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice şi ale prevederilor prezentului Statut.

  Art.3 Denumirea integrală a partidului este Partidul Liberal. Denumirea prescurtată a partidului reprezintă inițialele – ,,PL”.

  Art. 4 (1) Simbolul permanent al partidului reprezintă conturul spațiului românesc din perioada interbelică (1918-1940) în care este proiectată reprezentarea mişcării în aceeaşi direcţie a doi oameni uniți, unul dintre ei ţinând în mână o stea care simbolizează scopul Partidului Liberal de integrare europeană, euro-atlantică a Republicii Moldova prin unirea cu România, înconjuraţi de o curbă convexă închisă formată de stele ce reprezintă ţările membre ale Uniunii Europene, iar semicercul este închis de inițialele Partidului Liberal – PL. În dreapta este plasată inscripția cu denumirea partidului.

  (2) Drapelul Partidului Liberal este de culoare azurie, având în mijloc simbolul permanent.

  (3) Imnul Partidului Liberal este piesa „Libertatea – floare a speranţei”, versuri: Simion Ghimpu, muzică: Anatol Dumitraș.

  Art.5 (1) Partidul Liberal este persoană juridică, forma juridică de organizare a acestuia – partid politic, dispune de ştampilă, antet, cont bancar. Poate dispune de legitimaţii şi publicaţii proprii.

  (2) Organizațiile teritoriale (filialele) ale partidului nu sunt persoane juridice, însă dispun de ștampilă pentru autentificarea listelor electorale la alegerile locale.

  (3) Adresa juridică a Partidului Liberal este: str. Nicolae Iorga 15, municipiul Chişinău, RM.

  Art.6 Statutul Partidului Liberal conţine principii şi norme obligatorii pentru toate organizaţiile teritoriale şi membrii partidului.

  Art.7 Scopul Partidului Liberal este promovarea valorilor liberale şi a intereselor naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţeanului şi ale familiei, protecţia, consolidarea şi extinderea proprietăţii private, schimbul liber de valori economice şi culturale, accesul liber şi egal la educaţie, pluralismul politic, consolidarea sistemului democratic, integrarea în Uniunea Europeană, aderarea la NATO prin unirea Republicii Moldova cu România. În activitatea sa, Partidul Liberal urmăreşte doar obiective politice.

  Art.8 Partidul Liberal este un partid politic de orientare liberală, care militează pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pentru consolidarea democraţiei, a statului de drept şi a economiei de piaţă. În activitatea sa, PL va contribui la afirmarea noii clase politice liberale, va conlucra cu alte partide politice, precum şi cu societatea civilă pentru susţinerea şi promovarea valorilor liberale, pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și în NATO prin unirea Republicii Moldova cu România.

  Art.9 În conformitate cu Programul Politic, Partidul Liberal îşi propune următoarele obiective politice prioritare:

  a)        realizarea suveranităţii, independenţei, integrităţii şi unităţii naționale a poporului român, prin unirea Republicii Moldova cu România;

  b)        integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în NATO prin unirea cu România;

  c)        adoptarea noii constituții care să prevadă integrarea în Uniunea Europeană și NATO prin unirea cu România;

  d)        retragerea armatei şi arsenalului militar al Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, transformarea operațiunii actuale de menținere a păcii într-o misiune civilă sub mandat internațional, soluţionarea diferendului transnistrean;

  e)        dezvoltarea și funcționarea democrației prin reformarea instituțiilor de drept în spiritul valorilor unui stat democratic;

  f)         adoptarea legii cu privire la lustrație;

  g)        susţinerea şi promovarea tinerei generaţii în viaţa socială, economică şi politică;

  h)        reformarea instituţiilor de drept în spiritul valorilor unui stat democratic;

  i)         promovarea şi consolidarea statului de drept;

  j)         integrarea Republicii Moldova în sistemul instituţiilor şi organizaţiilor politice internaţionale;

  k)        garantarea, respectarea şi promovarea demnităţii umane, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;

  l)         protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor Republicii Moldova de peste hotarele republicii;

  m)     asigurarea funcționării principiului separaţiei şi colaborării puterilor în stat;

  n)        susținerea și încurajarea dezvoltării proprietăţii private;

  o)        promovarea şi asigurarea autonomiei locale în conformitate cu principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale;

  p)        restrângerea categoriei bunurilor ce constituie obiectul proprietăţii publice;

  q)        asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor Republicii Moldova la educaţie, încurajarea dezvoltării educaţiei şi a cercetării;

  r)         combaterea oricăror discriminări de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială;

  s)        combaterea corupţiei, a crimei organizate şi a economiei tenebre;

  t)         asigurarea libertăţii depline a presei, prin eliminarea oricărui control sau amestec din partea autorităţilor publice şi a reprezentanţilor acestora;

  u)        asigurarea coeziunii economice şi sociale;

  v)        păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice.

   Art.10 În realizarea obiectivelor sale, Partidul Liberal desfăşoară următoarele activităţi:

  a)             a)             participarea la alegerile generale locale, parlamentare, prezidențiale și referendumuri de orice nivel;

  b)        acționarea prin reprezentanții săi în Parlament, Guvern, autorități ale administrației publice centrale și locale, orice alte instituții și organisme în care partidul este reprezentat;

  c)        comunicarea și cooperarea permanentă cu partidele politice democratice, diaspora, sindicatele, organizațiile neguvernamentale, cu structurile societății civile și cu mediul de afaceri;

  d)        realizarea, editarea şi difuzarea publicaţiilor sau a altor materiale proprii;

  e)        administrarea proprietăţilor sale, precum şi alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut de prezentul Statut;

  f)                f)           colaborarea şi întreţinerea relaţiilor cu partide politice liberale și alte partide democratice la nivel internațional;

  g)        încurajarea constituirii de asociaţii, fundaţii şi cluburi liberale;

  h)        acţiuni politice, culturale și sportive.

   Art. 11 În vederea contribuirii la asigurarea egalității de șanse între membrii partidului, femei și bărbați, privind implicarea în activitatea publică și politică, Partidul Liberal adoptă sistemul ponderii de participare a unuia dintre genuri la o cotă de minimum 30% în fiecare din domeniile sale de activitate și garantează accesul egal al femeilor și bărbaților în organele de conducere și pe listele electorale. Sistemul ponderii de participare a unuia dintre genuri la o cotă de minimum 30% se va aplica în baza competenței și a competiției deschise.

    CAPITOLUL II MEMBRII ȘI SIMPATIZANȚII PARTIDULUI LIBERAL

  CAPITOLUL II

  MEMBRII ȘI SIMPATIZANȚII PARTIDULUI LIBERAL

   

  Art.12 Membru și simpatizant al Partidului Liberal poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu capacitate de exercițiu deplină, care, potrivit normelor legale, are drept de vot.

  Art.13 Nu poate fi membru al Partidului Liberal cetățeanul:

  a)        căruia, conform prevederilor legale, îi este interzisă participarea la activităţi cu caracter politic;

  b)        persoanele care susțin și întreprind acțiuni extremiste, rasiste, xenofobe, altele ce contravin Constituției Republicii Moldova, principiilor democratice și ale statului de drept.

  Art.14 (1) Pentru a deveni membru al Partidului Liberal, persoana va depune o cerere în formă scrisă către organizaţia primare/teritorială, în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul, reşedinţa sau doreşte să-şi desfăşoare activitatea. În caz de lipsă a unei organizaţii primare, cererea se depune la organizaţia teritorială.

  (2) Preşedintele organizaţiei primare sau, după caz, preşedintele organizaţiei teritoriale, verifică datele din cerere şi constată întrunirea de către solicitant a condiţiilor legale şi statutare pentru a dobândi calitatea de membru al PL.

  (3) Cererea candidatului care întruneşte cerinţele legale de obţinere a calităţii de membru al PL se înaintează spre examinare în şedinţa imediat următoare a Biroului Permanent al organizaţiei primare/teritoriale.

  (4) În cazul acceptării cererii de către Biroul Permanent al organizației primare/teritoriale, la ședința imediat următoare, în prezența solicitantului, Biroul Permanent hotărăște cu majoritatea de voturi a membrilor Biroului acceptarea sau respingerea cererii. Calitatea de membru de partid se obţine din data adoptării hotărârii de acceptare de către Biroul Permanent al organizaţiei primare/teritoriale.

  (5) Hotărârea privind acceptarea sau respingerea cererii solicitantului se consemnează în Procesul-verbal al ședinței Biroului Permanent al organizaţiei primare/teritoriale.

  (6) În cazul în care solicitantul nu întruneşte cerinţele sau cererea este respinsă de către Biroul Permanent al organizaţiei primare/teritoriale, preşedintele organizaţiei primare/teritoriale va restitui cererea cu indicarea motivelor.

  (7) Atestarea calității de membru la Partidul Liberal se efectuează prin eliberarea legitimaţiei de membru.

  (8) Atestarea calității de simpatizant al Partidului Liberal se efectuează prin eliberare legitimației de simpatizant la dorința persoanei.

  Art.15 (1) Membrii PL sunt înscrişi în Registrul de evidenţă al membrilor PL al fiecărei organizaţii primare/teritoriale. Registrul este organizat atât în format scriptic cât şi electronic. Obligaţia ţinerii Registrului la nivel local/teritorial revine secretarului coordonator al organizaţiei primare/teritoriale.

  (2) La nivel central, se organizează şi funcţionează Registrul republican de evidenţă a membrilor PL, bază de date organizată în format electronic şi care cuprinde toţi membrii PL şi principalele date de identificare ale acestora.

  (3) Evidenţa membrilor PL şi generalizarea datelor în Registrul republican de evidenţă a membrilor PL se efectuează de către Secretariatul General.

  (4) Organizaţiile PL de toate nivelurile sunt obligate să actualizeze anual Registrul de evidenţă a membrilor PL şi să transmită Registrul actualizat către Secretariatul General nu mai târziu de sfârşitul lunii ianuarie al noului an de evidenţă, pentru actualizarea Registrului republican de evidenţă a membrilor PL.

  Art. 16 (1) Membrii partidului au următoarele drepturi:

  a)        să-şi exprime, în mod liber, opiniile în cadrul tuturor forurilor partidului;

  b)        să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a le exprima şi de a le supune dezbaterii organelor de conducere ale partidului;

  c)        să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiilor din care fac parte şi cu privire la hotărârile organelor de conducere locale, teritoriale şi centrale;

  d)        să aleagă şi să fie aleşi concomitent în mai multe funcţii de conducere din partid;

  e)        să fie propuşi şi promovaţi în funcţii publice și politice, în calitate de candidați la funcții elective sau executive în cadrul organelor publice locale și centrale pe listele electorale ale PL;

  f)         să beneficieze gratuit de consultaţii politice, juridice, economice şi de alt ajutor din partea subdiviziunilor respective ale partidului şi ale conducerii acestuia;

  g)        să renunțe/suspende la calitatea de membru în modul și condițiile stabilite de prezentul Statut.

  (2) Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage răspunderea disciplinară a celor ce se fac vinovaţi.

  Art.17 Membrii Partidului Liberal au următoarele obligaţii:

  a)        să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Statut;

  b)        să cunoască Programul partidului şi să contribuie la înfăptuirea acestuia;

  c)        să îndeplinească şi să respecte hotărârile organelor de conducere;

  d)        să participe la activitatea organizaţiilor din care fac parte sau a organelor de conducere în care au fost aleşi;

  e)        să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcţiilor politice sau publice în care au fost desemnaţi sau aleşi, cu demnitate, competenţă şi cinste;

  f)         să îndeplinească cu corectitudine atribuţiile care derivă din funcţia ocupată în structurile de conducere ale partidului;

  g)        să plătească cotizaţia de membru, în conformitate cu Regulamentul cu privire la cotizația de membru, aprobat de către Consiliul Republican.

  Art.18 (1) Membrilor Partidului Liberal care nu respectă Statutul, Programul Politic, Hotărârile organelor de conducere, precum și celor care prin conduită negativă, declarații sau activități sunt în detrimentul partidului, după gravitatea faptei, se aplică una din următoarele sancțiuni:

  a)        avertisment;

  b)        suspendare pe un anumit termen a unor drepturi în interiorul partidului;

  c)        demiterea din funcția ocupată în structura partidului;

  d)        retragerea sprijinului politic pentru funcții dobândite prin susținerea partidului;

  e)        excluderea din partid.

  (2) Hotărârile de aplicare a sancțiunilor se vor comunica în forma scrisă membrului de partid sancționat.

  Art.19 (1) Se consideră abateri disciplinare mai puţin grave:

  a)        neparticiparea repetată şi nemotivată la şedinţele şi activităţile organizaţiei din care face parte;

  b)        încălcarea sau limitarea drepturilor altor membri ai partidului, prevăzute de prezentul Statut;

  c)        neîndeplinirea sarcinilor asumate sau nesubordonarea faţă de organul de conducere al organizaţiei.

  (2) Sancţionarea pentru abaterile disciplinare mai puţin grave se aplică prin Hotărârea Biroul Permanent Local/Teritorial la propunerea preşedintelui organizaţiei primare/teritoriale.

  (3) Până la aplicarea sancţiunii disciplinare, organul abilitat cu sancţionarea este obligat să ceară membrului explicaţii privind abaterea comisă. Refuzul de a prezenta explicaţiile cerute se consemnează într-un proces-verbal.

  (4) În anumite cazuri se pot crea comisii pentru organizarea unei anchete pe cazul dat.

  (5) În orice caz, membrul PL, care a săvârșit abaterea, va fi invitat la şedinţă unde poate să dea explicaţii şi să îşi motiveze atitudinea, precum şi prezentarea probelor şi justificărilor întru susţinerea sa. În caz de refuz de a se prezenta, hotărârea cu privire la sancționarea disciplinară va fi examinată în lipsa membrului.

  (6) Hotărârea cu privire la sancţionarea disciplinară se va comunica în termen de 10 zile de la data adoptării și poate fi contestată de către membrul sancţionat la Comisia de Etică şi Disciplină a partidului în termen de 15 zile din momentul comunicării.

  Art. 20 (1) Sancțiunea excluderii din partid se aplică în cazul unor abateri disciplinare grave şi anume:

  a)        încălcarea, în mod intenționat, a prevederilor Statutului, Regulamentelor de funcţionare, ale altor acte normative interne ale partidului;

  b)        nerespectarea hotărârilor organelor de conducere ale partidului, dacă au fost luate atitudini publice contrare politicii şi strategiei generale a partidului;

  c)        condamnarea persoanei respective la o pedeapsă privativă de libertate ori interzicerea exercitării drepturilor politice prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

  d)        încadrarea persoanei respective în activitatea altor partide şi organizaţii social-politice;

  e)        alte abateri, dacă au fost prejudiciate interesele partidului sau ale societății, constatate de către organele centrale de conducere ale PL.

  (2) Sancţiunea de excludere în privința membrilor este înaintată şi aplicată de către preşedintele organizaţiei primare/teritoriale, în baza Hotărârii aprobate de către Biroul Permanent Local/Teritorial, pentru membrii organizaţiei primare şi respectiv teritoriale.

  (3) Sancţiunea de excludere în privinţa membrilor care exercită funcţii în organele de conducere ale partidului la nivel local şi teritorial este înaintată şi aplicată de către Biroul Permanent Teritorial şi, respectiv, Biroul Politic, în baza Hotărârii aprobate de către aceste organe.

  (4) Sancţiunea de excludere pentru membrii Consiliului Teritorial, ai Biroului Permanent Teritorial şi pentru preşedinții organizaţiilor teritoriale este aplicată de către Biroul Politic la propunerea Preşedintelui partidului.

  (5) Sancţiunea de excludere pentru prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii partidului, Secretarul General și membrii Biroului Politic, este aplicată de către Consiliul Republican la propunerea Preşedintelui partidului.

  (6) Sancţiunea de excludere pentru membrii Consiliului Republican este înaintată şi aplicată de către Preşedintele partidului, în baza Hotărârii aprobate de către Congres, iar între ședințele Congresului, de către Consiliul Republican.

  (7) Sancţiunea de excludere a Președintelui partidului se decide prin Hotărârea Congresului.

  (8) Hotărârea de excludere se adoptă cu votul majorităţii membrilor organului ce decide excluderea şi se comunică celui sancţionat.

  Art. 21 (1) Calitatea de membru al Partidului Liberal se pierde prin renunţare, înscriere în alt partid, anulare, excludere.

  (2) Renunţarea se face în baza depunerii unei cereri, în formă scrisă. Cererea scrisă împreună cu legitimația de membru se depun către organizaţia primară din care face parte membrul, pentru a fi scos de la evidență.

  (3) Anularea calității de membru are loc în caz de deces, precum și în situațiile în care se constată că ulterior dobândirii calității de membru PL, persoana se afla în una din situațiile prevăzute la art. 13 din prezentul Statut.

  (4) Excluderea se hotărăște în conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul Statut.

    CAPITOLUL III ORGANIZAREA PARTIDULUI LIBERAL

  CAPITOLUL III

  ORGANIZAREA PARTIDULUI LIBERAL

  Secțiunea 1. Organizarea internă

   

  Art.22 Structura Partidului Liberal

  Partidul Liberal este organizat şi funcţionează după principiul de organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi cuprinde:

  a)        Organizaţii primare (săteşti, comunale, orăşeneşti);

  b)        Organizaţii teritoriale (raionale, mun. Chişinău și Bălți, sectoarele municipiului Chişinău, UTA Găgăuzia);

  c)        Organizaţii republicane.

   Art. 23 (1) Organele de conducere ale Partidului Liberal la nivel local sunt:

  a)        Adunarea Generală;

  b)        Biroul Permanent Local;

  c)        Preşedintele organizației primare.

  (2) Organele de conducere ale Partidului Liberal la nivel teritorial sunt:

  a)        Conferinţa;

  b)        Consiliul Teritorial;

  c)        Biroul Permanent Teritorial;

  d)        Preşedintele organizației teritoriale.

  (3) Organele de conducere ale Partidului Liberal la nivel republican sunt:

  a)        Congresul;

  b)        Consiliul Republican;

  c)        Biroul Politic;

  d)        Preşedintele partidului.

  Secțiunea 2. Organizarea internă la nivel local

   

  Art. 24 (1) Organul suprem al organizaţiei primare este Adunarea Generală.

  (2) Adunarea Generală se convoacă de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată pe an, de către Biroul Permanent Local, Biroul Permanent Teritorial sau din proprie iniţiativă, la cererea a peste jumătate din numărul membrilor organizaţiei.

  (3) Adunarea Generală este deliberativă dacă la aceasta participă majoritatea membrilor organizaţiei.

  (4) Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi.

  (5) Hotărârea privind alegerea Preşedintelui se adoptă cu votul majorităţii membrilor organizaţiei primare de partid.

  Art. 25 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

  a)        decide constituirea organizaţiei;

  b)        alege pentru o perioadă de patru ani preşedintele, vicepreşedinții şi secretarul coordonator;

  c)        alege pentru o perioadă de patru ani membrii Biroului Permanent Local şi îi revocă;

  d)        aprobă la nivel local măsurile necesare realizării programului şi a strategiei partidului;

  e)        analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere alese, precum şi a membrilor aleşi sau numiţi în administraţia publică locală, şi aprobă programele de activitate ale acestora;

  f)         validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării organizaţiei;

  g)        dezbate şi aprobă raportul de gestiune;

  h)        aprobă listele de candidaţi pentru alegerile locale (primari şi consilieri locali), propuse de către Biroul Permanent Local;

  i)         alege delegaţii la Conferinţa Teritorială a partidului.

  Art. 26 (1) Biroul Permanent Local organizează activitatea curentă a organizaţiilor în perioada dintre Adunările Generale.

  (2) Biroul Permanent Local este convocat lunar sau ori de câte ori este nevoie de către preşedintele organizaţiei primare, teritoriale, sau la cererea a peste jumătate din numărul membrilor săi.

  (3) Şedinţele Biroului Permanent Local sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor săi.

  (4) La şedinţele Birourilor Permanente Locale (comunale, orăşeneşti şi municipale) pot participa cu drept de vot consultativ: membrii supleanţi, primarul, viceprimarul, consilierii locali în exerciţiu ai PL.

  (5) Preşedinta Organizației Femeilor Liberale (OFL), Preşedintele/a Tineretului Liberal (TL) și consilierii aleși, la nivel local sunt membri de drept ai Biroului Permanent Local.

  (6) La şedinţele Birourilor Permanente Locale pot participa şi alți membri ai organizaţiei cu acceptul preşedintelui.

  Art. 27 Biroul Permanent Local are următoarele atribuţii:

  a)        planifică, conduce, coordonează activitatea organizaţiei primare în intervalul dintre Adunările Generale;

  b)        pregăteşte selecţia de candidaţi, întocmeşte şi propune Adunării Generale spre aprobare listele de candidaţi pentru alegerile locale (primari şi consilieri locali), apoi le transmite Biroului Permanent Teritorial;

  c)        organizează campaniile electorale la nivel local şi răspunde în faţa Biroului Permanent Teritorial de îndeplinirea obiectivelor electorale;

  d)        contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locală;

  e)        întocmeşte evidenţa membrilor organizaţiei şi urmăreşte încasarea cotizaţiilor;

  f)         aprobă cererile de înscriere în organizaţie;

  g)        gestionează mijloacele financiare şi materiale ale organizaţiei;

  h)        îndeplineşte hotărârile organismelor superioare de conducere;

  i)         organizează activităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor sale;

  j)         propune Biroului Permanent Teritorial aplicarea de sancţiuni.

  Art.28 (1) Preşedintele organizației primare exercită funcţia de conducere şi coordonare a organizaţiei primare.

  (2) Preşedintele este concomitent preşedintele Adunării Generale, membru din oficiu al Consiliului Teritorial şi preşedinte al Biroului Permanent Local.

  (3) Alegerea preşedintelui se face cu votul majorității membrilor, la propunerea oricărui dintre membrii organizaţiei primare.

  Art. 29 Preşedintele organizației primare are următoarele atribuţii:

  a)        reprezintă partidul în relaţiile oficiale în aria lui de activitate;

  b)        participă la şedinţele Consiliului Teritorial;

  c)        organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei primare;

  d)        gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei;

  e)        asigură realizarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;

  f)         coordonează activitatea membrilor partidului din autorităţile publice locale.

   

  Secțiunea 3. Organizarea internă la nivel teritorial (raional)

   

  Art. 30 (1) Organizaţiile teritoriale (filialele) exercită funcţiile de organizare, coordonare şi asistenţă a activităţii organizaţiilor primare.

  (2) Organul suprem al organizaţiei teritoriale este Conferinţa Teritorială.

  (3) La ședințele Conferinţei Teritoriale participă delegaţii organizaţiilor primare conform normei de reprezentare stabilită de Consiliul Teritorial.

  (4) Conferinţa Teritorială se convoacă ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată la 4 ani, de către Biroul Permanent Teritorial sau Biroul Politic, la cererea a mai mult de jumătate din numărul organizațiilor primare.

  (5) Conferința Teritorială de constituire se convoacă de către grupul de inițiativă, cu aprobarea Biroului Politic.

  Art. 31 Conferinţa Teritorială are următoarele atribuţii:

  a)        alege pentru o perioadă de patru ani preşedintele organizației teritoriale (filialei) și îl revocă;

  b)        alege și revocă membrii Consiliului Teritorial, cu excepția membrilor din oficiu;

  c)        alege membrii Comisiei Teritoriale de Cenzori;

  d)        alege membrii Comisiei Teritoriale de Etică și Disciplină;

  e)        hotărăşte măsurile de realizare a programului şi a strategiei partidului la nivel teritorial;

  f)         aprobă şi susţine elaborarea şi participarea conducerii locale la proiectele şi programele de dezvoltare regională şi locală;

  g)        coordonează şi definitivează modalităţile de integrare a specialiştilor locali în proiectele şi programele aflate în lucru la nivel republican;

  h)        dezbate raportul Comisiei de Cenzori şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară;

  i)         analizează activitatea organelor de conducere pe care le-au ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia locală şi dispune măsurile necesare pentru o mai buna reprezentare politică;

  j)         poate delega unele atribuţii Consiliului Teritorial;

  k)        alege, la propunerea Biroului Permanent Teritorial, delegați la Congresul partidului.

  Art. 32 (1) Consiliul Teritorial organizează activitatea filialei în perioada dintre Conferinţele Teritoriale.

  (2) Şedinţele Consiliului Teritorial sunt convocate ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată la 3 luni, de către preşedintele organizaţiei teritoriale, a Biroului Permanent Teritorial sau la cererea a peste jumătate din numărul membrilor săi.

  (3) Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor aleşi.

  (4) Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

  Art. 33 Consiliul Teritorial este compus din:

  a)        preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul coordonator al organizaţiei;

  b)        membrii aleși prin Hotărârea Conferinței Teritoriale;

  c)        membrii Biroului Permanent Teritorial;

  d)        preşedinţii organizaţiilor primare;

  e)        consilieri la nivel teritorial;

  f)         preşedinta Organizaţiei Femeilor Liberale la nivel teritorial;

  g)        preşedintele/a Tineretului Liberal la nivel teritorial.

  Art. 34 Consiliul Teritorial are următoarele atribuţii:

  a)        alege pentru o perioadă de 4 ani vicepreşedinţii organizaţiei şi secretarul coordonator, și îi revocă;

  b)        alege pentru o perioadă de 4 ani membrii Biroului Permanent Teritorial și îi revocă;

  c)        analizează activitatea organelor de conducere locale alese şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia locală din partea PL;

  d)        îndeplineşte hotărârile conducerii centrale ale partidului şi asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru realizarea programului şi a strategiei partidului;

  e)        stabileşte priorităţile de dezvoltare locală, proiectele şi programele de implicare a structurilor şi a organelor locale în realizarea lor efectivă;

  f)         evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce priveşte numărul de membri, activitatea, audienţa reprezentanţilor locali, dotarea logistică şi materială, precum şi asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune funcţionări şi reprezentări;

  g)        aprobă listele de candidaţi pentru consilierii teritoriali, orăşeneşti și municipali, propuse de către Biroul Permanent Teritorial al partidului, şi le înaintează circumscripţiilor electorale, cu excepţia listei candidaţilor pentru consilierii municipiului Chişinău şi a candidaturii la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău;

  h)        hotărăşte cu privire la sancţiunile propuse de către Biroul Permanent Teritorial;

  i)         în situaţii cu totul deosebite, când organele de conducere la nivel local activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului, poate decide dizolvarea Biroului Permanent Local sau demiterea preşedintelui acestuia;

  j)         poate delega unele atribuții Biroului Permanent Teritorial.

  Art. 35 (1) Biroul Permanent Teritorial organizează activitatea curentă a filialei în perioada dintre şedinţele Consiliului Teritorial şi este format din preşedinte, vicepreşedinţi, secretar coordonator, trezorier, preşedintele structurii teritoriale a TL, președinta structurii teritoriale a OFL și alți membri aleși.

  (2) Biroul Permanent Teritorial este convocat lunar sau ori de câte ori este nevoie de către preşedintele organizaţiei teritoriale sau la cererea a peste jumătate din numărul membrilor săi.

  (3) Şedinţele Biroului Permanent Teritorial sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor săi.

  (4) Hotărârile se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi.

  Art. 36 Biroul Permanent Teritorial are următoarele atribuţii:

  a)        coordonează şi planifică activitatea filialei, precum şi a organizaţiilor primare între şedinţele Consiliului Teritorial;

  b)        validează propunerile de candidaţi pentru funcţiile de conducere în administraţia publică locală;

  c)        decide excluderea membrilor în condiţiile prevăzute de prezentul Statut;

  d)        aprobă cooptarea de membri supleanţi ca membri deplini ai Birourilor Teritoriale ale partidului;

  e)        organizează cercuri de studii, conferinţe, întruniri şi alte activităţi de acest gen;

  f)         înaintează listele de candidaţi circumscripţiilor electorale pentru primari şi consilieri în comune şi sate, aprobate de Adunarea Generală a organizaţiilor primare;

  g)        întocmeşte listele candidaţilor pentru consilieri teritoriali, orăşeneşti şi municipali, pe care le propune spre aprobare Consiliului Teritorial al partidului, cu excepţia consilierilor municipiului Chişinău şi a candidaturii la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău;

  h)        întocmeşte listele de candidaţi din teritoriu pentru alegerile parlamentare, apoi le înaintează Consiliului Republican sau după caz Biroului Permanent;

  i)         validează sau invalidează, în caz de necesitate, rezultatele alegerilor în organizaţiile primare;

  j)         împuterniceşte organizaţiile primare pentru a ţine evidenţa financiar-contabilă proprie.

  Art.37 (1) Preşedintele organizaţiei teritoriale (filialei) este ales de către Conferinţa Teritorială pentru o perioadă de 4 ani.

  (2) Preşedintele organizaţiei teritoriale poate fi revocat din funcție de către Conferinţa Teritorială, însă, în caz de încălcare gravă a Statutului și neîndeplinirea hotărârilor organelor de conducere ale partidului, de către Consiliul Republican.

  (3) Hotărârile privind alegerea sau revocarea preşedintelui organizaţiei teritoriale se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

  Art.38 Preşedintele organizaţiei teritoriale (filialei) are următoarele atribuţii:

  a)        exercită funcţia de conducere şi coordonare a activităţii organizaţiei teritoriale;

  b)        prezidează lucrările Conferinţei, şedinţele `lui Teritorial şi Biroului Permanent Teritorial;

  c)        propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului coordonator al organizaţiei;

  d)        asigură realizarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare.

   

  Secțiunea 4. Organizarea la nivelul municipiului Chișinău

   

  Art.39 (1) Organizația teritorială a municipiului Chişinău este compusă din 5 organizații teritoriale de sector (Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana și Râşcani), în componenţa cărora intră satele, comunele şi oraşele, în conformitate cu Legea nr. 431-XIII din 19.04.1995 privind statutul municipiului Chişinău.

  (2) Organizaţiile teritoriale de sector şi primare (sate, comune, oraşe) sunt organizate după aceleaşi principii şi au aceleaşi organe de conducere ca şi organizaţiile teritoriale şi, respectiv, primare ale partidului.

  Art.40 (1) Conferinţa organizaţiei municipale Chişinău este convocată la necesitate, dar nu mai rar de o dată la 4 ani.

  (2) Conferinţa teritorială a organizaţiei municipale Chişinău se convoacă de către preşedintele organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău, Consiliul Teritorial al municipiului Chişinău sau la cererea a cel puţin o treime din organizaţiile de sector.

  (3) Conferinţa Teritorială a municipiului Chişinău este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea delegaţilor aleşi.

  (4) Delegaţii la Conferinţa Teritorială se aleg de către Conferințele organizaţiilor de sector, în baza normei de reprezentare stabilită de către Consiliul Teritorial al municipiului Chişinău.

  (5) Hotărârile Conferinţei teritoriale a municipiului Chişinău se adoptă cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi.

  Art. 41 Conferinţa Teritorială a municipiului Chişinău are următoarele atribuţii:

  a)        alege pentru o perioadă de patru ani preşedintele și îl revocă;

  b)        alege pentru o perioadă de patru ani membrii Consiliul Teritorial al municipiului Chişinău și îi revocă;

  c)        alege pentru o perioadă de patru ani membrii Comisiei Teritoriale de Cenzori ai municipiului Chişinău și îi revocă;

  d)        alege pentru o perioadă de patru ani membrii Comisiei Teritoriale de Etică și Disciplină ai municipiului Chişinău și îi revocă;

  e)        adoptă hotărâri pentru realizarea programului, a strategiei partidului la nivelul municipiului Chişinău, inclusiv în campaniile electorale;

  f)         dezbate şi aprobă raportul Preşedintelui organizaţiei şi al Comisiei de Cenzori;

  g)        reconfirmă delegaţii la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Republican, aleși de Conferințele Teritoriale de sector;

  h)        poate delega unele atribuţii Consiliului Teritorial al municipiului Chişinău;

  i)         îndeplineşte și alte atribuţii în conformitate cu prezentul Statut.

  Art. 42 (1) Consiliul teritorial al municipiului Chişinău este compus din membrii aleși de Conferință.

  (2) Şedinţele Consiliului sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar de odată la trei luni, de către Preşedintele organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău, Biroul Permanent Teritorial al municipiului Chişinău sau la cererea a o treime din membrii Consiliului.

  (3) Şedinţele Consiliului sunt prezidate de Preşedintele organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău.

  (4) Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor aleşi.

  (5) Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

  Art. 43 Consiliul Teritorial al municipiului Chişinău are următoarele atribuţii:

  a)        convoacă Conferinţa teritorială a municipiului Chişinău, stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor pentru participare la Conferinţă;

  b)        asigură realizarea hotărârilor Conferinţelor teritoriale a municipiului Chişinău;

  c)        realizează programul şi hotărârile organelor superioare ale partidului;

  d)        alege pentru o perioadă de patru ani, vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale, membrii Biroului Permanent teritorial al municipiului Chişinău şi secretarul coordonator și îi revocă;

  e)        stabilește şi înaintează Biroului Politic listele candidaţilor pentru alegerile locale la funcţia de consilieri ai municipiului Chişinău;

  f)         propune Consiliului Republican candidatura la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău și alte candidaturi în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;

  g)        cooptează și revocă noi membri ai Consiliului, în limitele stabilite prin Hotărârea Conferinței;

  h)        eliberează din funcţii, înainte de termen membrii Consiliului, Biroului şi Comisiei teritoriale de Cenzori în cazul prevăzut de Statut;

  i)         alege noi membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori în cazul încetării, înainte de termen, a mandatului deţinut;

  j)         gestionează patrimoniul şi finanţele organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău;

  k)        stabileşte domeniile de coordonare a activităţii vicepreşedinţilor;

  l)         exercită alte atribuţii delegate de către Conferinţa teritorială, inclusiv atribuţia de alegere/revocare a preşedintelui şi vicepreşedinţilor organizaţiei.

  Art.44 (1) Biroul Permanent teritorial al municipiului Chişinău organizează activitatea curentă a organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău în perioada dintre şedinţele Consiliului teritorial al municipiului Chişinău.

  (2) Biroul Permanent teritorial a mun. Chişinău este convocat lunar după necesitate, de către Preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, sau la cererea a o treime din membrii Biroului Permanent.

  (3) Şedinţele Biroului Permanent teritorial a municipiului Chişinău sunt deliberative dacă la lucrări participă majoritatea membrilor săi.

  (4) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

  (5) Şedinţele Biroului Permanent sunt prezidate de Preşedintele organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău sau, în lipsa președintelui, de către unul dintre vicepreședintele delegat.

  Art. 45 Preşedintele organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău are următoarele atribuţii:

  a)        reprezintă organizaţia teritorială a municipiului Chişinău în relaţiile cu organizaţiile de sector, cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune, precum şi organizaţiile teritoriale ale altor partide;

  b)        pentru perioada de absenţă, desemnează un vicepreședinte pentru exercitarea atribuțiilor delegate;

  c)        pentru perioada de imposibilitate a exercitării funcţiilor, desemnează un vicepreşedinte pentru asigurarea interimatului;

  d)        propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului coordonator al organizaţiei;

  e)        exercită şi alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.

  Art.46 Vicepreşedintele sau vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău îndeplinesc atribuțiile delegate de către Preşedintele organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău, Consiliul Teritorial al municipiului Chişinău sau Biroul Permanent teritorial al municipiului Chişinău:

  a)        asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organelor de conducere ale organizaţiei;

  b)        reprezintă partidul în relaţiile oficiale în situaţia delegării de către preşedintele organizaţiei;

  c)        în perioada de absenţă sau de imposibilitate a exercitării funcţiilor de către Preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, îndeplineşte atribuţiile acestuia;

  d)        în absenţa preşedintelui prezidează şi conduce şedinţele organelor de conducere ale organizaţiei la care participă.

  Art. 47 (1) Comisia de Cenzori teritorială a mun. Chişinău efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a fondurilor şi a patrimoniului organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău.

  (2) Comisia de Cenzori teritorială a mun. Chişinău se constituie din 3 membri, aleși de Conferința Teritorială.

  (3) Comisia de Cenzori teritorială a mun. Chişinău activează în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Cenzori, aprobat de Consiliul Republican.

  Art.48 (1) Comisia de Etică şi Disciplină reprezintă organul care are atribuţii privind controlul respectării prevederilor statutare şi a disciplinei interne ale partidului.

  (2) Comisia de Etică şi Disciplină este constituită din 3 membri, aleși de Conferința Teritorială.

  (3) Președintele Comisiei de Etică și Disciplină este ales din componența membrilor săi.

  (4) Comisia de Etică şi Disciplină activează în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Etică şi Disciplină, aprobat de către Consiliul Republican.

   

  Secțiunea 5. Organizarea la nivel republican

   

  Art. 49 (1) Organul suprem de conducere şi de decizie al partidului este Congresul.

  (2) Congresul se convoacă ordinar o dată la 4 ani şi extraordinar ori de câte ori este nevoie.

  (3) Convocarea Congresului se face de către Consiliul Republican, fie la cererea Biroului Politic, fie la cererea a mai mult de jumătate din Consiliile Teritoriale. Consiliul Republican stabileşte data, locul, ordinea de zi, precum numărul şi norma de prezentare a delegaţiilor membrilor filialelor teritoriale.

  (4) Congresul ordinar se convoacă cu cel puţin 60 de zile calendaristice, iar Congresul extraordinar cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfăşurarea acestuia.

  (5) Congresul este deliberativ dacă la el participă majoritatea membrilor delegați.

  (6) Hotărârile Congresului se adoptă cu votul majorității delegaţilor prezenţi.

  (7) Hotărârea privind alegerea/revocarea Preşedintelui partidului se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor aleşi.

  (8) Hotărârile Congresului privind reorganizarea sau autodizolvarea partidului se adoptă cu votul a două treimi din delegaţii aleşi.

  Art. 50 (1) Congresul are următoarele atribuţii:

  a)        adoptă şi /sau modifică Statutul şi Programul Politic al partidului, între Congrese dreptul de a modifica Statul și Programul îi aparține și Consiliului Republican;

  b)        aprobă și modifică simbolul permanent, simbolul electoral, imnul şi sloganele partidului, sau deleagă acest drept Consiliului Republican;

  c)        alege pe un termen de patru ani Preşedintele partidului;

  d)        alege Consiliul Republican pe un termen de patru ani. Preşedinţii organizaţiilor teritoriale, Președinta OFL, Secretarul Executiv OFL, Preşedintele TL, liderii CLL, CSL și liderii organizațiilor studențești sunt din oficiu membri ai Consiliului Republican;

  e)        hotărăşte asupra raportului prezentat de către Preşedintele partidului;

  f)         revocă din funcţie sau sancţionează Preşedintele partidului, la propunerea Consiliului Republican.

  (2) Modalitatea de alegere a Președintelui partidului se decide de către Congres.

  (3) Congresul poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Republican.

  Art. 51 (1) Consiliul Republican exercită conducerea partidului în intervalul dintre Congrese şi este compus din:

  a)        Preşedintele partidului;

  b)        Membrii Biroului Politic;

  c)        Secretarul General al PL;

  d)        Preşedinţii organizațiilor teritoriale;

  e)        Liderul fracțiunii parlamentare;

  f)         Liderul grupului ministerial;

  g)        Preşedinta OFL;

  h)        Secretarul Executiv OFL

  i)         Președinta OFL mun. Chișinău, liderele OFL din sectoarele municipiului Chișinău;

  j)         Preşedintele TL;

  k)        Secretarul Executiv TL;

  l)         Președintele TL mun. Chișinău, liderii TL din sectoarele municipiului Chișinău;

  m)     Președintele CLL;

  n)        Președintele CSL;

  o)        Membrii aleşi de către Congres;

  p)        5–7 membri aleși de Consiliul Republican la propunerea Președintelui partidului.

  (2) Consiliul Republican este format cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.

  (3) Consiliul Republican se convoacă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui PL, a Biroului Politic sau a jumătate din numărul membrilor Consiliului.

  (4) Şedinţele Consiliului Republican sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia.

  (5) Hotărârile Consiliului Republican se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

  Art. 52 Consiliul Republican are următoarele atribuţii:

  a)        alege și revocă prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi Secretarul General al partidului, în caz de încălcare gravă a prevederilor prezentului Statut, de neîndeplinire a hotărârilor organelor de conducere ale partidului;

  b)        alege pe un termen de patru ani membrii Biroului Politic mandatul cărora expiră la alegerea noii componențe şi îi revocă;

  c)         alege pe un termen de patru ani membrii Comisiei Republicane de Cenzori mandatul cărora expiră la alegerea noii componențe și îi revocă;

  d)        alege pe un termen de patru ani membrii Comisiei de Etică şi Disciplină mandatul cărora expiră la alegerea noii componențe și îi revocă;

  e)        aplică Programul Politic al partidului în funcţie de evoluţia social-politică;

  f)         hotărăște fuziunile cu partidele politice, negociate de Biroul Politic;

  g)        aprobă alianţele cu partidele politice, negociate de Biroul Politic;

  h)        hotărăşte asupra raportului prezentat de Preşedintele Comisiei de Cenzori;

  i)         hotărăşte dizolvarea Biroului Permanent Teritorial sau demiterea Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale (filialei) în situaţii când organele de conducere la nivel teritorial activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului ori a strategiei partidului;

  j)         analizează, coordonează şi sprijină activitatea filialelor şi dispune măsurile ce se impun;

  k)        aprobă și înaintează listele candidaţilor pentru alegerile parlamentare, inclusiv în circumscripțiile uninominale, sau deleagă acest drept Biroului Politic;

  l)         analizează activitatea parlamentarilor şi a demnitarilor partidului, precum şi a reprezentanţilor în administraţia centrală şi dispune măsurile ce se impun;

  m)     deleagă Biroului Politic unele atribuții ale sale;

  n)        aprobă, la propunerea Biroului Politic, candidaturile la funcţii în stat (Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Preşedinte al Republicii Moldova, Prim-ministru al Republicii Moldova, Primar General al municipiului Chișinău);

  o)        validează, la propunerea Biroului Politic, grila de criterii pentru selecţionarea candidaţilor pentru orice funcţie, a cărei aplicare este obligatorie pentru Consiliul Teritorial;

  p)        poate solicita rapoarte de activitate ale persoanelor numite în Guvern şi în administraţia publică centrală;

  q)        analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Politic, ale Biroului Permanent Teritorial şi ale grupului parlamentar;

  r)         convoacă şi stabileşte data, locul, numărul şi norma de reprezentare pentru delegaţiile la Congres şi propune ordinea de zi a acestuia;

  s)        aplică sau propune sancţiuni în conformitate cu prevederile Statutului;

  t)         aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor de conducere şi ale structurilor specifice, precum şi alte acte normative interne ale partidului;

  u)        modifică Statutul şi Programul Politic al partidului în conformitate cu art. 51 al prezentului Statut;

  v)        între Congrese, poate modifica simbolul permanent, simbolul electoral, imnul şi sloganele partidului, sau să delege acest drept Biroului Politic;

  w)      poate anula, la propunerea Comisiei Republicane de Etică şi Disciplină, actele emise de către organele de conducere ale organizaţiilor primare şi teritoriale ale partidului, hotărârile Biroului Politic care contravin prevederilor statutare.

  Art. 53 (1) Biroul Politic exercită conducerea partidului între şedinţele Consiliului Republican şi este compus din:

  a)        Preşedintele partidului;

  b)        Prim-vicepreşedintele partidului;

  c)        Vicepreşedinţii partidului;

  d)        Secretarul General al partidului;

  e)        Președinta OFL;

  f)         Președintele TL;

  g)        Membrii titulari aleşi de Consiliul Republican;

  h)        2 membri supleanţi aleşi de Consiliul Republican.

  (2) Biroul Politic se reuneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată pe săptămână.

  (3) Şedinţa Biroului Politic se convoacă de către Preşedintele partidului, la cererea a o treime din membrii săi, la cererea Comisiei Republicane de Cenzori sau a Comisiei Republicane de Etică şi Disciplină.

  (4) Şedinţa Biroului Politic este deliberativă în cazul în care la ea participă majoritatea membrilor aleşi.

  (5) Hotărârile Biroului Politic se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

  Art. 54 Biroul Politic are următoarele atribuţii:

  a)        adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului şi ale Consiliului Republican;

  b)        coordonează şi evaluează modul în care toate organizaţiile partidului îndeplinesc obiectivele ce decurg din strategia şi Programul Politic al partidului;

  c)        coordonează activitatea departamentelor de specialitate;

  d)        formează grupuri de lucru pentru dezvoltarea programelor şi a proiectelor;

  e)        monitorizează şi evaluează activitatea autorităţilor publice centrale;

  f)         convoacă Consiliul Republican;

  g)        raportează Consiliului Republican activităţile desfăşurate;

  h)        stabileşte concepţia şi modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale;

  i)         numeşte, la propunerea preşedintelui, şefii departamentelor care vor coordona activităţi specifice;

  j)         validează sau invalidează, în caz de necesitate, votul alegerilor organelor de conducere la nivel teritorial;

  k)        convoacă, dacă este nevoie, Conferinţa organizațiilor teritoriale;

  l)         coordonează şi evaluează activitatea grupului parlamentar;

  m)     negociază înţelegeri politice în limita mandatului aprobat de Consiliul Republican;

  n)        coordonează campaniile electorale;

  o)        propune sancţiuni potrivit prevederilor Statutului;

  p)        elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Republican strategia politică a partidului;

  q)        stabileşte, la propunerea Secretarului General, activitatea de organizare şi consolidare a rândurilor partidului;

  r)         creează şi coordonează organele de lucru în problemele privind statutul, doctrina şi programul partidului;

  s)        alege și revocă pentru o perioadă de patru ani Ofițerul Internațional al PL;

  t)         desemnează candidaţii pentru funcţiile din Guvern şi Administraţia Publică Centrală;

  u)        propune Consiliului Republican lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare;

  v)        aprobă structura organizatorică a Secretariatului General al partidului, precum şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli ale acestuia, la propunerea Secretarului General;

  w)      propune Consiliului Republican dizolvarea Biroului Permanent Teritorial sau demiterea preşedintelui acestuia, în caz de inactivitate.

  Art.55 Preşedintele partidului este garantul realizării Programului Politic, al respectării şi aplicării Statutului, al păstrării unităţii şi prestigiului partidului.

  Art.56 Preşedintele partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea organismelor la nivel republican şi internaţional, având următoarele atribuţii:

  a)        reprezintă partidul în relaţiile oficiale, în raporturile cu autoritățile publice și cu alte persoane fizice și juridice;

  b)        exprimă mesajul politic şi face declaraţii în numele partidului;

  c)        convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Politic şi ale Consiliului Republican şi prezidează orice alte ședințe ale partidului la care ia parte;

  d)        conduce negocierile politice purtate în numele partidului cu alte partide şi organe social-politice din republică şi de peste hotare;

  e)        sesizează Consiliul Republican cu privire la luarea unor măsuri disciplinare;

  f)         poate să-şi aleagă consilieri politici;

  g)        poate invita la şedinţele Biroului Politic membrii supleanţi sau orice altă persoană;

  h)        coordonează, prin intermediul vicepreşedinţilor, activitatea departamentelor;

  i)         face propuneri Biroului Politic privind crearea staff-ului electoral şi numirea acestuia;

  j)         desemnează mandatarul financiar al partidului;

  k)        formează Departamentul de presă și alege ofițerul de presă al partidului;

  l)         propune candidaturile pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi și Secretar General;

  m)     îşi poate delega unele competenţe potrivit Statutului;

  n)        ţine evidenţa resurselor umane și financiare la nivel de partid;

  Art. 57 (1) La nivelul Partidului Liberal se instituie funcția de Președinte de Onoare.

  (2) Propunerea pentru candidatul la funcția de Președinte de Onoare se face dintre personalitățile recunoscute ale partidului, în cadrul Congresului, de către un membru sau mai mulți membri delegați.

  (3) Desemnarea Președintelui de Onoare al PL se face la propunerea unui delegat de la Congres și se alege cu majoritatea de voturi ale delegaților prezenți.

  Art. 58 Prim-vicepreşedintele partidului are următoarele atribuţii:

  a)        asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organelor centrale de conducere ale partidului;

  b)        asigură promovarea politicii adoptate de către organele de conducere ale partidului;

  c)        reprezintă partidul în relaţiile oficiale în situaţia delegării de către Preşedintele partidului şi în celelalte situaţii prevăzute de Statut;

  d)        prezidează şi conduce şedinţele organelor de conducere ale partidului la care participă în absenţa preşedintelui;

  e)        îndeplinește atribuțiile delegate de către Preşedintele partidului, Consiliul Republican şi Biroul Politic;

  Art. 59 Vicepreşedinții partidului au următoarele atribuţii:

  a)        coordonează activitatea departamentelor de specialitate;

  b)        reprezintă partidul în relaţiile oficiale în cazul delegării de către Președintele partidului;

  c)        îndeplinesc atribuțiile delegate de către Preşedintele partidului, Biroul Politic şi Consiliul Republican.

  Art. 60 (1) Secretarul General al partidului are următoarele atribuţii:

  a)        conduce Secretariatul General al partidului;

  b)        elaborează şi prezintă spre aprobare structura şi statele de personal ale Secretariatului General;

  c)        coordonează la nivel central procesele de planificare, organizare, motivare, implementare şi evaluare a activităţii organizaţiilor partidului;

  d)        elaborează, dirijează şi prezintă spre aprobare Biroului Politic politica de constituire, consolidare şi dezvoltare de partid a structurilor teritoriale de partid;

  e)        contribuie la elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiilor, campaniilor şi a altor manifestări şi iniţiative organizate de către partid;

  f)         coordonează la nivel central procesele de recrutare, pregătire şi organizare a resurselor umane în cadrul partidului;

  g)        ţine evidenţa resurselor materiale la nivel de partid;

  h)        reprezintă partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi internaţionale în chestiunile ce ţin de atribuţiile ce-i revin;

  i)         coordonează şi este responsabil de procesele de comunicare şi imagine a partidului;

  j)         emite acte interne la nivel de partid ce ţin direct de îndeplinirea atribuţiilor sale;

  k)        asigură o comunicare internă eficientă între toate organizaţiile, structurile şi grupurile partidului;

  l)         asigură evidenţa membrilor PL şi generalizarea datelor în Registrul republican de evidenţă a membrilor PL;

  m)     exercită şi alte atribuţii prevăzute în Statut.

  (2) Toate atribuțiile Secretariatului General derivă din atribuțiile directe ale Secretarului General al partidului și din hotărârile Biroului Politic și ale Președintelui partidului.

  Art. 61 Secretarul coordonator al organizaţiei de orice nivel are următoarele atribuţii:

  a)        elaborează şi prezintă rapoarte spre aprobare Biroului Permanent teritorial privind structura organizaţiei;

  b)        elaborează, dirijează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Local/Teritorial politica de constituire şi consolidare a structurilor;

  c)        coordonează la nivel teritorial activitatea de organizare şi consolidare a structurilor partidului;

  d)        prezintă rapoarte Biroului Permanent Local /Teritorial privind activitatea structurilor partidului la nivel teritorial;

  e)        prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind evidenţa membrilor partidului;

  f)         întocmește și semnează procesele-verbale ale tuturor şedinţelor organelor de conducere şi le supune spre contrasemnare preşedintelui organizației;

  g)        răspunde de activitatea de organizare şi de gestionare a arhivei şi a bazei de date;

  h)        pune la dispoziţia Secretariatului General toate documentele solicitate ale organizaţiei;

  i)         exercită alte atribuţii prevăzute de Statut.

    CAPITOLUL IV ALTE STRUCTURI ÎN CADRUL PARTIDULUI

  CAPITOLUL IV

  ALTE STRUCTURI ÎN CADRUL PARTIDULUI

   

  Art.62 (1) La nivelul fiecărei organizații teritoriale, Biroul Permanent Teritorial constituie Organizația Femeilor Liberale (OFL).

  (2) OFL este formată din membre ale partidului care doresc să activeze în această organizație, potrivit Regulamentului aprobat de către Consiliul Republican.

  (3) Scopul OFL este promovarea valorilor liberale, a programului, activităţilor şi preocupărilor PL în rândul femeilor din Republica Moldova, de atragere şi susţinere a femeilor în structurile PL pe baza competenţei şi a competiţiei deschise.

  (4) Funcţia de Preşedintă a Organizaţiei Femeilor Liberale conferă din oficiu funcţia de vicepreşedinte a organizaţiei Partidului Liberal din care face parte, la orice nivel al structurii organizatorice.

  (5) Listele candidaților femei, pentru orice listă de candidați care se realizează în vederea ocupării unor funcții alese sau numite în interiorul sau în afara partidului, sunt propuse de către OFL.

  (6) Organizarea și funcționarea OFL este reglementată prin Regulament, aprobat de Consiliul Republican.

  Art. 63 (1) La nivelul fiecărei organizații teritoriale, Biroul Permanent Teritorial constituie Organizația Tineretului Liberal (TL).

  (2) TL este constituit din membrii partidului care nu au împlinit vârsta de 35 de ani și care doresc să activeze în această organizație.

  (3) În cadrul TL se constituie Clubul Studenților Liberali (CSL) și Clubul Liceenilor Liberali (CLL).

  (4) Organizarea și funcționarea TL este reglementată prin Regulament, aprobat de Consiliul Republican.

  Art. 64 Membrii PL, cu domiciliu peste hotarele Republicii Moldova, pot constitui Cluburi Liberale, care vor funcționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de funcţionare, aprobat de Consiliul Republican.

  Art. 65 (1) Comisia Republicană de Cenzori este organul suprem de revizie contabilă şi financiară de verificare a patrimoniului partidului.

  (2) Comisia Republicană de Cenzori este constituită din 3 membri, aleși de Consiliul Republican.

  (3) Președintele Comisiei Republicane de Cenzori este ales din componența membrilor săi.

  (4) Comisia Republicană de Cenzori se întruneşte anual ori de câte ori este nevoie la solicitarea Preşedintelui partidului, Secretarului General, Consiliului Republican, Biroului Politic, Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.

  (5) La nivelul organizaţiilor teritoriale şi primare activează trezorierul. Funcţia de trezorier poate fi cumulată cu funcţia de secretar coordonator.

  Art. 66 Comisia Republicană de Cenzori are următoarele atribuţii:

  a)        efectuează controlul activităţii economico-financiare a organelor de conducere republicane şi teritoriale (prin trezorier), modul de utilizare a patrimoniului, evidenţa şi realizarea bugetului aprobat;

  b)        prezintă rapoarte Consiliului Republican;

  c)        informează Consiliul Republican şi Biroul Politic despre încălcările depistate;

  d)        verifică anual şi în caz de necesitate activitatea financiară a partidului şi a structurilor sale, efectuând în acest scop controale financiare interne;

  e)        alege din rândul membrilor săi preşedintele şi secretarul Comisiei.

  Art.67 (1) Comisia Republicană de Etică şi Disciplină reprezintă organul care are atribuţii privind controlul respectării prevederilor statutare şi a disciplinei interne a partidului.

  (2) Comisia de Etică şi Disciplină este constituită din 3 membri, aleși de Consiliul Republican.

  (3) Președintele Comisiei de Etică și Disciplină este ales din componenta membrilor săi.

  (4) Comisia de Etică şi Disciplină are dreptul exclusiv de control asupra conformităţii actelor emise de organele partidului cu prevederile prezentului Statut. În cazul neconformităţii unor prevederi sau a unor acte cu prevederile Statutului, acestea sunt prezentate organelor respective ale partidului pentru modificare sau, după caz, anulare.

  (5) Litigiile din interiorul partidului vor fi soluţionate în baza mecanismului stabilit de Comisie în conformitate cu Statutul partidului.

  (6) Comisia de Etică şi Disciplină se întruneşte o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea Preşedintelui partidului, Secretarului General, Consiliului Republican, Biroului Politic, Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.

  (7) La nivelul fiecărei organizații teritoriale se constituie Comisia de Etică și Disciplină, formată din 3 membri.

  Art. 68 Comisia de Etică şi Disciplină are următoarele atribuţii:

  a)        cercetează litigiile apărute între organele de conducere ale organizaţiilor primare, teritoriale, precum şi dintre acestea şi cele de la nivel central;

  b)        soluţionează conflictele apărute între membrii partidului sau între aceștia şi conducerea organizaţiilor partidului;

  c)        prezintă Consiliului Republican rapoarte de activitate;

  d)        alege din rândul membrilor săi preşedintele şi secretarul Comisiei.

  Art. 69 (1) În cadrul partidului activează următoarele Departamente de specialitate:

  a)        Departamentul Economic;

  b)        Departamentul Juridic;

  c)        Departamentul Educație;

  d)        Departamentul Sănătate;

  e)        Departamentul Protecție Socială;

  f)         Departamentul Securitatea Statului;

  g)        Departamentul Relații Externe;

  h)        Departamentul Infrastructură și Turism;

  i)         Departamentul Tehnologii Informaţionale;

  j)         Departamentul Cultură;

  k)        Altele, formate prin decizia Biroului Politic.

  (2) Departamentele de specialitate sunt constituite pe baza activităților din domeniul aferent departamentului și sunt responsabile pentru elaborarea analizelor, expertizelor și politicilor din domeniul respectiv.

  Art.70 (1) În cadrul partidului se pot constitui și alte structuri organizate pe domenii de interese, cum ar fi Organizația Oamenilor de Afaceri, Organizația Juriștilor, Organizația Medicilor și altele, formate prin decizia Biroului Politic.

  (2) Toate structurile organizate pe domenii de interese activează şi funcţionează în baza Regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.

  (3) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale structurilor de partid se elaborează ca proiecte de către structurile respective, se avizează de către Departamentul Juridic și Secretarul General și se înaintează spre aprobare Consiliului Republican.

    CAPITOLUL V PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE ALE PARTIDULUI

  CAPITOLUL V

  PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE ALE PARTIDULUI

   

  Art.71 Partidul Liberal are dreptul să dispună, cu titlu de proprietate, clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi de alte bunuri neinterzise de legislația în vigoare.

  Art.72 (1) Patrimoniul partidului, inclusiv veniturile, nu pot fi distribuite între membrii acestuia.

  (2) Membrii Partidului Liberal nu poartă răspundere pentru datoriile partidului, precum şi invers.

  Art.73 Sursele de finanţare ale Partidului Liberal provin din:

  a)        cotizaţiile membrilor de partid;

  b)        donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice, evidenţa cărora se ţine în registrul donaţiilor;

  c)        venituri provenite din activităţi proprii;

  d)        alocații de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legii privind partidele politice şi a legii bugetare anuale;

  e)        alte surse, potrivit legislației în vigoare.

  Art.74 Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidelor politice se efectuează în lei moldoveneşti şi, în cazurile prevăzute de legislaţia valutară, în valută străină, prin conturi deschise la băncile licenţiate din Republica Moldova, şi se gestionează prin mandatari financiari, numiţi de către Biroul Politic al PL.

  Art.75 (1) Membrii partidului plătesc cotizaţii anuale, colectate de către trezorierul fiecărei organizație teritoriale în parte.

  (2) Mărimea cotizației de membru este de 20 lei sau 10% din salariu pentru membrii delegații în funcții din partea partidului și se va achita anual până la data de 10 a lunii decembrie a anului curent.

    CAPITOLUL VI REORGANIZAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

  CAPITOLUL VI

  REORGANIZAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

   

  Art.76 Partidul Liberal îşi încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza Hotărârii Congresului, cu votul a două treimi din numărul membrilor delegaţi.

   Art.77 Reorganizarea se efectuează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare în condiţiile legislației în vigoare.

   

   

   

    CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

  CAPITOLUL VII

  DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

   

  Art.78 Prezentul Statut, completările și modificările ulterioare intră în vigoare la momentul înregistrării la organele de stat abilitate, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

  Art.79 (1) Modificarea și completarea Statutului PL se efectuează la solicitarea Biroului Politic sau a Președintelui partidului și se adoptă de către Congres.

  (2) În situații de urgență, la solicitarea Președintelui partidului, Statutul poate fi modificat şi completat de Consiliul Republican.

  Art.80 Consiliul Republican, în termen de 90 de zile calendaristice de la data adoptării prezentului Statut, va aproba Regulamentele de funcţionare a organelor partidului.

  Art.81 În măsura în care nu prevede, prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice.

Sediu Central: mun. Chisinau, str. Nicolae Iorga 15
© 2023 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.
 Total vizitatori:  | ieri:  |  azi:  |  online:     RSS     Widget Informer
Tel.: +(373 22) 22 83 26, 22-80-97
Fax: presa.liberal@gmail.com