• Abonare la noutăţi
      
 • Prima    /   Documente    /   Programul PL

  Programul PL

    GENERAL
    CARACTERUL ŞI OBIECTIVELE POLITICE GENERALE ALE PL

  Caracterul şi obiectivele politice generale ale Partidului Liberal

  Partidul Liberal este o formaţiune politică de dreapta, ancorată doctrinar în familia liberalismului european, care militează pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului protejate constituţional, pentru consolidarea democraţiei şi a statului de drept, pentru garantarea proprietăţii private, pentru iniţiativa individuală, concurenţă şi restrângerea rolului statului în economie, pentru economia de piaţă integrată în sistemul economic global, pentru prosperitate, respectul faţă de cetăţean şi familia sa, egalitatea şanselor, coeziune economică şi socială. 

  Partidul Liberal militează pentru eliminarea tuturor consecinţelor nefaste ale regimului comunist: doctrina, ideologia şi simbolistica totalitară,  extremismele politice, intoleranţa, procesele de deznaţionalizare continuate în forme ascunse, falsificarea identităţii naţionale a românilor moldoveni, promovarea miturilor propagandistice ale vechiului regim.

  Obiectivele politice generale ale PL sunt:

  -          realizarea suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale şi unităţii naţionale;

  -          aderarea Republicii Moldova la UNIUNEA EUROPEANĂ şi la ALIANŢA NORD-ATLANTICĂ;

  -          asigurarea evoluţiei democratice a statului şi crearea tuturor condiţiilor pentru prosperitatea cetăţenilor;

   

  -          continuarea luptei pentru afirmarea deplină a adevărului ştiinţific şi istoric privind identitatea naţională. Identitatea de neam, comunitatea de istorie, limba, cultura, spiritualitatea şi destinul viitor între Republica Moldova şi România constituie o componentă fundamentală a proiectului politic de aderare la Uniunea Europeană şi este garantul identităţii noastre europene. 

    VALORILE LIBERALE

  Valorile liberale

  Partidul Liberal promovează valorile liberale, ca principii fundamentale ale statului de drept şi ale economiei de piaţă.

  a) Libertatea individuală, respectul faţă de om şi faţă de familie

  Omul, persoana, individul se află în centrul preocupărilor noastre. Individul trebuie să aibă puterea de a alege şi de a acţiona în mod liber, fără intervenţia abuzivă a statului, de a-şi utiliza proprietatea și abilitățile după cum crede de cuviinţă, fără a leza interesele altor indivizi, ori distrugând mediul natural sau bunuri culturale. Individul trebuie să poată alege în mod liber o activitate lucrativă în sprijinul său, al familiei sale şi al comunităţii, să îşi exprime neîngrădit ideile şi să le valorifice, precum şi să aibă acces egal la instruire şi educaţie, care sunt esenţiale pentru libertatea şi participarea acestuia la viaţa economică şi socială.

  Acceptând şi respectând pluralitatea stilurilor de viaţă, PL va implementa politici pentru consolidarea instituţiei familiei, ca premise importante ale dezvoltării individului, ca mediu de formare a caracterelor şi de transmitere a cunoştinţelor şi deprinderilor practice necesare vieţii.

  b) Egalitatea şanselor

  Libertatea economică şi competiţia creează indivizilor şanse egale în faţa oportunităţilor, chiar dacă, în final, aceştia se diferenţiază prin nivelul succesului obţinut. Prin urmare, libertatea economică determină inegalitatea economică, dar acest proces are loc în cadrul creşterii continue a nivelului general de prosperitate.

   Egalitatea şanselor se poate realiza doar în condiţiile când există egalitate în faţa legii, accesul liber la informaţiile publice, transparenţa instituţiilor publice și judiciare, precum şi o reală libertate în activitatea economică, în alegerea profesiei şi a locului de muncă.

  c) Proprietatea privată

  Proprietatea privată este forma esenţială de manifestare a libertăţii, de aceea proprietatea privată trebuie să fie consfinţită şi garantată prin lege. Proprietatea privată generează necesitatea şi funcţionalitatea stimulentelor economice. Fără proprietate privată nu poate exista libertate economică. Totodată, fără proprietate privată nu există cointeresarea ca venitul să fie transformat în capital, iar fără capital nu există responsabilitate. Esenţa politică a tranziţiei de la economia centralizată, la economia de piaţă, poate fi sintetizată în trecerea de la proprietatea de stat majoritară, la proprietatea privată majoritară. Cu cât acest proces decurge mai repede, cu atât mai mult cresc şansele de a înfrânge subdezvoltarea economică. Concepţia liberală afirmă principiul inviolabilităţii spaţiului privat şi respinge orice formă de limitare practică a proprietăţii private de către stat. De asemenea, concepţia liberală susţine restrângerea proprietăţii statului numai la domeniile strategice sau la acele domenii în care sectorul privat sau organizaţiile civile înfiinţate de cetăţeni nu au şanse să obţină rezultatele scontate. De aceea, PL susţine creşterea ritmului şi extinderea ariei privatizărilor realizate la preţul pieţei, fără nici o discriminare, considerând că vicierea procedurilor de privatizare concurenţială şi transparentă conduce la blocarea sau întârzierea efectelor benefice ale privatizării şi a dezvoltării unor reale relaţii de piaţă.

  d) Piaţa liberă concurenţială

  Piaţa liberă este forma cea mai eficientă de organizare a schimburilor permanente dintre indivizi, generate de interesele şi nevoile acestora. Piaţa liberă generează competiţia, în lipsa căreia nu se poate vorbi de libertate economică. Prin urmare, cetăţenii pot beneficia de avantajele economiei de piaţă numai în prezenţa competiţiei ce obligă companiile să aibă costuri mai reduse şi o calitate mai bună pentru mărfurile produse şi serviciile prestate. Concepţia liberală nu exclude stabilirea de către autoritatea publică a regulilor de joc pentru funcţionarea eficientă a pieţelor, pentru prevenirea şi combaterea practicilor anticoncurenţiale. În acelaşi timp, liberalismul se opune politicilor discriminatorii ale statului care susţin unele companii în detrimentul altora, prin contracte preferenţiale, subvenţii, amânări şi anulări de impozite etc. Liberalismul se opune şi menţinerii monopolurilor care generează costuri mari şi inegalitate economică  între companii şi, în primul rând, a companiilor  business-ului mic şi mijlociu. Liberalismul este adversarul natural al corupţiei, deoarece aceasta distorsionează funcţionarea liberă a pieţelor şi pune indivizii şi companiile în poziţii inegale în faţa oportunităţilor. Orice fel de politici şi practici ale statului, de natură intervenţionistă şi discriminatorie, generează instabilitatea legislativă, alimentează corupţia şi distrug competiţia şi piaţa.

  e) Spiritul întreprinzător

  Spiritul întreprinzător este caracterizat de capacitatea de a rezolva rapid şi eficient problemele, de a învinge greutăţile în realizarea proiectelor asumate. Întreprinzătorii fac posibil progresul. Spiritul întreprinzător face diferenţa între cei ce pot şi cei ce nu pot, între cei care merită mai mult şi cei care merită mai puţin, nu numai în domeniul activităţii economice, dar şi în cel al activităţilor sociale. Recunoaşterea meritelor pentru cei cu spirit întreprinzător va determina schimbarea atitudinii oamenilor faţă de bunăstare. Calea corectă de creare a bunăstării individuale este prin spirit întreprinzător, competenţă, efort şi succes, şi nu prin furt, corupţie, contrabandă, economie „subterană” sau  prin pârghiile  puterii.

  f) Coeziunea economică şi socială

  Concepţia liberală porneşte de la realitatea că în dezvoltarea economică persistă probabilitatea ca anumite activităţi economice să intre în declin, după cum şi unele regiuni pot rămâne în urmă, afectând atât viaţa cotidiană a oamenilor din zonele respective, cât şi coeziunea economică şi socială. De asemenea, în orice societate există oameni care, din motive independente de voinţa lor, nu se pot integra într-un sistem concurenţial, necesitând sprijinul societăţii, mai ales cel al comunităţilor locale, pentru a găsi ocupaţii pe măsura aptitudinilor acestora sau, în ultimă instanţă, prin includerea în forme de protecţie socială, mai ales a categoriilor socialmente vulnerabile. Pornind de la această realitate, ca şi de la principiile Uniunii Europene, concepţia liberală nu exclude realizarea unor programe structurale pentru a susţine, într-un timp limitat şi cu respectarea regulilor de concurenţă, investiţii în infrastructura fizică sau industrială a regiunilor rămase în urmă din punct de vedere economic, precum şi programe pentru reconversia forţei de muncă. PL are credinţa fermă că singura soluţie reală pentru solidaritatea economică şi socială este sporirea bunăstării indivizilor.

  PL nu exclude politica de redistribuire a resurselor ca mijloc de atingere a obiectivelor coeziunii economice şi sociale, dar consideră că cea mai eficientă formă de redistribuire este accesul cetăţenilor la educaţie, la sistemele moderne de îngrijire şi asigurare a sănătăţii şi la cele de asigurări de pensii. Cetăţenii Republicii Moldova trebuie să beneficieze de un sistem eficient de asigurări sociale în care se angajează în mod responsabil şi să utilizeze toate oportunităţile prin care statul creează un mediu favorabil dezvoltării economice.

  g) Statul - partener al sectorului privat în dezvoltarea economică, alocarea descentralizată a majorităţii resurselor

  În concepţia liberală, statul trebuie să exercite funcţia sa protectoare, garantând libertăţile indivizilor. Însă, această funcţie a statului trebuie limitată, de regulă, numai la bunurile şi serviciile care, în condiţii de piaţă şi competiţie, nu pot fi asigurate de sectorul privat.
  Statul trebuie să acţioneze în limita puterii delegate de societate, în condiţiile în care majoritatea resurselor financiare şi naturale sunt alocate descentralizat prin mecanismele pieţei libere, concurenţiale. Alocarea eficientă a resurselor impune ca statul să fie neutru, adică să nu avantajeze o persoană sau un grup de persoane, în detrimentul altora. Prin politicile sale economice şi sociale, în mod deosebit prin dereglementare, statul trebuie să creeze un mediu de afaceri favorabil, stabil şi previzibil, fiind, în acest sens, un partener al sectorului privat în dezvoltarea economică. În acelaşi timp, statul, prin sectorul public, este un participant direct la viaţa economică. Singur sau în parteneriat cu sectorul privat, statul asigură bunurile publice fundamentale, cum sunt:  securitatea indivizilor şi a statului, protecţia mediului natural, precum şi servicii în domeniul sănătăţii publice, al educaţiei, culturii, protecţiei persoanelor socialmente vulnerabile etc., fără de care nu este posibilă nici o societate civilizată. În viziunea liberală, administraţia publică este redusă la dimensiunile sale normale, strict necesare, după criterii de eficienţă, aflându-se în serviciul şi sub controlul cetăţenilor, ceea ce permite reducerea nivelului general al cheltuielilor publice şi, corespunzător, al impozitelor şi taxelor.

  h) Libertatea schimburilor economice şi culturale între statele care respectă drepturile fundamentale ale omului

  Statul, individul şi comunităţile locale prosperă pe măsura circulaţiei libere a mărfurilor, serviciilor, capitalului, valorilor culturale şi a persoanelor, într-un spaţiu politic şi geografic cât mai larg, dar în care se asigură protecţia drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. 

   Numai respectând aceste valori, Republica Moldova se va putea integra în Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică. Numai prin asigurarea unor standarde politice, legislative, economice şi culturale înalte, Republica Moldova va ajunge la un nivel de prosperitate şi putere ce îi va permite să obţină un loc demn în familia europeană.

   

   

    I. CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT

  Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate de Constituţie.

  Pentru consolidarea statului de drept, pentru asigurarea unei funcționări mai bune a instituțiilor democratice, PL propune următoarele soluţii:

  a) Reforma constituţională

  Constituţia Republicii Moldova, adoptată de Parlament în anul 1994, nu conţine pe deplin voinţa suverană a poporului ca manifestare de voinţă generală, care trebuie să o conţină Legea fundamentală a statului. Numeroase articole ale Constituţiei conţin formulări neclare, cu un dublu înţeles, produc confuzii în viaţa politică, aduc prejudicii dezvoltării democraţiei, realizării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.

  Partidul Liberal a elaborat proiectul unei noi Constituţii a Republicii Moldova, conformă cu standardele europene în materie constituţională şi naţională.

  Proiectul prevede:
  - consolidarea statului de drept şi a supremaţiei legii;
  - garantarea unei reale separaţii şi a echilibrului puterilor în stat, prin consolidarea independenţei puterii judecătoreşti;
  - asigurarea funcţionării corecte a Parlamentului, inclusiv reforma imunităţii parlamentare, în corespundere cu propunerile făcute de Consiliul Europei;
  - respectarea drepturilor omului;
  - adoptarea celor mai bune practici europene legate de funcţionarea sistemului judiciar;
  - asigurarea transparenţei actului de justiţie;
  - consolidarea dialogului cu societatea civilă şi implicarea acesteia în procesul de reformă;
  - excluderea neutralităţii, prevăzută de art. 11 al Constituţiei, întrucât prevederea actuală împiedică aderarea Republicii Moldova la NATO;
  - restrângerea dreptului la inviolabilitatea domiciliului şi a corespondenţei numai în condiţiile stabilite de Constituţie şi nu în condiţiile legii, cum este prevăzut în actuala Constituţie;
  - consfinţirea limbii române ca limbă oficială;
  - dreptul la restituirea de către stat a pierderilor materiale, cauzate cetăţenilor prin infracţiuni, reieşind din faptul că statul este garantul respectării drepturilor omului, inclusiv al proprietăţii private (ulterior statul îşi va recupera pierderile prin acţiunea de regres către persoana vinovată);
  - introducerea dreptului la moştenire, inclusiv a dreptului la moştenire a rudelor de orice grad, excluzând dreptul de moştenire al statului;
  - reforma sistemului judecătoresc şi a organelor de drept (Procuratura, Organele Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate) în corespundere cu standardele internaţionale şi angajamentele Republicii Moldova (în particular ale acelora care rezultă din aderarea la Convenţia Europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale), excluzând dreptul constituţional de numire în funcţie a Procurorului general de către Parlament, fapt ce ar corespunde exigenţelor Consiliului Europei;
  - transparenţa formării, administrării, utilizării şi controlului resurselor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice;
  - organizarea administrativ-teritorială a teritoriului Republicii Moldova sub aspect administrativ în comune, oraşe, regiuni, inclusiv localităţile din stânga Nistrului, şi unitatea teritorială autonomă găgăuză.


  b) Prevenirea şi combaterea corupţiei

  PL va acorda în continuare o atenţie deosebită politicilor de prevenire şi combatere a corupţiei. Actualul cadru legislativ pe acest domeniu este deficitar şi creează impedimente în aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale.

   Pentru a depăşi aceste deficienţe sunt necesare următoarele măsuri:

   

  -          promovarea unui pachet de legi anticorupţie, inspirat din cea mai avansată legislaţie europeană;

  -          continuarea luptei pentru edificarea statului de drept și asigurarea efectivă a egalității tuturor în fața legii, asigurând independența reală a judecătorilor şi procurorilor;

  -          promovarea în continuare, în viața politică, inclusiv pe listele electorale, doar a persoanelor integre, care și-au demonstrat loialitatea față de lege;

  -          participarea la coaliții de guvernare, la nivel central și local, doar cu partide de sorginte democratică, care au aplicat lustrația propriilor candidați, excluzându-i, astfel, pe cei care au fost implicați în acte de corupție;

  -          asigurarea libertăţii economice  a Republicii Moldova, prin combaterea economiei tenebre și ocrotirea mediului de afaceri de controalele abuzive și interminabile ale organelor de stat.

   

  c) Libertatea economică şi concurenţa

  PL va promova și susține libertatea economică și concurența loială ca principii fundamentale de desfășurare a activității economice în republică. În acest sens, politica PL va urmări:

  - optimizarea cerinţelor administrative prin aprobarea cadrului juridic relevant; implementarea și simplificarea schemei de raportare şi a obligaţiilor administrative; limitarea la minimum a numărului de licenţe şi autorizări necesare pentru iniţierea activităţilor economice;
  - simplificarea şi stabilizarea legislaţiei de care depinde funcţionalitatea pieţelor produselor, serviciilor, muncii şi capitalului, astfel încât costul intrării şi al ieşirii de pe piaţă, precum şi cel al tranzacţiilor să se reducă;
  - simplificarea procedurilor administrative de autorizare pentru iniţierea/încetarea, licențierea și autorizarea unei activităţi economice, ca şi pentru înregistrarea modificărilor privind statutul şi acţionariatul unei societăţi comerciale;
  - excluderea monopolului în toate domeniile şi ramurile de activitate;
  - diminuarea ponderii „economiei subterane”;
  - dezvoltarea dialogului cu investitori şi antreprenori privind modalităţile de îmbunătăţire a climatului de afaceri pentru crearea unui mediu de afaceri potrivit.


  d) Libertatea de exprimare şi independenţa reală a mediilor de informare

  În acest domeniu politica PL va urmări:

  - asigurarea independenţei editoriale a posturilor publice de radio si televiziune;
  - modernizarea și profesionalizarea Companiei Publice „Teleradio- Moldova”, conform standardelor europene;
  - depolitizarea CCA si a procesului de atribuire a frecventelor;
  - adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului care ar reglementa: asigurarea independenţei financiare reale a Companiei „Teleradio-Moldova”, inclusiv prin elaborarea şi adoptarea unor bugete pentru o perioadă mai mare decât cea a guvernării, introducerea taxei pentru audiovizualul public, care va implica cetăţenii în responsabilizarea audiovizualului public;
  - dezbaterea publică a Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Obligarea CO să prezinte rapoarte la fiecare şase luni, şi nu doar în Parlament, ci şi în cadrul unor evenimente publice speciale;
  - introducerea obligativităţii unor audieri parlamentare anuale pe marginea activităţii CCA, cu rapoarte prezentate de toate părţile interesate, inclusiv de societatea civilă;
  - includerea mecanismelor de responsabilizare a CCA în ansamblu şi a fiecărui membru al CCA, pentru aplicarea prevederilor Codului Audiovizualului;
  - excluderea şi descurajarea utilizării de către autorităţile publice a mass-mediei în calitate de instrument de propagandă politică, precum şi crearea de condiţii egale de dezvoltare a mass-medei, prin desfiinţarea monopolului şi a concentrării proprietăţii mass-media;
  - elaborarea şi implementarea unor mecanisme clare şi transparente de utilizare a banilor publici în mass-media;
  - asigurarea transparenţei şi accesului liber la informaţia cu privire la proprietăţile mass-media, inclusiv asupra informaţiei despre tirajele de presă şi structurile de holding mass-media.

  e) Reorganizarea administrativ-teritorială şi cea a administraţiei publice

  În viziunea liberală, teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie organizat, sub aspect administrativ, reieşind din posibilităţile economice ale unităţii administrativ-teritoriale, din interesele cetăţenilor, şi nu în interesul puterii centrale, ceea ce va permite administraţiei publice libera desfăşurare a activităţilor economice, ca şi aplicarea cu succes a programelor de reformă economică. Administraţia publică trebuie să fie aproape de cetăţean şi în serviciul acestuia.
  O administraţie publică modernă şi eficientă presupune: îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi asigurarea lor la cele mai mici costuri posibile, în termeni de impozite şi taxe; pregătirea profesională continuă a funcţionarilor publici; introducerea metodelor moderne de management; stabilirea unei structuri a administraţiei publice în funcţie de obiectivele prioritare de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.

  Administraţia publică trebuie reorganizată pe baza eficienţei, transparenţei, a accesului liber la informaţiile publice, a adaptabilităţii la cerinţele populaţiei, a nediscriminării, a principiilor proporţionalităţii, subsidiarităţii şi parteneriatului public-privat, urmărindu-se:

   

   - ridicarea eficienţei funcţionării aparatului administrativ, combaterea favoritismului şi a corupţiei în rândurile funcţionarilor publici;
  - raţionalizarea structurii aparatului administraţiei publice la toate nivelurile, în vederea creării unui cadru instituţional eficient şi durabil, dedicat supremaţiei legii şi acordării unor servicii publice calitative populaţiei;
  - consolidarea administraţiei locale prin autonomia financiară şi patrimonială;
  - dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din funcţionari publici selectaţi, evaluaţi şi promovaţi în baza calităţilor profesionale şi performanţei în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
  - ridicarea eficienţei funcţionării aparatului administrativ, prevenirea şi combaterea favoritismului şi a corupţiei în rândurile funcţionarilor publici.

   

    II. POLITICA ECONOMICĂ

  PL pledează pentru promovarea politicilor economice pertinente, în scopul funcţionării economiei de piaţă şi ajustarea treptată a politicilor la principiile europene liberale, în conformitate cu obiectivele macroeconomice şi fiscale viabile.

  1.  Dezvoltarea sectorului privat

  Sectorul privat este baza funcționării economiei, principala sursă de investiții, creștere economică şi crearea locurilor de muncă.

   PL își propune să optimizeze cadrul necesar consolidării acestui sector şi consideră necesare:

  - cultivarea spiritului de antreprenor prin intermediul sistemului educației publice și canalelor de informare în masă, prin promovarea succeselor economice ale indivizilor și stimularea inițierii de afaceri în scopul creșterii bunăstării individuale;

  - încurajarea fondării întreprinderilor mici şi mijlocii prin politici de dezvoltare teritorială, antrenând, în acest scop, autorităţile locale, pentru a crea centre de afaceri, parcuri industriale şi tehnologice;

  - atragerea investitorilor în condiții de transparență pentru proiecte insfrastructurale strategice;

   - asigurarea concurenței libere și accesului liber la procesele economice a tuturor participanților din sectorul privat, public sau agenților economici externi.

       2. Dialogul în domeniul economic:

  PL va implementa următoarele politici pentru asigurarea cadrului economic necesar asigurării unei creșteri economice durabile:

  - asigurarea transparenței piețelor (de capital, financiar, bunuri și servicii) – rol cheie al statului în implementarea unei economii de piața veritabile;

  - asigurarea transparenţei privatizării întreprinderilor industriale şi restructurarea celor problematice prin atragerea investitorilor străini, folosind, în mod judicios, scutiri sau înlesniri fiscale;

  - stimularea exporturilor prin protejarea producătorilor locali – exportatori;

  - încurajarea producţiei tehnologiilor avansate prin crearea parcurilor tehnologice şi a zonelor economice libere;

  - asigurarea de garanţii juridice pentru stimularea investiţiilor;

  - asigurarea securității energetice şi alimentare;

  - promovarea unei politici active de stat, orientate spre folosirea situaţiei geopolitice favorabile, prin implicarea în proiectele internaţionale regionale;

  - încurajarea dezvoltării micilor afaceri prin susţinere fiscală.

   

  3. Politica monetar-creditară

  PL îşi propune promovarea unei politici monetare active în vederea creșterii accesului la resursele creditare bancare și reducerea costului creditelor bancare prin încurajarea unei concurențe veritabile pe pieţele bancare. În acest sens PL îşi propune:

  - asigurarea stabilității macroeconomice, prin intermediul instrumentelor monetare existente, pentru a oferi un cadru adecvat promovării proceselor investiționale;

  - orientarea politicii monetar-creditare spre crearea unui mediu macroeconomic mai avantajos producătorilor autohtoni, comparativ cu concurenții externi din regiune;

  - stimularea cererii de consum intern, prin intermediul instrumentelor de politică monetară şi majorarea accesului la sursele de finanțare;

  - crearea unui mediu concurențial transparent pe piața financiar-bancară, pentru a stimula competiția şi fair-play-ul;

  4.  Politica Bugetar-Fiscală

  În contextul politicii bugetar-fiscale, programul PL prevede menţinerea unui ritm echilibrat de ajustări bugetar-fiscale.

  În acest sens, statul trebuie să întreprindă măsuri continue în vederea implementării unor reforme reale şi profunde a sistemului fiscal, urmărind:

  - stimularea competiţiei loiale, prevenirea şi sancţionarea practicilor anticoncurenţiale, supravegherea eficientă a piețelor în care există monopoluri;

  - evitarea dublei impuneri, aplicarea nediscriminatorie a TVA şi a accizelor;

  - promovarea unei politici fiscale echilibrate şi încurajatoare pentru producători şi investitori;

  - ajustarea procedurii de eliberare a licenţelor pentru genurile de activitate la normele şi standardele europene, simplificarea eliberării licenţelor şi autorizaţiilor, a înregistrării business-ului şi administrării fiscale;

  - gestionarea eficientă şi transparentă a bugetului, a monedei naţionale şi a datoriei publice;

  - eliminarea prețurilor indicative în vamă, şi consolidarea administrării vamale şi fiscale;

  - asigurarea transparenței instituțiilor fiscale și vamale;

  - consolidarea veniturilor, pasibile de acumulat din economia republicii, prin îmbunătăţirea administrării fiscale, prin lărgirea bazei de impozitare, prin combaterea fraudelor fiscale şi reducerea evaziunii fiscale, prin aplicarea unor strategii coerente de conformare fiscală;

  - accelerarea procesului de descentralizare financiar-fiscală, asigurând, astfel, durabilitatea finanţelor publice, inclusiv a celor locale, şi reducerea riscurilor bugetar-fiscale;

  - promovarea reformelor structurale, în vederea constituirii unui sector public cu o situație financiară bună;

  - ameliorarea controlului asupra executării bugetului prin aplicarea unor mecanisme de control financiar intern în cadrul instituţiilor administraţiilor centrale şi locale;

  5.  Politica investiţională în domeniul pieței de capital

  PL îşi propune crearea condiţiilor de îmbunătăţire a climatului investiţional, ceea ce presupune:

  a.      Perfecţionarea cadrului legislativ, în vederea asigurării activității investiţionale, şi anume:

  - completarea legislaţiei cu prevederi, care vizează: investiţiile în capitalul fix, capitalul de risc, asigurarea şi reasigurarea investiţiilor;

  - completarea Legii cu privire la dezvoltarea regională cu stipulări privind măsuri de îmbunătăţire a atractivităţii investiţionale a regiunilor defavorizate, în scopul atragerii mai active a investiţiilor în cadrul acestora;

  - susţinerea de către stat a agenţilor economici din sfera productivă care, în scopuri investiţionale, contractează utilaje.

  1. Perfecţionarea cadrului instituţional ce asigură activitatea investiţională, şi anume:

  - optimizarea activității instituțiilor de promovare, coordonare, monitorizare a investiţiilor în regiunile defavorizate ale republicii;

  - introducerea funcției de evaluare și planificare a acțiunilor de îmbunătățire a rating-ului Republicii Moldova, evaluat de către agențiile internaționale de evaluare a climatului investițional și de afaceri;

  - împuternicirea Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exporturilor din cadrul Ministerului Economiei, cu atribuţii privind asistenţa companiilor autohtone şi investitorilor străini la soluţionarea disputelor investiţionale şi acordarea asistenţei în vederea identificării, evaluării şi diminuării riscurilor investiţionale;

  - implicarea activă a investitorilor în programe educaționale pentru  asigurarea capitalului uman calificat, necesar economiei Republicii Moldova.

  1. Stimularea activităţii investiţionale prin:

  -          simplificarea reglementărilor privind iniţierea şi desfăşurarea activităţilor investiţionale;

  -          consolidarea protecţiei drepturilor investitorilor;

  -          majorarea investiţiilor în infrastructura de afaceri prin utilizarea judicioasă a veniturilor, acumulate în bugetele de toate nivelurile;

  -          extinderea spectrului de stimulente acordate investitorilor pentru orientarea capitalurilor în sectoarele productive ale economiei;

  -          promovarea investiţiilor private;

  -          atragerea investiţiilor, inclusiv a celor străine, destinate modernizării economiei prin intermediul inovării şi transferului tehnologic;

  -          asigurarea unui suport informaţional, juridic etc. investitorilor, care sunt orientaţi spre efectuarea investiţiilor strategice, vitale pentru economia autohtonă;

  -          dezvoltarea fondurilor de investii, de pensii private şi companiilor de asigurări investiționale, ca alternativă a băncilor comerciale, în vederea furnizării de resurse investiţionale pe termen lung;

  -          crearea condiţiilor de dezvoltare a fondurilor cu capital de risc;

  -          crearea condițiilor pentru facilitarea accesului la Fondurile Europene.

   

  1. Îmbunătăţirea funcţionării pieţei de capital prin:

  -          promovarea emisiunii instrumentelor de creanţă, în scopul finanţării autorităţilor publice locale pentru diverse proiecte cu destinaţie socială şi economică, ţinând cont de faptul că resursele financiare alocate autorităţilor publice locale din contul bugetului de stat sunt plafonate şi reduse;

  -          deetatizarea proprietăţii publice prin oferte publice în rândul populaţiei, ceea ce ar contribui la majorarea numărului de deţinători ai valorilor mobiliare şi amplificarea volumului operaţiunilor bursiere, respectiv, va crea un impuls în dezvoltarea pieţei de capital;

  -          crearea condiţiilor  şi promovarea contractelor futures pentru asigurarea producătorilor agricoli;

  -          crearea condiţiilor pentru asigurarea accesului populaţiei la tranzacţionarea instrumentelor financiare on-line;

  -          crearea societăţilor de investiţii financiare (SIF) sau reorganizarea companiilor de brokeri/dealeri existente în SIF-uri, precum şi crearea în localităţi/raioane a unor agenţii ale acestora, în vederea promovării investirii în valori mobiliare;

  -          scutirea unei părți din venit, de impozitul pe venit al persoanelor fizice, dacă venitul dat nu este consumat și este investit în instrumente financiare și investiționale (acțiuni, obligațiuni, alte hârtii de valoare, depozite, fonduri de pensii).

   

  6. Politica industrială şi agricolă

   

  -          încurajarea performanţei tehnice şi economice a gospodăriilor agricole prin intermediul unor programe de sprijin;

  -          asigurarea politicilor întru creşterea productivităţii în agricultură, promovarea progresului tehnic, care pot asigura dezvoltarea raţională a producţiei agricole şi utilizarea optimă a factorilor de producţie, îndeosebi a muncii;

  -          oferirea suportului de către stat pentru crearea de către producătorii agricoli a unui fond de asigurări, din care s-ar putea acoperi, parţial sau total, diferenţa de venit faţă de media ultimilor cinci ani (eliminându-se anul cel mai bun şi cel mai slab), cu alimentarea acestui fond de către gospodăriile agricole (printr-o sumă stabilită pe hectar) şi din bani publici, iar administrarea să revină statului, organizaţiilor producătorilor agricoli sau fondurilor de investiţii specializate, care să plaseze banii neutilizaţi pentru despăgubiri în investiţii profitabile;

  -          implementarea măsurilor pentru impulsionarea activităţilor de consolidare a terenurilor agricole;

  -          dezvoltarea de Centre private autorizate care să pună la dispoziţie servicii multiple în materie de consultanţă;

  -          standardizarea şi simplificarea contractelor de vânzare (colectare) a recoltei între gospodăriile ţărăneşti şi comercianţii profesionişti;

  -          stimularea creşterii gradului de acoperire a consumului de alimente din producţia internă;

  -          îmbunătăţirea standardelor de viaţă în zonele rurale, asigurarea infrastructurii şi a serviciilor de bază comparabile cu cele din zonele urbane;

  -          acordarea de subvenții agricultorilor, prin linii de creditare prin intermediul băncilor comerciale, cu dobânzi preferențiale, cu o componentă de grant, bani nerambursabili. Aceasta ar diminua deficitul bugetar și ar asigura o mai buna și mai eficientă distribuire și utilizare a resurselor financiare către sectoarele respective;

  -          liberalizarea pieţei funciare şi stabilirea unui preţ normativ real al pământului, în funcţie de bonitate şi echilibrarea intereselor ambelor părţi în procesul de vânzare-cumpărare a pământului;

  -          aplicarea unui sistem eficient de bariere tarifare şi tehnice, elaborat  conform rigorilor comerciale internaţionale, pentru protejarea pieţei interne;

  -          promovarea unui sistem de subvenţionare a agriculturii transparent, corelat cu necesităţile din sectorul agrar.

   

   

  7.  Politici în sectorul energetic

   

  - interconectarea asincronă cu sistemul energetic european (prin cel din România), ceea ce va permite Republicii Moldova să beneficieze de o situație unică la nivel regional - să poată procura energie electrică atât din est, cât și din vest, să pună la dispoziție sistemul său energetic pentru transportul energiei electrice între piețele mari din est și vest;

   

  - asigurarea posibilității tehnice de furnizare a gazelor naturale în volumul necesar (prin rețelele existente), în regim de revers, atât din Ucraina, cât și din România;

  - aplicarea unei taxe „de solidaritate” pentru consumul resurselor energetice, care ar constitui sursa de formare a fondului de subsidiare a consumatorilor vulnerabili, prin sistemul existent de protecție socială;

  - promovarea generării energiei electrice din surse regenerabile, chiar de către consumatori, la locurile lor de consum.

  8. Politica în domeniul dezvoltării rurale şi modernizării satelor

  Dezvoltarea rurală a R. Moldova va fi accelerată, pentru a diminua disparităţile teritoriale în dezvoltarea socio-economică şi pentru a reduce numărul de zone considerate a fi cele mai sărace şi nedezvoltate. În acest scop vor fi întreprinse următoarele măsuri:

  - acordarea asistenţei în asigurarea localităţilor rurale cu documentaţie de urbanism, precum şi la elaborarea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, pentru promovarea dezvoltării durabile şi armonioase a regiunilor, localităţilor şi teritoriilor;

  - asigurarea localităţilor cu acces la reţeaua drumurilor publice;

  - atragerea investitorilor în localitățile rurale prin acordarea facilităților fiscale, diminuarea CAS-ului întreprinderilor care își vor desfășura activitatea pe teritoriul satelor;

  - refacerea și dezvoltarea infrastructurii de bază, respectiv: drumuri, apă, canalizare, gazificare şi gestionare a deşeurilor;

  - modernizarea şi dezvoltarea reţelelor energetice, promovarea utilizării resurselor energetice regenerabile specifice zonei rurale;

  - crearea facilităţilor pentru tinerii specialişti în scopul încadrării în câmpul muncii în mediul rural;

  - direcţionarea investiţiilor străine şi republicane către localităţile rurale;

  - extinderea serviciilor medicale în mediul rural, prin crearea oficiilor medicilor de familie şi acordarea stimulentelor de stabilire în mediul rural;

  - dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, promovarea artei populare şi a tradiţiilor culturale locale;

  - corelarea politicilor publice de dezvoltare sectorială: infrastructură şi transporturi, creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltare rurală, educaţie şi sănătate, mediu şi promovarea parteneriatului public-privat în scopul excluderii diferenţei dintre nivelul de trai din zona rurală şi cea urbană.

   

  9.      Politica în domeniul infrastructurii drumurilor şi a transportului

  În domeniul infrastructurii drumurilor şi transportului, PL va acţiona pe următoarele direcţii:

  - elaborarea şi implementarea unui sistem nou de întreţinere a drumurilor;

  - crearea/modernizarea reţelelor de transport de interes local, pentru creşterea şi îmbunătăţirea legăturilor între localităţile urbane şi cele rurale;

  - crearea unor sisteme informatice inteligente de monitorizare on-line a traficului rutier pentru creşterea gradului de încredere şi atractivitate a transporturilor;

  - elaborarea unui sistem de planificare, monitorizare şi management al transportului intermodal de marfă, utilizând fluxurile de marfă (republicane, internaţionale şi de tranzit);

  - elaborarea unui Program Naţional privind utilizarea biocombustibilului (biogaz, biodiesel), care va duce la diminuarea poluării;

  - implementarea tehnologiilor noi la reabilitarea drumurilor;

  - elaborarea şi implementarea Strategiei Securităţii Rutiere, conform cerinţelor Comisiei Europene;

     10.  Ocuparea forţei de muncă

  Obiectivele prioritare ale acestei politici se orientează spre creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, îmbunătăţirea mobilităţii angajaților, a calităţii locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă, informarea şi consilierea angajaților, combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi modernizarea sistemelor de protecţie socială.

  În scopul ameliorării situaţiei pe piaţa forţei de muncă, promovării politicilor active, atingerii unei ocupări cât mai depline şi reducerii şomajului, îmbunătăţirii calităţii şi creşterii productivităţii muncii, consolidării coeziunii şi incluziunii sociale, îndeosebi prin combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii, Partidul Liberal îşi propune:

  -          să promoveze o mai bună anticipare a cererii de competenţe;

  -          să  promoveze politici în vederea diminuării cotei economiei informale, prin acordarea facilităţilor fiscal angajatorilor;

  -          să revadă sistemele de remunerare şi să diversifice pachetului salarial, prin introducerea de beneficii suplimentare acordate de către angajator ;

  -          să  faciliteze suplinirea cu cadre tinere a locurilor vacante în zone economic şi social mai puţin favorizate;

  -           să faciliteze sporirea numărului de persoane angajate pe cont propriu, prin lansarea de noi afaceri private;

  -          să  opteze pentru  asigurarea prestării unor munci în condiţii decente, care să corespundă cu principiile ergonomice de confort optimal şi siguranţă maximală;

  -          să contribuie la majorarea treptată a pensiilor şi indemnizaţiilor pentru a asigura unui nivel de trai decent.

  11. Colaborare cu diaspora:

  -                     PL va susţine diaspora moldovenilor în menţinerea şi promovarea identităţii etno-lingvistice, în consolidarea relaţiilor cu Republica Moldova;

  -                     va pleda pentru elaborarea mecanismelor alternative care să aibă drept scop convingerea cetăţenilor stabiliţi permanent în alte state să deschidă afaceri în Republica Moldova;

  -                     va promova un mecanism de identificare şi de eficientizare a remitențelor;

  -                     va iniţia elaborarea unui Program de încurajare a micului business, în scopul facilitării fiscale a persoanelor care au iniţiat afaceri proprii în primii ani de activitate antreprenorială;

  -                     va iniţia înfiinţarea centrelor de cultură naţională în ţările de reşedinţă ale diasporei moldoveneşti, va iniţia un program special privind susţinerea artiştilor aflaţi peste hotare, asigurând participarea acestora la diverse evenimente internaţionale;

  -                      va pleda pentru semnarea şi ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei ONU privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a familiilor acestora;

  -                     va lansa iniţiative unilaterale din perspectiva aflării cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul acestora şi atragerii investiţiilor străine,

   

  -                      va reevalua şi iniţia procesul de creare a consulatelor şi consulatelor onorifice în regiunile cu un număr mare de cetăţeni din Republica Moldova.

    III. POLITICA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE

  Politica PL în domeniul protecţiei sociale constă în:

  -       includerea prioritară a problemelor legate de familie (educația copiilor și îngrijirea vârstnicilor cât mai aproape de familie) în agendele de dezvoltare locale, regionale, naţionale;

  -       elaborarea și implementarea de politici sustenabile pentru redresarea demografică, creșterea natalității și speranţei de viaţă a populației;

  -       controlul eficient al migrației externe, menținerea legăturii cu familia și cu Republica Moldova de către migranții moldoveni;

  -       asigurarea protecției cetățenilor R. Moldova aflați peste hotare, inclusiv în scop lucrativ;

  -       ajustarea salariilor, pensiilor și altor retribuții, pentru a corespunde cheltuielilor reale ale unei familii (familia cu minori, cu vârstnici, cu elevi și studenți, etc), raportate inclusiv la minimul de existență;

  -       implementarea de politici eficiente în domeniul protecției drepturilor copiilor;

  -       dezvoltarea măsurilor de protecție a copiilor, bazate pe principiul comunității, în special în localitățile rurale;

  -       elaborarea politicilor de imigrație pentru R. Moldova;

  -       promovarea parteneriatelor public-private în domeniul protecției sociale;

  -       creșterea rolului societății civile în procesul decizional și a programelor de protecție socială;

  -       susținerea sistemului privat în protecția socială, inclusiv fonduri private de pensii;

  -       atragerea de programe și proiecte de asistență financiară din partea donatorilor din UE;

  -       armonizarea legislației la legislația comunitară;

  -       dezvoltarea politicilor de incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale.

   

   

    IV. POLITICA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

  Sistemul educațional va fi supus unei reforme profund responsabile, pentru a face faţă nevoilor de dezvoltare economică ca primă prioritate. Conţinuturile, metodele şi stilurile de predare vor fi accentuate mai mult pe scopul de formare şi dezvoltare a avantajelor comparative internaţionale ale generaţiilor care vin şi educaţiei pentru adulţi, în paralel cu creşterea considerabilă a tempoului ajustării calificărilor clasei didactice şi academice la acest scop.

  Toate acestea se vor realiza prin creşterea motivaţiei economice a profesorilor de a se ajusta cât mai curând la rigorile scopului de dezvoltare economică.

  Viziunea liberală în domeniul educaţiei porneşte de la garantarea primordialităţii educaţiei într-o societate civilizată. Asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi cetăţenii, indiferent de gen, etnie, confesiune religioasă, este un drept fundamental al fiecărui cetăţean. În acest concept, statul vine să sprijine învățământul obligatoriu până la ciclul gimnazial şi accesul la celelalte trepte ale sistemului educaţional: liceu şi studii superioare.

  PL pledează pentru promovarea educaţiei pentru democraţie în instituţiile de învăţământ, care va contribui la pregătirea civică a cetăţenilor, capabili să se integreze în societate atât din punct de vedere profesional, cât şi din punct de vedere civic.

  Promovarea învățământului pe durata vieţii constituie suportul creşterii profesionale şi poate garanta sporirea calităţii afirmării. Modernizarea sistemului de educaţie şi instruire, sporind calitatea, relevanţa şi accesul.

   Promovarea convergenţei în învățământul superior. Consolidarea cooperării academice internaționale. Crearea unui cadru de calificare pentru a îmbunătăţi transparenţa şi recunoaşterea calificărilor şi competenţelor.

   

  În scopul sporirii calității în educație este nevoie de întreprins următoarele acțiuni:  

  -          fortificarea politicilor de stat în educație, pentru ajustarea curriculum-ului cu materii care vor viza preponderent stilul deductiv de predare (dezvoltarea gândirii critice, profilarea și dezvoltarea intensă a culturii economice în scopul creșterii economice mai intense);

  -          calcularea Ratei Profitului din Investițiile în Educație și analiza minuțioasă a acestui indicator pentru avansarea luării deciziilor în domeniul politicilor educaționale;

  -          promovarea unei politici educaţionale de stat accentuată pe încurajare, şi nu pe descurajare sau intimidare;

  -          excluderea oricăror forme de opresivitate în procesul educațional și de evaluare;

  -          elaborarea și aplicarea unui mecanism de stat de recunoaștere a performanței educaționale/a creditelor academice, ale autodidacților la toate nivelurile educaționale;

  -          sistemul educațional va deveni un bun public pentru toată societatea, fără excepţii, cu măsuri întreprinse argumentate exclusiv științific;

  -          extinderea cercetărilor științifice cu privire la identificarea tipurilor de personalitate a copiilor, de la vârstă timpurie, în scopul creării bazei științifice mai solide pentru perfecționarea relevanței curriculare și impulsionarea avansării productivității educaționale;

  -          perfecționarea politicilor educaționale ca precondiție a securizării echității sociale și a bazei științifice pentru asigurarea șanselor egale pentru copiii din toate categoriile sociale.

       

  Cooperarea în domeniul cercetării   

  În toate economiile avansate, sectorul Cercetare/Dezvoltare (SCD) se consideră factorul absolut inevitabil al dezvoltării, iar autonomia universitară - o valoare socială supremă – care este respectată exclusiv de orice formațiune politică care vine la guvernare și își dorește cu adevărat prosperitate poporului pe care-l reprezintă. 

              Pentru realizarea acestui scop trebuie perfecționate și implementate o serie de acțiuni:

  -          cercetarea, elaborarea și aplicarea unor metode științifice de evaluare a valorii adăugate, produse de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA) în sectorul C/D în economia republicii;

  -          studierea celor mai progresiste practici de evaluare, atestare și decernare a gradelor științifice în domeniul academic și C/D;

  -          elaborarea și dezbaterea publică a criteriilor de constituire a rating-ului universităților din Republica Moldova, în baza principiului pertinenței interesului din educație și C/D;

  -          elaborarea unei metode, în baza experienței internaționale, de estimare a ratei inovaționale anuale și a coeficientului de contribuție al universităților în dezvoltarea economiei;

  -          ajustarea bazei de indicatori și a datelor statistice necesare pentru estimarea ratei profitului din investițiile în educație (RPE);

  -          politica educaţională şi de pregătire a calificărilor în economie se va face după criteriul considerației sistemelor științifice și practicilor educaționale aplicabile în țările cu cea mai înaltă rată inovațională din lume;

  -          cercetarea și aplicarea celor mai progresiste elaborări științifice și practici cu privire la capitalizarea relațiilor dintre guvernare și diaspora;

  -          elaborarea unui mecanism de creștere a numărului de burse acordate de stat pentru studii universitare;

  -          elaborarea unui mecanism de îmbunătățire a accesului tinerilor și altor categorii de cetățeni la credite comerciale, în scopul obținerii a studiilor universitare în republică și peste hotarele ei;

  -          încurajarea și susținerea economică a cercetărilor care vor asigura baza științifică a analizei randamentului structurilor de stat/bugetării de performanță, și a altor actori sociali care activează în sectorul C/D, prin optica contribuției la creșterea ratei inovaționale;

   

  -          efectuarea analizei eficienței investițiilor în domeniul C/D. 

    V. POLITICA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

  Obiectivele de guvernare ale PL în domeniul sănătății sunt:

  -          creșterea treptată a resurselor financiare alocate sistemului de sănătate până la 8% din PIB;

  -          atragerea investițiilor internaționale și dezvoltarea parteneriatelor public-private;

  -          creșterea rolului societății civile în procesul decizional și a programelor de sănătate;

  -          susținerea sistemului privat în sănătate;

  -          sporirea echității și transparenței proceselor decizionale, inclusiv a finanțării sistemului sanitar;

  -          politici eficiente pentru sporirea veniturilor salariale ale personalului din sistemul de sănătate, prin motivare bazată pe performanțe;

  -          redimensionarea rețelei medicale performante care ar răspunde necesităților populației;

  -          fortificarea asistenței medicale dedicate mamei și copilului;

  -          sporirea calității serviciilor medicale acordate;

  -          creșterea gradului de acoperire cu asigurări de sănătate;

  -          dezvoltarea asigurărilor de sănătate private concurențiale cu cele de stat;

  -          dezvoltarea sistemelor informaționale în domeniul sănătății;

  -          dezvoltarea programelor de prevenire și control a maladiilor transmisibile și netransmisibile;

  -          promovarea culturii și modului de viață sănătos, pentru a spori longevitatea și calitatea vieții;

  -          accelerarea reformelor vizând abordarea necesităților din domeniul sănătății prin politici instituționale;

   

  -          armonizarea legislației și standardelor din domeniul sănătății la cele din UE.

    VI. POLITICA DE SUSȚINERE A TINERETULUI ȘI SPORTULUI

  Tinerii reprezintă un potenţial considerabil al dezvoltării societăţii. Prioritatea PL este implicarea tinerilor în viaţa publică şi realizarea schimbării prin promovarea lor. În condiţiile tranziţiei spre o nouă etapă politică în Republica Moldova, PL va contribui la formarea unei noi generaţii de politicieni. PL va încuraja autorităţile publice şi sfera privată în aplicarea unor politici cu impact în rândul tinerilor. Actualul cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului s-a dovedit o platformă valoroasă în abordarea chestiunilor privind tineretul şi a dovedit faptul că metoda deschisă de coordonare, integrarea tineretului în alte politici, este un cadru reînnoit prin care se stabileşte o strategie pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului pe parcursul următorilor ani. Este vital să oferim tuturor tinerilor posibilitatea de a-şi realiza la maximum potenţialul. Aceasta presupune nu numai investirea în tineret, punând la dispoziţie resurse mai mari pentru a dezvolta politici care influenţează viaţa de zi cu zi a tinerilor şi le sporesc bunăstarea, dar şi responsabilizarea tinerilor prin promovarea autonomiei acestora şi a potenţialului lor de a contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii , la promovarea valorilor și realizarea obiectivelor europene. De asemenea, aceasta implică o mai bună cooperare între politicile pentru tineret şi politicile relevante din alte domenii, în special educaţia, ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială, cultura şi sănătatea.   În acest scop, PL are următoarele obiective:

  -          promovarea cetăţeniei active, a incluziunii sociale şi a solidarităţii în rândul tuturor tinerilor;

  -          recunoaşterea tinerilor drept o resursă a societăţii şi promovarea dreptului tinerilor de a participa la elaborarea politicilor care îi vizează, prin intermediul unui dialog continuu și structurat cu tinerii şi cu organizaţiile de tineret;

  -          încurajarea implicării tinerilor în viaţa publică, inclusiv în cea politică, şi promovarea lor în funcţiile executive ale PL;

  -          elaborarea unor programe de informare şi consultanţă pentru tineri, precum şi crearea unei reţele regionale şi naționale de consultanţă, în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale;

  -          accesul tineretului la resurse de creditare a învăţământului, cu rambursarea după absolvire într-un termen şi la o dobândă avantajoasă;

  -          promovarea voluntariatului ca instrument de dobândire a experienţei de muncă;

  -          adoptarea unui program de construcţie a locuinţelor de ipotecă pentru tineri cu venituri mici, prin susţinerea parţială a statului cum ar fi  lansarea Programelor de locuințe destinate tinerilor specialiști - „Prima Casa”;

  -          aplicarea unui sistem de creditare pentru tineri, în special din mediul rural, care vor să înceapă o afacere şi încurajarea lor prin scutirea de impozite pe termen de 3 ani la începutul activităţii;

  -          suplimentarea numărului de locuri la buget în instituţiile de învăţământ superior de stat;

  -          asigurarea studenţilor cu locuri în cămine. Renovarea actualelor cămine şi construcţia căminelor în sistem de parteneriat public-privat. Încurajarea şi sprijinirea investitorilor pentru construirea unor cămine studenţeşti private;

  -          acordarea reşedinţei în localităţile de studiu pe baza carnetului de student, indiferent dacă locuiesc sau nu în cămine;

  -          stabilirea şi dezvoltarea de noi parteneriate între universităţi din Republica Moldova şi din străinătate, astfel încât un număr cât mai mare de studenţi să poată avea acces la stagii de formare şi de studiu în străinătate, prin introducerea principiului „student cu cel puţin un an de studiu într-o altă universitate europeană”;

  -          realizarea unei reforme în domeniul sistemului de burse prin reglementarea legală a burselor private, pentru a încuraja persoanele juridice din sectorul privat să susţină financiar elevii din învăţământul profesional, liceal, universitar, precum şi doctoranzii;

  -          majorarea salariilor cadrelor didactice tinere, pentru a elimina salarizarea discriminatorie şi acordarea de sporuri salariale în cazul optării pentru mediul rural;

  -          sporirea investițiilor în bazele sportive prin implicarea administrației publice locale și a întreprinzătorilor autohtoni;

  PL promovează şi susţine un stil de viaţă sănătos, valorile sociale şi educative ale activităţilor sportive şi fizice, şi buna guvernanţă în sport în cadrul societăţii. În acest scop, PL are următoarele obiective:

  -          dezvoltarea sistemului de Cluburi sportive;

  -          dezvoltarea sportului de masă prin promovarea educației fizice în școală, familie şi societate;

  -          asigurarea accesului gratuit la bazele sportive publice pentru tinerii din familiile cu venituri mici;

  -          crearea condițiilor pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap, organizarea unor competiții republicane ale sportivilor cu handicap, dezvoltarea sportului de performanță pentru persoane cu handicap şi participarea celor mai buni sportivi la competiții internaționale;

  -          crearea grupelor sportive în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolare;

  -          susținerea de către stat și promovarea tinerilor care înregistrează succese remarcabile în activități sportive pentru a dezvolta sportul de performanță;

  -          promovarea probelor sportive naționale;

   

  -          elaborarea unui nou mecanism de finanțare pentru sport în bază unui fond financiar specializat.

    VII. POLITICA ÎN DOMENIUL CULTURII

  Partidul Liberal, fiind promotorul valorilor liberale perene – libertatea individuală și progresul social, optează pentru statornicirea unei societăţi sănătoase, sigure, tolerante şi creative.

  Domeniul culturii nu trebuie perceput doar ca un consumator de resurse, ci și un factor important al dezvoltării sociale, un instrument prin intermediul căruia pot fi soluționate diverse probleme, inclusiv de ordin social-economic.

  În acest sens, procesul cultural este privit de către Partidul Liberal ca un factor important de dezvoltare comunitară, modernizare şi sustenabilitate, de identitate, coeziune şi integrare, fiind, totodată, şi exponentul calităţii vieţii cetățenilor.

  Cultura se află în centrul proiectului european și constituie cheia principiului „unității prin diversitate” a Uniunii Europene.

  Respectul diversității culturale, conjugat cu capacitatea de a se reuni în jurul valorilor comune, constituie garanția păcii, prosperității și solidarității.

  Apartenenţa la spaţiul cultural european şi construirea identității culturale europene impune o abordare inter-sectorială pentru armonizarea obiectivelor economice, comerciale, sociale cu cele culturale.

  Pentru dezvoltarea culturii, Partidul Liberal propune drept scop asigurarea în Republica Moldova a unui mediu cultural modern, dinamic și diversificat, care presupune:

  -          combaterea fenomenului de deznaționalizare, prin consolidarea identității culturale românești ca parte integrantă a identității culturale pan-europene;

  -          modernizarea societăţii prin promovarea creativităţii artistice și a mobilității artiștilor;

  -          crearea unui sistem eficient de gestiune a proceselor de conservare şi punere în valoare a patrimoniului material și imaterial;

  -          crearea condițiilor și mecanismelor favorabile dezvoltării industriilor culturale, prin asigurarea unei competiții corecte, a relațiilor concurențiale libere și protejarea drepturilor de autor;

  -          promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural, inclusiv prin implicarea activă în viața culturală a Republicii Moldova a cetățenilor aflați cu traiul în străinătate;

  -          promovarea imaginii culturale a Republicii Moldova în spațiul european, prin facilitarea circulației lucrărilor și produselor culturale;

  -          rentabilizarea activității instituțiilor de cultură, prin asigurarea unui management cultural eficient;

  -          reformarea sistemului și principiului de finanțare a culturii pe bază de proiecte şi priorități majore, inclusiv prin implicarea largă a uniunilor de creație și ale altor reprezentanți ai societății civile la formarea și repartizarea bugetului alocat procesului cultural;

  -          instituirea unui sistem transparent şi participativ de administrare a procesului cultural;

  -          eficientizarea proceselor de administrare, analiză și monitorizare a mediului cultural, prin implementarea largă a tehnologiilor informaționale în domeniul culturii;

   

  -          dezvoltarea ascendentă a procesului cultural în teritoriu, prin valorificarea potențialului cultural local, constituirea centrelor polivalente de informare și comunicare comunitară în baza instituțiilor de cultură din mediul rural.

    VIII. POLITICA ÎN DOMEDIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

  Partidul  Liberal,  în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova și  cu  Directivele  Uniunii Europene, declară  mediul – subiect prioritar în politica internă și cea externă.

  Politica de mediu se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării poluării la sursă  și „poluatorul plătește”.

  Principiul precauției este un instrument de gestionare a riscurilor, care poate fi invocat în cazul în care există o incertitudine științifică cu privire la un posibil risc la adresa sănătății umane sau a mediului, provenit dintr-o anumită acțiune sau politică. 

  Principiul „poluatorul plătește” este pus în aplicare prin intermediul Directivei europene privind răspunderea pentru mediul înconjurător, care vizează prevenirea sau remedierea daunelor aduse mediului (inclusiv  speciilor și habitatelor naturale protejate, apei și solului). Dacă s-au produs deja pagube, operatorii sunt obligați să adopte măsurile adecvate pentru remedierea acestora și să suporte cheltuielile aferente.

  Una din prioritățile politicii de mediu ale  Partidului  Liberal reprezintă dreptul cetăţenilor Republicii Moldova de a respira aer nepoluat, de a avea acces la apă curată  și hrană sănătoasă.  

  În acest scop, PL propune elaborarea și implementarea unor politici de mediu și climă,  consultate  cu  societatea    civilă   și   administraţia  publică locală, respectând  standardele Directivelor Uniunii  Europene  și   prevederilor   Convenţiilor  ONU  la care statul nostru este parte :

  -  integrarea în politicile intersectoriale și locale, care vor  asigura sinergismul   politicilor  din economie;

  - monitorizarea continuă a problemelor legate de mediu, precum ar fi calitatea apei, gestionarea deşeurilor, poluarea aerului şi deșertificarea;

  - educarea viitoarelor generaţii prietenoase  mediului  și climei;

   - protecţia zonelor umede și a biodiversității;

   - garantarea  securității în cazul  declanșării   hazardurilor  naturale și a celor tehnogene;

  - conservarea  și  protecția solului, principală resursă naturală a Republicii Moldova;

  -  protecţia aerului atmosferic și utilizarea raţională a resurselor de apa de suprafață și a celor subterane;

   

  - conservarea și protecţia florii și  faunei Republicii  Moldova.

    IX. POLITICA ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR INTERETNICE

  PL promovează o politică europeană, liberală, faţă de toate grupurile etnice care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Protejarea drepturilor minorităţilor naţionale, în armonie cu populaţia românească a statului, este o prioritate a PL. Partidul Liberal consideră că politica statului şi atitudinea populaţiei româneşti majoritare faţă de grupurile etnice din Republica Moldova nu poate fi decât una europeană, democratică şi tolerantă, garantându-le şi asigurându-le condiţii adecvate de incluziune socială prin:

   

  - integrarea lingvistică nestingherită a tuturor reprezentanţilor minorităţilor etnice din republică;
  - păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice, prin studierea în limba maternă în şcolile primare şi trecerea treptată la studierea în limba oficială română la celelalte trepte ale sistemului educaţional, pentru a asigura minorităţilor acces liber la educaţia în una din limbile Uniunii Europene;
  - eliminarea oricărei forme de extremism, şovinism, antisemitism;
  - combaterea discriminării;
  - încurajarea dialogului interetnic.

   

    X. POLITICA ÎN PROBLEMA TRANSNISTREANĂ

  PL consideră că integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie să devină un stimulent important în procesul de soluţionare a problemei transnistrene, diferend care poate fi rezolvat doar după retragerea armatei Federaţiei Ruse de pe teritoriul ocupat al Republicii Moldova.

  Beneficiile acestui proces trebuie să transforme malul drept al Nistrului în unul atractiv pentru cetăţenii de pe malul stâng, astfel fiind catalizat procesul de apropiere firească între oamenii de pe ambele maluri.

  PL pledează pentru modificarea formatului de negocieri, Tiraspolul urmând să fie exclus din proces, iar Federaţia Rusă să fie recunoscută drept parte în conflict, aşa cum reiese din Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în dosarul Ilaşcu şi alţii contra Republicii Moldova.

  PL consideră absolut necesară schimbarea accentelor în procesul de negocieri în vederea reglementării problemei transnistrene. Toate discuţiile trebuie să pornească de la examinarea subiectelor din aşa-numitul Coş III, adică a subiectelor politice, şi abia după aceasta să fie examinate subiectele de ordin economic, social, umanitar etc.

   

  PL va insista pe schimbarea formatului forţelor de pacificare într-o misiune europeană sau internaţională (sub mandat UE, ONU).

    XI. POLITICA EXTERNĂ ȘI INTEGRAREA EUROPEANĂ

  Politica externă a PL se va axa pe protejarea intereselor naţionale ale Republicii Moldova, pe construcţia unor alianţe şi parteneriate externe în măsură să garanteze independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a statului, aderarea la Uniunea Europeană și NATO, relaţii economice reciproc avantajoase, protecţia cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi la muncă peste hotare.

  Prioritatea absolută a PL o constituie aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi NATO.

  Integrarea europeană este pentru Partidul Liberal obiectivul major în politica sa internă şi externă, promovat cu consecvenţă şi determinare. Vom depune eforturi pentru a avansa în relaţiile speciale cu partenerii strategici pe calea europenizării şi dezvoltării Republicii Moldova.

  PL optează pentru dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, prin cooperarea cât mai amplă cu UE într-un șir vast de domenii de interes comun, inclusiv în domeniile de bună guvernare, justiție, libertate și securitate, integrare comercială și cooperare economică sporită, politică de încadrare în câmpul muncii și socială, management financiar, administrare publică și reforma serviciului public, participarea societății civile, dezvoltarea instituțională, reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă.

  PL pledează pentru dezvoltarea unor relaţii de conlucrare cu organizaţiile internaţionale, care sunt importante pentru dezvoltarea Republicii Moldova. În acelaşi timp, PL va construi raporturi cu partidele politice şi asociaţiile politice internaţionale, prin care să promoveze interesele Republicii Moldova şi viitorul său democratic şi european.

  PL va contribui la construcţia unor relaţii economice reciproc avantajoase cu o serie de state şi organizaţii, care să sprijine ascensiunea economică a Republicii Moldova, de la periferia economică a Europei, spre un stat care susţine modernizarea şi dezvoltarea industrială în baza tehnologiilor noi. Pledăm, în acest scop, pentru dezvoltarea unei diplomaţii economice eficiente şi puternice.

   PL va urmări ca Republica Moldova  să se transforme dintr-un consumator de securitate, într-un producător de securitate, asumându-și obligații și contribuind, alături de partenerii săi occidentali, la susținerea păcii și dezvoltării în lume.

   PL va dezvolta și aprofunda dialogul strategic și parteneriatele sectoriale cu SUA, ca partener și garant al unei Europe Unite, libere și democratice.

  PL va coopera cu partenerii săi externi și interni la denunțarea extremismului politic, separatismului teritorial și mișcărilor radical-militarizate, utilizate de forțe imperiale împotriva noilor democrații din estul Europei.

   PL va milita pentru forme eficiente și moderne de susținere a tuturor grupurilor diasporale cu origini din RM, stimulând dezvoltarea și conservarea tradițiilor etno-culturale, deopotrivă cu promovarea intereselor naționale ale RM în străinătate. 

  O altă prioritate a diplomaţiei Republicii Moldova şi a serviciului consular va fi protecţia cetăţenilor Republicii Moldova, în special a celor aflaţi la muncă peste hotare.

   

  Direcţiile principale de politică externă ale Partidului Liberal sunt următoarele:

  - aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și NATO într-un orizont de timp mediu, prin implementarea rapidă a reformelor interne;

  - căile prin care PL vede integrarea europeană sunt în primul rând interne. În acest context, PL doreşte tratarea Republicii Moldova conform criteriului de performanţă şi merit;

  -  avansarea și consolidarea Dialogului Strategic cu SUA, ca platformă - cadru lansată în martie 2014, scopul căruia este extinderea și aprofundarea priorităților comune, în vederea modernizării și occidentalizării RM, consolidării justiției, economiei de piață și democrației reprezentative. PL va pleda pentru dezvoltarea acestui parteneriat cu SUA după modelul altor țări - aliat cu SUA pe domeniile de maximă vulnerabilitate pentru RM (securitate și apărare, comerț și cercetare, energie și justiție);

  - îndeplinirea integrală a angajamentelor internaţionale, asumate faţă de Consiliul Europei şi UE în domeniul dezvoltării şi democratizării interne a Republicii Moldova şi anume consolidarea instituţiilor democratice, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, asigurarea independenţei mass-media, garantarea independenţei justiţiei;

  - accelerarea reformelor în toate domeniile prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care include şi Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană, ratificat de Parlamentul RM la 2 iulie 2014, astfel încât să trecem la o nouă etapă a relaţiilor cu UE – semnarea Acordului de Preaderare;

  - trecerea de la un regim liberalizat de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova în ţările UE, la un regim fără vize, până la semnarea Acordului de Aderare cu UE;

  - semnarea acordurilor bilaterale de protecţie a drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi la lucru în statele Uniunii Europene şi în alte state.

  - încheierea unor parteneriate politico-economice cu statele membre ale UE ce sprijină perspectivele de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană;

  - valorificarea cadrului regional de cooperare oferit de UE, prin participarea activă la Parteneriatul Estic al Uniunii Europene şi alte inițiative regionale;

  - dezvoltarea unui Parteneriat Strategic European cu România şi valorificarea cunoştinţelor şi experienţei româneşti în procesul de aderare la UE şi a relaţiilor acestui partener special în cadrul UE;

  - dezvoltarea unui parteneriat reciproc avantajos cu vecinul din est, Ucraina;
  -  PL susţine un dialog realist cu Federația Rusă, în baza respectării principiilor stabilite în Tratatul de bază semnat în 2001 – a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. În acest sens, rămânem fermi pe poziţia conform căreia retragerea completă a tuturor trupelor de ocupație, muniţiilor şi echipamentelor ruse din Republica Moldova va contribui la stabilirea unui climat de siguranţă pentru cetăţeni, la soluţionarea conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova. Înlocuirea forţelor de menţinere a păcii existente cu o misiune civilă internaţională, necesară în scopul edificării încrederii şi garantării unei soluţii paşnice a conflictului.

  - diversificarea surselor şi pieţelor de energie, ceea ce ar elimina dependenţa de un singur furnizor - Federaţia Rusă, care a utilizat aceste resurse în scopuri politice; sporirea securităţii aprovizionării cu energie, dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare, sporirea integrării piețelor și ajustarea reglementărilor cu elementele cheie ale acquis-ului comunitar al UE, promovarea eficienţei energetice și utilizarea surselor de energie regenerabile;

  - respectarea angajamentului RM şi UE de a implementa Tratatul Comunității Energetice;

  - utilizarea condiţiilor preferenţiale pe care le-a oferit UE pentru promovarea economiei Republicii Moldova;

  - diversificarea pieţelor de desfacere pentru produsele autohtone;

  implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului NATO-Republica Moldova (IPAP) actualizat, informarea veridică a populaţiei privind rolul şi importanţa NATO în procesul de democratizare a Republicii Moldova şi a indispensabilităţii aderării la NATO în procesul de integrare europeană. Examinarea, în perspectivă medie şi lungă, a iniţierii negocierilor asupra Foii de Parcurs (MAP) pentru aderarea Republicii Moldova la NATO;

  - promovarea unei diplomaţii moderne şi eficiente, care să implementeze priorităţile enumerate şi a unui serviciu consular care să lucreze în interesul cetăţenilor Republicii Moldova;

  - sporirea eficienței și a resurselor alocate diplomației economice internaționale;

  - modernizarea și creșterea eficienței serviciului diplomatic al RM. Recalibrarea prezenței misiunilor diplomatice în conformitate cu criteriile de reprezentare geografică și contribuție la reprezentarea politică, economică și culturală a RM;

  - sporirea rolului RM de contribuitor la dezvoltarea internațională după modelul altor state vecine (balticii, central și est-europenii), în scopul dezvoltării modelului democratic, a mecanismelor de piață și solidarității contra pericolelor internaționale;

   

  - negocierea unor regimuri facilitate de vize cu SUA, Canada, țările Americii Centrale și Latine.

    XII. TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

  Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) reprezintă platforma de modernizare și creștere economică a societății, platformă care va contribui în mod plenar la garantarea dreptului la viață, libertate și proprietate a cetățeanului, inclusiv prin limitarea prerogativelor statului și ale altor categorii de putere, oricare ar fi forma și modul lor de manifestare.

   Reieșind din valorile liberale de fortificare a pieței concurențiale libere și de dezvoltare socială, Partidul Liberal consideră sectorul TIC ca fiind forța motrice a progresului economic.

  În baza dezvoltării sectorului TIC, liberalii vor contribui la materializarea valorilor liberale fundamentale - libertatea și creativitatea individuală, responsabilitatea și independența personală, respectul drepturilor indivizilor și egalitatea în fața legii.

  Partidul Liberal consideră instrumentele și tehnicile domeniului TIC absolut indispensabile pentru garantarea  libertății de gândire a cetățenilor, pentru asigurarea  liberului schimb de idei, dezvoltarea economiei de piață în baza inițiativei private și a unui sistem transparent de guvernare.

  Principalele obiective ale Programului PL vizează implementarea prevederilor europene cu privire la Agenda Digitală, alinierea la cadrul legislativ UE cu privire la comunicații în bandă largă, accesul la informații publice, identitate electronică, protecția datelor cu caracter personal, implementarea soluțiilor de interoperabilitate în conformitate cu cadrul european.

  În consecință, pentru dezvoltarea sectorului TIC, Partidul Liberal va asigura:

  -          impulsionarea dezvoltării societății, bazate pe cunoaștere, iar ca rezultat, implementarea soluțiilor TIC pentru o guvernare eficientă, crearea conținutului digital și digitizarea conținutului existent, implementarea serviciilor electronice în sănătate, educație, mass-media și cultură, protecția socială și familie, sporirea gradului de securitate informațională, protecția datelor personale şi a vieții private;

  -          modernizarea sistemului educațional în domeniul TIC, prin îmbunătățirea standardelor educaționale, crearea de parteneriate cu companii private, centre de excelență şi laboratoare inovaționale pentru pregătirea specialiștilor de înaltă calificare;

  -          asigurarea liberei concurențe pe piața comunicațiilor electronice, poștale şi a industriei TIC, tratarea egală a tuturor agenților economici din sectorul TIC, asigurarea principiului neutralității tehnologice;

  -          un cadru legal și instituțional adecvat și o bază tehnologică favorabilă dezvoltării domeniilor economiei, bazate pe noile tehnologii;

  -          sporirea numărului de locuri de muncă, bazate pe utilizarea TIC, prin crearea parcurilor TIC şi de inovație, atragerea de investiții şi tehnologii, încurajarea lansării şi dezvoltării de companii noi, dezvoltarea şi promovarea capacității de export a sectorului;

  -          un cadru fiscal propice dezvoltării afacerilor în domeniul TIC, de producere și comercializare a produselor informatice autohtone;

  -          transparența în utilizarea mijloacelor bugetare și ajutoarelor externe alocate în scopul dezvoltării societății informaționale;

  Pentru materializarea acestor intenții, Partidul Liberal va susține următoarele direcții de acțiune:

  -          e-guvernarea privită prin prisma regândirii organizațiilor şi proceselor, asigurarea interoperabilității și implementarea tehnologiilor Cloud, susținerea inițiativei Open Data - punerea la dispoziția publicului de date accesibile, reutilizabile și redistribuibile;

  -          promovarea și aplicarea tehnologiilor de procesare inovativă a sistemelor de tip Data Mining, OLAP și Knowledge Management, pentru a asigura optimizarea proceselor de luare a deciziilor și pentru a facilita analiza informațiilor din administrația publică;

  -          implementarea controalelor de securitate în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu şi a reglementărilor naționale şi Europene privind protecția datelor cu caracter personal, precum şi auditarea periodică a acestora;

  -          promovarea și implementarea sistemelor colaborative on-line, instrumentelor și serviciilor electronice participative la inițiative publice sau guvernamentale pentru persoane și mediul de afaceri, stimularea cetățenilor în generarea de conținut digital;

  -          eficientizarea activității centrelor de date și dezastru, servicii informatice și suport pentru realizarea mediului comun informațional al instituțiilor administrației publice, care să permită accelerarea semnificativă a proceselor de luare a deciziilor la toate nivelurile, prin utilizarea mai eficienta a sistemelor TIC de planificare și suport de decizie;

   

  -          sporirea nivelului de disponibilitate a serviciilor în bandă largă pentru cetățeni şi întreprinderi, prin dezvoltarea infrastructurii de bandă largă, urmărind încadrarea în gradul de acoperire și standardele de calitate UE, modernizarea rețelelor de broadband (NGA-FTTH) cu asigurarea cerințelor tehnice impuse de Agenda Digitală 2020. 

    XIII. CONTROLUL ACTIVITĂȚII PARLAMENTULUI, GUVERNULUI ȘI PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA DE CĂTRE CETĂȚENI

  Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie: dreptul la viaţă, la libertatea conştiinţei, a credinţei, la libera exprimare, dreptul la apărare, la învăţătură, la ocrotirea sănătăţii, dreptul la proprietate privată, la muncă etc. Acestea şi alte drepturi sunt traduse în viaţă de către cele trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească.

  Mecanismul controlului puterii judecătoreşti există. Părţile interesate pot exercita căile de atac în instanţele superioare, inclusiv Curtea Europeană pentru Drepturile Omului ca ultimă instanţă. Însă mecanismul controlului asupra puterii legislative, executive şi a Preşedintelui Republicii Moldova este insuficient, deoarece deputaţii aleşi nu întotdeauna apără interesele celor care i-au votat. De aceea, PL consideră că cetăţeanul trebuie să dispună de dreptul constituţional de a sesiza Curtea Constituţională.

   

   Numai Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei. Garantarea prin Constituţie a dreptului cetăţenilor de a sesiza în Curtea Constituţională legile şi hotărârile Parlamentului, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, va deveni în realitate un mecanism democratic, prin care alegătorii vor controla puterea, solicitând anularea legilor, hotărârilor, ordonanţelor şi decretelor adoptate nu în interesul statului, societăţii şi al cetăţenilor, ci în interesul celor de la putere, al oligarhiei politice şi economice.

  Numai Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei. Garantarea prin Constituţie a dreptului cetăţenilor de a sesiza în Curtea Constituţională legile şi hotărârile Parlamentului, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova va deveni în realitate un mecanism democratic, prin care alegătorii vor controla puterea, solicitând anularea legilor, hotărârilor, ordonanţelor şi decretelor adoptate nu în interesul statului, societăţii şi al cetăţenilor, ci în interesul celor de la putere, al oligarhiei politice şi economice.

   

    PROGRAM ELECTORAL AL PL - 2014

  Programul electoral al Partidului Liberal - 2014

   

  Valorile liberale 

  I. Consolidarea statului de drept 

  a. Reforma constituţională

  b. Prevenirea şi combaterea corupţiei

  c. Libertatea economică şi concurenţa liberă

  d. Libertatea de exprimare şi independenţa reală a mediilor de informareâ

  e. Reorganizarea administrativ-teritorială şi cea a administraţiei publice

  II. Politica economică

  1) Dezvoltarea sectorului privat

  2) Dialogul în domeniul economie

  3) Politica monetar-creditară

  4) Politica Bugetar-fiscală

  5) Politica investiţională și în domeniul pieței de capital

  6)  Politica industrială și agricolă

  7) Politici în sectorul energetic

  8) Politica în domeniul dezvoltării rurale și modernizării satelor

  9) Politica în domeniul infrastructurii drumurilor şi transportului

  10) Ocuparea forței de muncă

  11) Colaborarea cu diaspora

  III. Politica în domeniul protecţiei sociale

  IV. Politica în domeniul educaţiei

  V. Politica în domeniul sănătăţii

  VI. Politica de susținere a tineretului şi sportului

  VII. Politica în domeniul culturii

  VIII. Politica în domeniul mediului

  IX. Politica în domeniul relaţiilor interetnice

  X. Politica în problema transnistreană

  XI. Politica externă şi integrarea europeană

  XII. Tehnologia informației și comunicațiilor

  XIII. Controlul activităţii Parlamentului, Guvernului şi a Preşedintelui Republicii Moldova de către alegători

   

  Caracterul şi obiectivele politice generale ale Partidului Liberal

  Partidul Liberal este o formaţiune politică de dreapta, ancorată doctrinar în familia liberalismului european, care militează pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului protejate constituţional, pentru consolidarea democraţiei şi a statului de drept, pentru garantarea proprietăţii private, pentru iniţiativa individuală, concurenţă şi restrângerea rolului statului în economie, pentru economia de piaţă integrată în sistemul economic global, pentru prosperitate, respectul faţă de cetăţean şi familia sa, egalitatea şanselor, coeziune economică şi socială. 

  Partidul Liberal militează pentru eliminarea tuturor consecinţelor nefaste ale regimului comunist: doctrina, ideologia şi simbolistica totalitară,  extremismele politice, intoleranţa, procesele de deznaţionalizare continuate în forme ascunse, falsificarea identităţii naţionale a românilor moldoveni, promovarea miturilor propagandistice ale vechiului regim.

  Obiectivele politice generale ale PL sunt:

  -          realizarea suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale şi unităţii naţionale;

  -          aderarea Republicii Moldova la UNIUNEA EUROPEANĂ şi la ALIANŢA NORD-ATLANTICĂ;

  -          asigurarea evoluţiei democratice a statului şi crearea tuturor condiţiilor pentru prosperitatea cetăţenilor;

  -          continuarea luptei pentru afirmarea deplină a adevărului ştiinţific şi istoric privind identitatea naţională. Identitatea de neam, comunitatea de istorie, limba, cultura, spiritualitatea şi destinul viitor între Republica Moldova şi România constituie o componentă fundamentală a proiectului politic de aderare la Uniunea Europeană şi este garantul identităţii noastre europene.

   

  Valorile liberale

  Partidul Liberal promovează valorile liberale, ca principii fundamentale ale statului de drept şi ale economiei de piaţă.

  a) Libertatea individuală, respectul faţă de om şi faţă de familie

  Omul, persoana, individul se află în centrul preocupărilor noastre. Individul trebuie să aibă puterea de a alege şi de a acţiona în mod liber, fără intervenţia abuzivă a statului, de a-şi utiliza proprietatea și abilitățile după cum crede de cuviinţă, fără a leza interesele altor indivizi, ori distrugând mediul natural sau bunuri culturale. Individul trebuie să poată alege în mod liber o activitate lucrativă în sprijinul său, al familiei sale şi al comunităţii, să îşi exprime neîngrădit ideile şi să le valorifice, precum şi să aibă acces egal la instruire şi educaţie, care sunt esenţiale pentru libertatea şi participarea acestuia la viaţa economică şi socială.

  Acceptând şi respectând pluralitatea stilurilor de viaţă, PL va implementa politici pentru consolidarea instituţiei familiei, ca premise importante ale dezvoltării individului, ca mediu de formare a caracterelor şi de transmitere a cunoştinţelor şi deprinderilor practice necesare vieţii.

  b) Egalitatea şanselor

  Libertatea economică şi competiţia creează indivizilor şanse egale în faţa oportunităţilor, chiar dacă, în final, aceştia se diferenţiază prin nivelul succesului obţinut. Prin urmare, libertatea economică determină inegalitatea economică, dar acest proces are loc în cadrul creşterii continue a nivelului general de prosperitate.

   Egalitatea şanselor se poate realiza doar în condiţiile când există egalitate în faţa legii, accesul liber la informaţiile publice, transparenţa instituţiilor publice și judiciare, precum şi o reală libertate în activitatea economică, în alegerea profesiei şi a locului de muncă.

  c) Proprietatea privată

  Proprietatea privată este forma esenţială de manifestare a libertăţii, de aceea proprietatea privată trebuie să fie consfinţită şi garantată prin lege. Proprietatea privată generează necesitatea şi funcţionalitatea stimulentelor economice. Fără proprietate privată nu poate exista libertate economică. Totodată, fără proprietate privată nu există cointeresarea ca venitul să fie transformat în capital, iar fără capital nu există responsabilitate. Esenţa politică a tranziţiei de la economia centralizată, la economia de piaţă, poate fi sintetizată în trecerea de la proprietatea de stat majoritară, la proprietatea privată majoritară. Cu cât acest proces decurge mai repede, cu atât mai mult cresc şansele de a înfrânge subdezvoltarea economică. Concepţia liberală afirmă principiul inviolabilităţii spaţiului privat şi respinge orice formă de limitare practică a proprietăţii private de către stat. De asemenea, concepţia liberală susţine restrângerea proprietăţii statului numai la domeniile strategice sau la acele domenii în care sectorul privat sau organizaţiile civile înfiinţate de cetăţeni nu au şanse să obţină rezultatele scontate. De aceea, PL susţine creşterea ritmului şi extinderea ariei privatizărilor realizate la preţul pieţei, fără nici o discriminare, considerând că vicierea procedurilor de privatizare concurenţială şi transparentă conduce la blocarea sau întârzierea efectelor benefice ale privatizării şi a dezvoltării unor reale relaţii de piaţă.

  d) Piaţa liberă concurenţială

  Piaţa liberă este forma cea mai eficientă de organizare a schimburilor permanente dintre indivizi, generate de interesele şi nevoile acestora. Piaţa liberă generează competiţia, în lipsa căreia nu se poate vorbi de libertate economică. Prin urmare, cetăţenii pot beneficia de avantajele economiei de piaţă numai în prezenţa competiţiei ce obligă companiile să aibă costuri mai reduse şi o calitate mai bună pentru mărfurile produse şi serviciile prestate. Concepţia liberală nu exclude stabilirea de către autoritatea publică a regulilor de joc pentru funcţionarea eficientă a pieţelor, pentru prevenirea şi combaterea practicilor anticoncurenţiale. În acelaşi timp, liberalismul se opune politicilor discriminatorii ale statului care susţin unele companii în detrimentul altora, prin contracte preferenţiale, subvenţii, amânări şi anulări de impozite etc. Liberalismul se opune şi menţinerii monopolurilor care generează costuri mari şi inegalitate economică  între companii şi, în primul rând, a companiilor  business-ului mic şi mijlociu. Liberalismul este adversarul natural al corupţiei, deoarece aceasta distorsionează funcţionarea liberă a pieţelor şi pune indivizii şi companiile în poziţii inegale în faţa oportunităţilor. Orice fel de politici şi practici ale statului, de natură intervenţionistă şi discriminatorie, generează instabilitatea legislativă, alimentează corupţia şi distrug competiţia şi piaţa.

  e) Spiritul întreprinzător

  Spiritul întreprinzător este caracterizat de capacitatea de a rezolva rapid şi eficient problemele, de a învinge greutăţile în realizarea proiectelor asumate. Întreprinzătorii fac posibil progresul. Spiritul întreprinzător face diferenţa între cei ce pot şi cei ce nu pot, între cei care merită mai mult şi cei care merită mai puţin, nu numai în domeniul activităţii economice, dar şi în cel al activităţilor sociale. Recunoaşterea meritelor pentru cei cu spirit întreprinzător va determina schimbarea atitudinii oamenilor faţă de bunăstare. Calea corectă de creare a bunăstării individuale este prin spirit întreprinzător, competenţă, efort şi succes, şi nu prin furt, corupţie, contrabandă, economie „subterană” sau  prin pârghiile  puterii.

  f) Coeziunea economică şi socială

  Concepţia liberală porneşte de la realitatea că în dezvoltarea economică persistă probabilitatea ca anumite activităţi economice să intre în declin, după cum şi unele regiuni pot rămâne în urmă, afectând atât viaţa cotidiană a oamenilor din zonele respective, cât şi coeziunea economică şi socială. De asemenea, în orice societate există oameni care, din motive independente de voinţa lor, nu se pot integra într-un sistem concurenţial, necesitând sprijinul societăţii, mai ales cel al comunităţilor locale, pentru a găsi ocupaţii pe măsura aptitudinilor acestora sau, în ultimă instanţă, prin includerea în forme de protecţie socială, mai ales a categoriilor socialmente vulnerabile. Pornind de la această realitate, ca şi de la principiile Uniunii Europene, concepţia liberală nu exclude realizarea unor programe structurale pentru a susţine, într-un timp limitat şi cu respectarea regulilor de concurenţă, investiţii în infrastructura fizică sau industrială a regiunilor rămase în urmă din punct de vedere economic, precum şi programe pentru reconversia forţei de muncă. PL are credinţa fermă că singura soluţie reală pentru solidaritatea economică şi socială este sporirea bunăstării indivizilor.

  PL nu exclude politica de redistribuire a resurselor ca mijloc de atingere a obiectivelor coeziunii economice şi sociale, dar consideră că cea mai eficientă formă de redistribuire este accesul cetăţenilor la educaţie, la sistemele moderne de îngrijire şi asigurare a sănătăţii şi la cele de asigurări de pensii. Cetăţenii Republicii Moldova trebuie să beneficieze de un sistem eficient de asigurări sociale în care se angajează în mod responsabil şi să utilizeze toate oportunităţile prin care statul creează un mediu favorabil dezvoltării economice.

  g) Statul - partener al sectorului privat în dezvoltarea economică, alocarea descentralizată a majorităţii resurselor

  În concepţia liberală, statul trebuie să exercite funcţia sa protectoare, garantând libertăţile indivizilor. Însă, această funcţie a statului trebuie limitată, de regulă, numai la bunurile şi serviciile care, în condiţii de piaţă şi competiţie, nu pot fi asigurate de sectorul privat.
  Statul trebuie să acţioneze în limita puterii delegate de societate, în condiţiile în care majoritatea resurselor financiare şi naturale sunt alocate descentralizat prin mecanismele pieţei libere, concurenţiale. Alocarea eficientă a resurselor impune ca statul să fie neutru, adică să nu avantajeze o persoană sau un grup de persoane, în detrimentul altora. Prin politicile sale economice şi sociale, în mod deosebit prin dereglementare, statul trebuie să creeze un mediu de afaceri favorabil, stabil şi previzibil, fiind, în acest sens, un partener al sectorului privat în dezvoltarea economică. În acelaşi timp, statul, prin sectorul public, este un participant direct la viaţa economică. Singur sau în parteneriat cu sectorul privat, statul asigură bunurile publice fundamentale, cum sunt:  securitatea indivizilor şi a statului, protecţia mediului natural, precum şi servicii în domeniul sănătăţii publice, al educaţiei, culturii, protecţiei persoanelor socialmente vulnerabile etc., fără de care nu este posibilă nici o societate civilizată. În viziunea liberală, administraţia publică este redusă la dimensiunile sale normale, strict necesare, după criterii de eficienţă, aflându-se în serviciul şi sub controlul cetăţenilor, ceea ce permite reducerea nivelului general al cheltuielilor publice şi, corespunzător, al impozitelor şi taxelor.

  h) Libertatea schimburilor economice şi culturale între statele care respectă drepturile fundamentale ale omului

  Statul, individul şi comunităţile locale prosperă pe măsura circulaţiei libere a mărfurilor, serviciilor, capitalului, valorilor culturale şi a persoanelor, într-un spaţiu politic şi geografic cât mai larg, dar în care se asigură protecţia drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. 

   Numai respectând aceste valori, Republica Moldova se va putea integra în Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică. Numai prin asigurarea unor standarde politice, legislative, economice şi culturale înalte, Republica Moldova va ajunge la un nivel de prosperitate şi putere ce îi va permite să obţină un loc demn în familia europeană.

   

   

   

  I. CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT

  Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate de Constituţie.

  Pentru consolidarea statului de drept, pentru asigurarea unei funcționări mai bune a instituțiilor democratice, PL propune următoarele soluţii:

  a) Reforma constituţională

  Constituţia Republicii Moldova, adoptată de Parlament în anul 1994, nu conţine pe deplin voinţa suverană a poporului ca manifestare de voinţă generală, care trebuie să o conţină Legea fundamentală a statului. Numeroase articole ale Constituţiei conţin formulări neclare, cu un dublu înţeles, produc confuzii în viaţa politică, aduc prejudicii dezvoltării democraţiei, realizării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.

  Partidul Liberal a elaborat proiectul unei noi Constituţii a Republicii Moldova, conformă cu standardele europene în materie constituţională şi naţională.

  Proiectul prevede:
  - consolidarea statului de drept şi a supremaţiei legii;
  - garantarea unei reale separaţii şi a echilibrului puterilor în stat, prin consolidarea independenţei puterii judecătoreşti;
  - asigurarea funcţionării corecte a Parlamentului, inclusiv reforma imunităţii parlamentare, în corespundere cu propunerile făcute de Consiliul Europei;
  - respectarea drepturilor omului;
  - adoptarea celor mai bune practici europene legate de funcţionarea sistemului judiciar;
  - asigurarea transparenţei actului de justiţie;
  - consolidarea dialogului cu societatea civilă şi implicarea acesteia în procesul de reformă;
  - excluderea neutralităţii, prevăzută de art. 11 al Constituţiei, întrucât prevederea actuală împiedică aderarea Republicii Moldova la NATO;
  - restrângerea dreptului la inviolabilitatea domiciliului şi a corespondenţei numai în condiţiile stabilite de Constituţie şi nu în condiţiile legii, cum este prevăzut în actuala Constituţie;
  - consfinţirea limbii române ca limbă oficială;
  - dreptul la restituirea de către stat a pierderilor materiale, cauzate cetăţenilor prin infracţiuni, reieşind din faptul că statul este garantul respectării drepturilor omului, inclusiv al proprietăţii private (ulterior statul îşi va recupera pierderile prin acţiunea de regres către persoana vinovată);
  - introducerea dreptului la moştenire, inclusiv a dreptului la moştenire a rudelor de orice grad, excluzând dreptul de moştenire al statului;
  - reforma sistemului judecătoresc şi a organelor de drept (Procuratura, Organele Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate) în corespundere cu standardele internaţionale şi angajamentele Republicii Moldova (în particular ale acelora care rezultă din aderarea la Convenţia Europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale), excluzând dreptul constituţional de numire în funcţie a Procurorului general de către Parlament, fapt ce ar corespunde exigenţelor Consiliului Europei;
  - transparenţa formării, administrării, utilizării şi controlului resurselor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice;
  - organizarea administrativ-teritorială a teritoriului Republicii Moldova sub aspect administrativ în comune, oraşe, regiuni, inclusiv localităţile din stânga Nistrului, şi unitatea teritorială autonomă găgăuză.


  b) Prevenirea şi combaterea corupţiei

  PL va acorda în continuare o atenţie deosebită politicilor de prevenire şi combatere a corupţiei. Actualul cadru legislativ pe acest domeniu este deficitar şi creează impedimente în aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale.

   Pentru a depăşi aceste deficienţe sunt necesare următoarele măsuri:

   

  -          promovarea unui pachet de legi anticorupţie, inspirat din cea mai avansată legislaţie europeană;

  -          continuarea luptei pentru edificarea statului de drept și asigurarea efectivă a egalității tuturor în fața legii, asigurând independența reală a judecătorilor şi procurorilor;

  -          promovarea în continuare, în viața politică, inclusiv pe listele electorale, doar a persoanelor integre, care și-au demonstrat loialitatea față de lege;

  -          participarea la coaliții de guvernare, la nivel central și local, doar cu partide de sorginte democratică, care au aplicat lustrația propriilor candidați, excluzându-i, astfel, pe cei care au fost implicați în acte de corupție;

  -          asigurarea libertăţii economice  a Republicii Moldova, prin combaterea economiei tenebre și ocrotirea mediului de afaceri de controalele abuzive și interminabile ale organelor de stat.

   

  c) Libertatea economică şi concurenţa

  PL va promova și susține libertatea economică și concurența loială ca principii fundamentale de desfășurare a activității economice în republică. În acest sens, politica PL va urmări:

  - optimizarea cerinţelor administrative prin aprobarea cadrului juridic relevant; implementarea și simplificarea schemei de raportare şi a obligaţiilor administrative; limitarea la minimum a numărului de licenţe şi autorizări necesare pentru iniţierea activităţilor economice;
  - simplificarea şi stabilizarea legislaţiei de care depinde funcţionalitatea pieţelor produselor, serviciilor, muncii şi capitalului, astfel încât costul intrării şi al ieşirii de pe piaţă, precum şi cel al tranzacţiilor să se reducă;
  - simplificarea procedurilor administrative de autorizare pentru iniţierea/încetarea, licențierea și autorizarea unei activităţi economice, ca şi pentru înregistrarea modificărilor privind statutul şi acţionariatul unei societăţi comerciale;
  - excluderea monopolului în toate domeniile şi ramurile de activitate;
  - diminuarea ponderii „economiei subterane”;
  - dezvoltarea dialogului cu investitori şi antreprenori privind modalităţile de îmbunătăţire a climatului de afaceri pentru crearea unui mediu de afaceri potrivit.


  d) Libertatea de exprimare şi independenţa reală a mediilor de informare

  În acest domeniu politica PL va urmări:

  - asigurarea independenţei editoriale a posturilor publice de radio si televiziune;
  - modernizarea și profesionalizarea Companiei Publice „Teleradio- Moldova”, conform standardelor europene;
  - depolitizarea CCA si a procesului de atribuire a frecventelor;
  - adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului care ar reglementa: asigurarea independenţei financiare reale a Companiei „Teleradio-Moldova”, inclusiv prin elaborarea şi adoptarea unor bugete pentru o perioadă mai mare decât cea a guvernării, introducerea taxei pentru audiovizualul public, care va implica cetăţenii în responsabilizarea audiovizualului public;
  - dezbaterea publică a Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Obligarea CO să prezinte rapoarte la fiecare şase luni, şi nu doar în Parlament, ci şi în cadrul unor evenimente publice speciale;
  - introducerea obligativităţii unor audieri parlamentare anuale pe marginea activităţii CCA, cu rapoarte prezentate de toate părţile interesate, inclusiv de societatea civilă;
  - includerea mecanismelor de responsabilizare a CCA în ansamblu şi a fiecărui membru al CCA, pentru aplicarea prevederilor Codului Audiovizualului;
  - excluderea şi descurajarea utilizării de către autorităţile publice a mass-mediei în calitate de instrument de propagandă politică, precum şi crearea de condiţii egale de dezvoltare a mass-medei, prin desfiinţarea monopolului şi a concentrării proprietăţii mass-media;
  - elaborarea şi implementarea unor mecanisme clare şi transparente de utilizare a banilor publici în mass-media;
  - asigurarea transparenţei şi accesului liber la informaţia cu privire la proprietăţile mass-media, inclusiv asupra informaţiei despre tirajele de presă şi structurile de holding mass-media.

  e) Reorganizarea administrativ-teritorială şi cea a administraţiei publice

  În viziunea liberală, teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie organizat, sub aspect administrativ, reieşind din posibilităţile economice ale unităţii administrativ-teritoriale, din interesele cetăţenilor, şi nu în interesul puterii centrale, ceea ce va permite administraţiei publice libera desfăşurare a activităţilor economice, ca şi aplicarea cu succes a programelor de reformă economică. Administraţia publică trebuie să fie aproape de cetăţean şi în serviciul acestuia.
  O administraţie publică modernă şi eficientă presupune: îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi asigurarea lor la cele mai mici costuri posibile, în termeni de impozite şi taxe; pregătirea profesională continuă a funcţionarilor publici; introducerea metodelor moderne de management; stabilirea unei structuri a administraţiei publice în funcţie de obiectivele prioritare de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.

  Administraţia publică trebuie reorganizată pe baza eficienţei, transparenţei, a accesului liber la informaţiile publice, a adaptabilităţii la cerinţele populaţiei, a nediscriminării, a principiilor proporţionalităţii, subsidiarităţii şi parteneriatului public-privat, urmărindu-se:

   - ridicarea eficienţei funcţionării aparatului administrativ, combaterea favoritismului şi a corupţiei în rândurile funcţionarilor publici;
  - raţionalizarea structurii aparatului administraţiei publice la toate nivelurile, în vederea creării unui cadru instituţional eficient şi durabil, dedicat supremaţiei legii şi acordării unor servicii publice calitative populaţiei;
  - consolidarea administraţiei locale prin autonomia financiară şi patrimonială;
  - dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din funcţionari publici selectaţi, evaluaţi şi promovaţi în baza calităţilor profesionale şi performanţei în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
  - ridicarea eficienţei funcţionării aparatului administrativ, prevenirea şi combaterea favoritismului şi a corupţiei în rândurile funcţionarilor publici.

   

  II. POLITICA ECONOMICĂ

  PL pledează pentru promovarea politicilor economice pertinente, în scopul funcţionării economiei de piaţă şi ajustarea treptată a politicilor la principiile europene liberale, în conformitate cu obiectivele macroeconomice şi fiscale viabile.

  1.  Dezvoltarea sectorului privat

  Sectorul privat este baza funcționării economiei, principala sursă de investiții, creștere economică şi crearea locurilor de muncă.

   PL își propune să optimizeze cadrul necesar consolidării acestui sector şi consideră necesare:

  - cultivarea spiritului de antreprenor prin intermediul sistemului educației publice și canalelor de informare în masă, prin promovarea succeselor economice ale indivizilor și stimularea inițierii de afaceri în scopul creșterii bunăstării individuale;

  - încurajarea fondării întreprinderilor mici şi mijlocii prin politici de dezvoltare teritorială, antrenând, în acest scop, autorităţile locale, pentru a crea centre de afaceri, parcuri industriale şi tehnologice;

  - atragerea investitorilor în condiții de transparență pentru proiecte insfrastructurale strategice;

   - asigurarea concurenței libere și accesului liber la procesele economice a tuturor participanților din sectorul privat, public sau agenților economici externi.

       2. Dialogul în domeniul economic:

  PL va implementa următoarele politici pentru asigurarea cadrului economic necesar asigurării unei creșteri economice durabile:

  - asigurarea transparenței piețelor (de capital, financiar, bunuri și servicii) – rol cheie al statului în implementarea unei economii de piața veritabile;

  - asigurarea transparenţei privatizării întreprinderilor industriale şi restructurarea celor problematice prin atragerea investitorilor străini, folosind, în mod judicios, scutiri sau înlesniri fiscale;

  - stimularea exporturilor prin protejarea producătorilor locali – exportatori;

  - încurajarea producţiei tehnologiilor avansate prin crearea parcurilor tehnologice şi a zonelor economice libere;

  - asigurarea de garanţii juridice pentru stimularea investiţiilor;

  - asigurarea securității energetice şi alimentare;

  - promovarea unei politici active de stat, orientate spre folosirea situaţiei geopolitice favorabile, prin implicarea în proiectele internaţionale regionale;

  - încurajarea dezvoltării micilor afaceri prin susţinere fiscală.

   

  3. Politica monetar-creditară

  PL îşi propune promovarea unei politici monetare active în vederea creșterii accesului la resursele creditare bancare și reducerea costului creditelor bancare prin încurajarea unei concurențe veritabile pe pieţele bancare. În acest sens PL îşi propune:

  - asigurarea stabilității macroeconomice, prin intermediul instrumentelor monetare existente, pentru a oferi un cadru adecvat promovării proceselor investiționale;

  - orientarea politicii monetar-creditare spre crearea unui mediu macroeconomic mai avantajos producătorilor autohtoni, comparativ cu concurenții externi din regiune;

  - stimularea cererii de consum intern, prin intermediul instrumentelor de politică monetară şi majorarea accesului la sursele de finanțare;

  - crearea unui mediu concurențial transparent pe piața financiar-bancară, pentru a stimula competiția şi fair-play-ul;

  4.  Politica Bugetar-Fiscală

  În contextul politicii bugetar-fiscale, programul PL prevede menţinerea unui ritm echilibrat de ajustări bugetar-fiscale.

  În acest sens, statul trebuie să întreprindă măsuri continue în vederea implementării unor reforme reale şi profunde a sistemului fiscal, urmărind:

  - stimularea competiţiei loiale, prevenirea şi sancţionarea practicilor anticoncurenţiale, supravegherea eficientă a piețelor în care există monopoluri;

  - evitarea dublei impuneri, aplicarea nediscriminatorie a TVA şi a accizelor;

  - promovarea unei politici fiscale echilibrate şi încurajatoare pentru producători şi investitori;

  - ajustarea procedurii de eliberare a licenţelor pentru genurile de activitate la normele şi standardele europene, simplificarea eliberării licenţelor şi autorizaţiilor, a înregistrării business-ului şi administrării fiscale;

  - gestionarea eficientă şi transparentă a bugetului, a monedei naţionale şi a datoriei publice;

  - eliminarea prețurilor indicative în vamă, şi consolidarea administrării vamale şi fiscale;

  - asigurarea transparenței instituțiilor fiscale și vamale;

  - consolidarea veniturilor, pasibile de acumulat din economia republicii, prin îmbunătăţirea administrării fiscale, prin lărgirea bazei de impozitare, prin combaterea fraudelor fiscale şi reducerea evaziunii fiscale, prin aplicarea unor strategii coerente de conformare fiscală;

  - accelerarea procesului de descentralizare financiar-fiscală, asigurând, astfel, durabilitatea finanţelor publice, inclusiv a celor locale, şi reducerea riscurilor bugetar-fiscale;

  - promovarea reformelor structurale, în vederea constituirii unui sector public cu o situație financiară bună;

  - ameliorarea controlului asupra executării bugetului prin aplicarea unor mecanisme de control financiar intern în cadrul instituţiilor administraţiilor centrale şi locale;

  5.  Politica investiţională în domeniul pieței de capital

  PL îşi propune crearea condiţiilor de îmbunătăţire a climatului investiţional, ceea ce presupune:

  a.      Perfecţionarea cadrului legislativ, în vederea asigurării activității investiţionale, şi anume:

  - completarea legislaţiei cu prevederi, care vizează: investiţiile în capitalul fix, capitalul de risc, asigurarea şi reasigurarea investiţiilor;

  - completarea Legii cu privire la dezvoltarea regională cu stipulări privind măsuri de îmbunătăţire a atractivităţii investiţionale a regiunilor defavorizate, în scopul atragerii mai active a investiţiilor în cadrul acestora;

  - susţinerea de către stat a agenţilor economici din sfera productivă care, în scopuri investiţionale, contractează utilaje.

  1. Perfecţionarea cadrului instituţional ce asigură activitatea investiţională, şi anume:

  - optimizarea activității instituțiilor de promovare, coordonare, monitorizare a investiţiilor în regiunile defavorizate ale republicii;

  - introducerea funcției de evaluare și planificare a acțiunilor de îmbunătățire a rating-ului Republicii Moldova, evaluat de către agențiile internaționale de evaluare a climatului investițional și de afaceri;

  - împuternicirea Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exporturilor din cadrul Ministerului Economiei, cu atribuţii privind asistenţa companiilor autohtone şi investitorilor străini la soluţionarea disputelor investiţionale şi acordarea asistenţei în vederea identificării, evaluării şi diminuării riscurilor investiţionale;

  - implicarea activă a investitorilor în programe educaționale pentru  asigurarea capitalului uman calificat, necesar economiei Republicii Moldova.

  1. Stimularea activităţii investiţionale prin:

  -          simplificarea reglementărilor privind iniţierea şi desfăşurarea activităţilor investiţionale;

  -          consolidarea protecţiei drepturilor investitorilor;

  -          majorarea investiţiilor în infrastructura de afaceri prin utilizarea judicioasă a veniturilor, acumulate în bugetele de toate nivelurile;

  -          extinderea spectrului de stimulente acordate investitorilor pentru orientarea capitalurilor în sectoarele productive ale economiei;

  -          promovarea investiţiilor private;

  -          atragerea investiţiilor, inclusiv a celor străine, destinate modernizării economiei prin intermediul inovării şi transferului tehnologic;

  -          asigurarea unui suport informaţional, juridic etc. investitorilor, care sunt orientaţi spre efectuarea investiţiilor strategice, vitale pentru economia autohtonă;

  -          dezvoltarea fondurilor de investii, de pensii private şi companiilor de asigurări investiționale, ca alternativă a băncilor comerciale, în vederea furnizării de resurse investiţionale pe termen lung;

  -          crearea condiţiilor de dezvoltare a fondurilor cu capital de risc;

  -          crearea condițiilor pentru facilitarea accesului la Fondurile Europene.

   

  1. Îmbunătăţirea funcţionării pieţei de capital prin:

  -          promovarea emisiunii instrumentelor de creanţă, în scopul finanţării autorităţilor publice locale pentru diverse proiecte cu destinaţie socială şi economică, ţinând cont de faptul că resursele financiare alocate autorităţilor publice locale din contul bugetului de stat sunt plafonate şi reduse;

  -          deetatizarea proprietăţii publice prin oferte publice în rândul populaţiei, ceea ce ar contribui la majorarea numărului de deţinători ai valorilor mobiliare şi amplificarea volumului operaţiunilor bursiere, respectiv, va crea un impuls în dezvoltarea pieţei de capital;

  -          crearea condiţiilor  şi promovarea contractelor futures pentru asigurarea producătorilor agricoli;

  -          crearea condiţiilor pentru asigurarea accesului populaţiei la tranzacţionarea instrumentelor financiare on-line;

  -          crearea societăţilor de investiţii financiare (SIF) sau reorganizarea companiilor de brokeri/dealeri existente în SIF-uri, precum şi crearea în localităţi/raioane a unor agenţii ale acestora, în vederea promovării investirii în valori mobiliare;

  -          scutirea unei părți din venit, de impozitul pe venit al persoanelor fizice, dacă venitul dat nu este consumat și este investit în instrumente financiare și investiționale (acțiuni, obligațiuni, alte hârtii de valoare, depozite, fonduri de pensii).

   

  6. Politica industrială şi agricolă

   

  -          încurajarea performanţei tehnice şi economice a gospodăriilor agricole prin intermediul unor programe de sprijin;

  -          asigurarea politicilor întru creşterea productivităţii în agricultură, promovarea progresului tehnic, care pot asigura dezvoltarea raţională a producţiei agricole şi utilizarea optimă a factorilor de producţie, îndeosebi a muncii;

  -          oferirea suportului de către stat pentru crearea de către producătorii agricoli a unui fond de asigurări, din care s-ar putea acoperi, parţial sau total, diferenţa de venit faţă de media ultimilor cinci ani (eliminându-se anul cel mai bun şi cel mai slab), cu alimentarea acestui fond de către gospodăriile agricole (printr-o sumă stabilită pe hectar) şi din bani publici, iar administrarea să revină statului, organizaţiilor producătorilor agricoli sau fondurilor de investiţii specializate, care să plaseze banii neutilizaţi pentru despăgubiri în investiţii profitabile;

  -          implementarea măsurilor pentru impulsionarea activităţilor de consolidare a terenurilor agricole;

  -          dezvoltarea de Centre private autorizate care să pună la dispoziţie servicii multiple în materie de consultanţă;

  -          standardizarea şi simplificarea contractelor de vânzare (colectare) a recoltei între gospodăriile ţărăneşti şi comercianţii profesionişti;

  -          stimularea creşterii gradului de acoperire a consumului de alimente din producţia internă;

  -          îmbunătăţirea standardelor de viaţă în zonele rurale, asigurarea infrastructurii şi a serviciilor de bază comparabile cu cele din zonele urbane;

  -          acordarea de subvenții agricultorilor, prin linii de creditare prin intermediul băncilor comerciale, cu dobânzi preferențiale, cu o componentă de grant, bani nerambursabili. Aceasta ar diminua deficitul bugetar și ar asigura o mai buna și mai eficientă distribuire și utilizare a resurselor financiare către sectoarele respective;

  -          liberalizarea pieţei funciare şi stabilirea unui preţ normativ real al pământului, în funcţie de bonitate şi echilibrarea intereselor ambelor părţi în procesul de vânzare-cumpărare a pământului;

  -          aplicarea unui sistem eficient de bariere tarifare şi tehnice, elaborat  conform rigorilor comerciale internaţionale, pentru protejarea pieţei interne;

  -          promovarea unui sistem de subvenţionare a agriculturii transparent, corelat cu necesităţile din sectorul agrar.

   

   

  7.  Politici în sectorul energetic

   

  - interconectarea asincronă cu sistemul energetic european (prin cel din România), ceea ce va permite Republicii Moldova să beneficieze de o situație unică la nivel regional - să poată procura energie electrică atât din est, cât și din vest, să pună la dispoziție sistemul său energetic pentru transportul energiei electrice între piețele mari din est și vest;

   

  - asigurarea posibilității tehnice de furnizare a gazelor naturale în volumul necesar (prin rețelele existente), în regim de revers, atât din Ucraina, cât și din România;

  - aplicarea unei taxe „de solidaritate” pentru consumul resurselor energetice, care ar constitui sursa de formare a fondului de subsidiare a consumatorilor vulnerabili, prin sistemul existent de protecție socială;

  - promovarea generării energiei electrice din surse regenerabile, chiar de către consumatori, la locurile lor de consum.

  8. Politica în domeniul dezvoltării rurale şi modernizării satelor

  Dezvoltarea rurală a R. Moldova va fi accelerată, pentru a diminua disparităţile teritoriale în dezvoltarea socio-economică şi pentru a reduce numărul de zone considerate a fi cele mai sărace şi nedezvoltate. În acest scop vor fi întreprinse următoarele măsuri:

  - acordarea asistenţei în asigurarea localităţilor rurale cu documentaţie de urbanism, precum şi la elaborarea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, pentru promovarea dezvoltării durabile şi armonioase a regiunilor, localităţilor şi teritoriilor;

  - asigurarea localităţilor cu acces la reţeaua drumurilor publice;

  - atragerea investitorilor în localitățile rurale prin acordarea facilităților fiscale, diminuarea CAS-ului întreprinderilor care își vor desfășura activitatea pe teritoriul satelor;

  - refacerea și dezvoltarea infrastructurii de bază, respectiv: drumuri, apă, canalizare, gazificare şi gestionare a deşeurilor;

  - modernizarea şi dezvoltarea reţelelor energetice, promovarea utilizării resurselor energetice regenerabile specifice zonei rurale;

  - crearea facilităţilor pentru tinerii specialişti în scopul încadrării în câmpul muncii în mediul rural;

  - direcţionarea investiţiilor străine şi republicane către localităţile rurale;

  - extinderea serviciilor medicale în mediul rural, prin crearea oficiilor medicilor de familie şi acordarea stimulentelor de stabilire în mediul rural;

  - dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, promovarea artei populare şi a tradiţiilor culturale locale;

  - corelarea politicilor publice de dezvoltare sectorială: infrastructură şi transporturi, creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltare rurală, educaţie şi sănătate, mediu şi promovarea parteneriatului public-privat în scopul excluderii diferenţei dintre nivelul de trai din zona rurală şi cea urbană.

   

  9.      Politica în domeniul infrastructurii drumurilor şi a transportului

  În domeniul infrastructurii drumurilor şi transportului, PL va acţiona pe următoarele direcţii:

  - elaborarea şi implementarea unui sistem nou de întreţinere a drumurilor;

  - crearea/modernizarea reţelelor de transport de interes local, pentru creşterea şi îmbunătăţirea legăturilor între localităţile urbane şi cele rurale;

  - crearea unor sisteme informatice inteligente de monitorizare on-line a traficului rutier pentru creşterea gradului de încredere şi atractivitate a transporturilor;

  - elaborarea unui sistem de planificare, monitorizare şi management al transportului intermodal de marfă, utilizând fluxurile de marfă (republicane, internaţionale şi de tranzit);

  - elaborarea unui Program Naţional privind utilizarea biocombustibilului (biogaz, biodiesel), care va duce la diminuarea poluării;

  - implementarea tehnologiilor noi la reabilitarea drumurilor;

  - elaborarea şi implementarea Strategiei Securităţii Rutiere, conform cerinţelor Comisiei Europene;

     10.  Ocuparea forţei de muncă

  Obiectivele prioritare ale acestei politici se orientează spre creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, îmbunătăţirea mobilităţii angajaților, a calităţii locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă, informarea şi consilierea angajaților, combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi modernizarea sistemelor de protecţie socială.

  În scopul ameliorării situaţiei pe piaţa forţei de muncă, promovării politicilor active, atingerii unei ocupări cât mai depline şi reducerii şomajului, îmbunătăţirii calităţii şi creşterii productivităţii muncii, consolidării coeziunii şi incluziunii sociale, îndeosebi prin combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii, Partidul Liberal îşi propune:

  -          să promoveze o mai bună anticipare a cererii de competenţe;

  -          să  promoveze politici în vederea diminuării cotei economiei informale, prin acordarea facilităţilor fiscal angajatorilor;

  -          să revadă sistemele de remunerare şi să diversifice pachetului salarial, prin introducerea de beneficii suplimentare acordate de către angajator ;

  -          să  faciliteze suplinirea cu cadre tinere a locurilor vacante în zone economic şi social mai puţin favorizate;

  -           să faciliteze sporirea numărului de persoane angajate pe cont propriu, prin lansarea de noi afaceri private;

  -          să  opteze pentru  asigurarea prestării unor munci în condiţii decente, care să corespundă cu principiile ergonomice de confort optimal şi siguranţă maximală;

  -          să contribuie la majorarea treptată a pensiilor şi indemnizaţiilor pentru a asigura unui nivel de trai decent.

  11. Colaborare cu diaspora:

  -                      PL va susţine diaspora moldovenilor în menţinerea şi promovarea identităţii etno-lingvistice, în consolidarea relaţiilor cu Republica Moldova;

  -                      va pleda pentru elaborarea mecanismelor alternative care să aibă drept scop convingerea cetăţenilor stabiliţi permanent în alte state să deschidă afaceri în Republica Moldova;

  -                      va promova un mecanism de identificare şi de eficientizare a remitențelor;

  -                      va iniţia elaborarea unui Program de încurajare a micului business, în scopul facilitării fiscale a persoanelor care au iniţiat afaceri proprii în primii ani de activitate antreprenorială;

  -                      va iniţia înfiinţarea centrelor de cultură naţională în ţările de reşedinţă ale diasporei moldoveneşti, va iniţia un program special privind susţinerea artiştilor aflaţi peste hotare, asigurând participarea acestora la diverse evenimente internaţionale;

  -                       va pleda pentru semnarea şi ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei ONU privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a familiilor acestora;

  -                      va lansa iniţiative unilaterale din perspectiva aflării cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul acestora şi atragerii investiţiilor străine,

  -                       va reevalua şi iniţia procesul de creare a consulatelor şi consulatelor onorifice în regiunile cu un număr mare de cetăţeni din Republica Moldova.


  III. POLITICA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE

  Politica PL în domeniul protecţiei sociale constă în:

  -       includerea prioritară a problemelor legate de familie (educația copiilor și îngrijirea vârstnicilor cât mai aproape de familie) în agendele de dezvoltare locale, regionale, naţionale;

  -       elaborarea și implementarea de politici sustenabile pentru redresarea demografică, creșterea natalității și speranţei de viaţă a populației;

  -       controlul eficient al migrației externe, menținerea legăturii cu familia și cu Republica Moldova de către migranții moldoveni;

  -       asigurarea protecției cetățenilor R. Moldova aflați peste hotare, inclusiv în scop lucrativ;

  -       ajustarea salariilor, pensiilor și altor retribuții, pentru a corespunde cheltuielilor reale ale unei familii (familia cu minori, cu vârstnici, cu elevi și studenți, etc), raportate inclusiv la minimul de existență;

  -       implementarea de politici eficiente în domeniul protecției drepturilor copiilor;

  -       dezvoltarea măsurilor de protecție a copiilor, bazate pe principiul comunității, în special în localitățile rurale;

  -       elaborarea politicilor de imigrație pentru R. Moldova;

  -       promovarea parteneriatelor public-private în domeniul protecției sociale;

  -       creșterea rolului societății civile în procesul decizional și a programelor de protecție socială;

  -       susținerea sistemului privat în protecția socială, inclusiv fonduri private de pensii;

  -       atragerea de programe și proiecte de asistență financiară din partea donatorilor din UE;

  -       armonizarea legislației la legislația comunitară;

  -       dezvoltarea politicilor de incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale.

   


  IV. POLITICA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

  Sistemul educațional va fi supus unei reforme profund responsabile, pentru a face faţă nevoilor de dezvoltare economică ca primă prioritate. Conţinuturile, metodele şi stilurile de predare vor fi accentuate mai mult pe scopul de formare şi dezvoltare a avantajelor comparative internaţionale ale generaţiilor care vin şi educaţiei pentru adulţi, în paralel cu creşterea considerabilă a tempoului ajustării calificărilor clasei didactice şi academice la acest scop.

  Toate acestea se vor realiza prin creşterea motivaţiei economice a profesorilor de a se ajusta cât mai curând la rigorile scopului de dezvoltare economică.

  Viziunea liberală în domeniul educaţiei porneşte de la garantarea primordialităţii educaţiei într-o societate civilizată. Asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi cetăţenii, indiferent de gen, etnie, confesiune religioasă, este un drept fundamental al fiecărui cetăţean. În acest concept, statul vine să sprijine învățământul obligatoriu până la ciclul gimnazial şi accesul la celelalte trepte ale sistemului educaţional: liceu şi studii superioare.

  PL pledează pentru promovarea educaţiei pentru democraţie în instituţiile de învăţământ, care va contribui la pregătirea civică a cetăţenilor, capabili să se integreze în societate atât din punct de vedere profesional, cât şi din punct de vedere civic.

  Promovarea învățământului pe durata vieţii constituie suportul creşterii profesionale şi poate garanta sporirea calităţii afirmării. Modernizarea sistemului de educaţie şi instruire, sporind calitatea, relevanţa şi accesul.

   Promovarea convergenţei în învățământul superior. Consolidarea cooperării academice internaționale. Crearea unui cadru de calificare pentru a îmbunătăţi transparenţa şi recunoaşterea calificărilor şi competenţelor.

   

  În scopul sporirii calității în educație este nevoie de întreprins următoarele acțiuni:  

  -          fortificarea politicilor de stat în educație, pentru ajustarea curriculum-ului cu materii care vor viza preponderent stilul deductiv de predare (dezvoltarea gândirii critice, profilarea și dezvoltarea intensă a culturii economice în scopul creșterii economice mai intense);

  -          calcularea Ratei Profitului din Investițiile în Educație și analiza minuțioasă a acestui indicator pentru avansarea luării deciziilor în domeniul politicilor educaționale;

  -          promovarea unei politici educaţionale de stat accentuată pe încurajare, şi nu pe descurajare sau intimidare;

  -          excluderea oricăror forme de opresivitate în procesul educațional și de evaluare;

  -          elaborarea și aplicarea unui mecanism de stat de recunoaștere a performanței educaționale/a creditelor academice, ale autodidacților la toate nivelurile educaționale;

  -          sistemul educațional va deveni un bun public pentru toată societatea, fără excepţii, cu măsuri întreprinse argumentate exclusiv științific;

  -          extinderea cercetărilor științifice cu privire la identificarea tipurilor de personalitate a copiilor, de la vârstă timpurie, în scopul creării bazei științifice mai solide pentru perfecționarea relevanței curriculare și impulsionarea avansării productivității educaționale;

  -          perfecționarea politicilor educaționale ca precondiție a securizării echității sociale și a bazei științifice pentru asigurarea șanselor egale pentru copiii din toate categoriile sociale.

       

  Cooperarea în domeniul cercetării   

  În toate economiile avansate, sectorul Cercetare/Dezvoltare (SCD) se consideră factorul absolut inevitabil al dezvoltării, iar autonomia universitară - o valoare socială supremă – care este respectată exclusiv de orice formațiune politică care vine la guvernare și își dorește cu adevărat prosperitate poporului pe care-l reprezintă. 

              Pentru realizarea acestui scop trebuie perfecționate și implementate o serie de acțiuni:

  -          cercetarea, elaborarea și aplicarea unor metode științifice de evaluare a valorii adăugate, produse de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA) în sectorul C/D în economia republicii;

  -          studierea celor mai progresiste practici de evaluare, atestare și decernare a gradelor științifice în domeniul academic și C/D;

  -          elaborarea și dezbaterea publică a criteriilor de constituire a rating-ului universităților din Republica Moldova, în baza principiului pertinenței interesului din educație și C/D;

  -          elaborarea unei metode, în baza experienței internaționale, de estimare a ratei inovaționale anuale și a coeficientului de contribuție al universităților în dezvoltarea economiei;

  -          ajustarea bazei de indicatori și a datelor statistice necesare pentru estimarea ratei profitului din investițiile în educație (RPE);

  -          politica educaţională şi de pregătire a calificărilor în economie se va face după criteriul considerației sistemelor științifice și practicilor educaționale aplicabile în țările cu cea mai înaltă rată inovațională din lume;

  -          cercetarea și aplicarea celor mai progresiste elaborări științifice și practici cu privire la capitalizarea relațiilor dintre guvernare și diaspora;

  -          elaborarea unui mecanism de creștere a numărului de burse acordate de stat pentru studii universitare;

  -          elaborarea unui mecanism de îmbunătățire a accesului tinerilor și altor categorii de cetățeni la credite comerciale, în scopul obținerii a studiilor universitare în republică și peste hotarele ei;

  -          încurajarea și susținerea economică a cercetărilor care vor asigura baza științifică a analizei randamentului structurilor de stat/bugetării de performanță, și a altor actori sociali care activează în sectorul C/D, prin optica contribuției la creșterea ratei inovaționale;

  -          efectuarea analizei eficienței investițiilor în domeniul C/D.

   

  V. POLITICA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

  Obiectivele de guvernare ale PL în domeniul sănătății sunt:

  -          creșterea treptată a resurselor financiare alocate sistemului de sănătate până la 8% din PIB;

  -          atragerea investițiilor internaționale și dezvoltarea parteneriatelor public-private;

  -          creșterea rolului societății civile în procesul decizional și a programelor de sănătate;

  -          susținerea sistemului privat în sănătate;

  -          sporirea echității și transparenței proceselor decizionale, inclusiv a finanțării sistemului sanitar;

  -          politici eficiente pentru sporirea veniturilor salariale ale personalului din sistemul de sănătate, prin motivare bazată pe performanțe;

  -          redimensionarea rețelei medicale performante care ar răspunde necesităților populației;

  -          fortificarea asistenței medicale dedicate mamei și copilului;

  -          sporirea calității serviciilor medicale acordate;

  -          creșterea gradului de acoperire cu asigurări de sănătate;

  -          dezvoltarea asigurărilor de sănătate private concurențiale cu cele de stat;

  -          dezvoltarea sistemelor informaționale în domeniul sănătății;

  -          dezvoltarea programelor de prevenire și control a maladiilor transmisibile și netransmisibile;

  -          promovarea culturii și modului de viață sănătos, pentru a spori longevitatea și calitatea vieții;

  -          accelerarea reformelor vizând abordarea necesităților din domeniul sănătății prin politici instituționale;

  -          armonizarea legislației și standardelor din domeniul sănătății la cele din UE.


  VI. POLITICA DE SUSȚINERE A TINERETULUI ȘI SPORTULUI

  Tinerii reprezintă un potenţial considerabil al dezvoltării societăţii. Prioritatea PL este implicarea tinerilor în viaţa publică şi realizarea schimbării prin promovarea lor. În condiţiile tranziţiei spre o nouă etapă politică în Republica Moldova, PL va contribui la formarea unei noi generaţii de politicieni. PL va încuraja autorităţile publice şi sfera privată în aplicarea unor politici cu impact în rândul tinerilor. Actualul cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului s-a dovedit o platformă valoroasă în abordarea chestiunilor privind tineretul şi a dovedit faptul că metoda deschisă de coordonare, integrarea tineretului în alte politici, este un cadru reînnoit prin care se stabileşte o strategie pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului pe parcursul următorilor ani. Este vital să oferim tuturor tinerilor posibilitatea de a-şi realiza la maximum potenţialul. Aceasta presupune nu numai investirea în tineret, punând la dispoziţie resurse mai mari pentru a dezvolta politici care influenţează viaţa de zi cu zi a tinerilor şi le sporesc bunăstarea, dar şi responsabilizarea tinerilor prin promovarea autonomiei acestora şi a potenţialului lor de a contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii , la promovarea valorilor și realizarea obiectivelor europene. De asemenea, aceasta implică o mai bună cooperare între politicile pentru tineret şi politicile relevante din alte domenii, în special educaţia, ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială, cultura şi sănătatea.   În acest scop, PL are următoarele obiective:

  -          promovarea cetăţeniei active, a incluziunii sociale şi a solidarităţii în rândul tuturor tinerilor;

  -          recunoaşterea tinerilor drept o resursă a societăţii şi promovarea dreptului tinerilor de a participa la elaborarea politicilor care îi vizează, prin intermediul unui dialog continuu și structurat cu tinerii şi cu organizaţiile de tineret;

  -          încurajarea implicării tinerilor în viaţa publică, inclusiv în cea politică, şi promovarea lor în funcţiile executive ale PL;

  -          elaborarea unor programe de informare şi consultanţă pentru tineri, precum şi crearea unei reţele regionale şi naționale de consultanţă, în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale;

  -          accesul tineretului la resurse de creditare a învăţământului, cu rambursarea după absolvire într-un termen şi la o dobândă avantajoasă;

  -          promovarea voluntariatului ca instrument de dobândire a experienţei de muncă;

  -          adoptarea unui program de construcţie a locuinţelor de ipotecă pentru tineri cu venituri mici, prin susţinerea parţială a statului cum ar fi  lansarea Programelor de locuințe destinate tinerilor specialiști - „Prima Casa”;

  -          aplicarea unui sistem de creditare pentru tineri, în special din mediul rural, care vor să înceapă o afacere şi încurajarea lor prin scutirea de impozite pe termen de 3 ani la începutul activităţii;

  -          suplimentarea numărului de locuri la buget în instituţiile de învăţământ superior de stat;

  -          asigurarea studenţilor cu locuri în cămine. Renovarea actualelor cămine şi construcţia căminelor în sistem de parteneriat public-privat. Încurajarea şi sprijinirea investitorilor pentru construirea unor cămine studenţeşti private;

  -          acordarea reşedinţei în localităţile de studiu pe baza carnetului de student, indiferent dacă locuiesc sau nu în cămine;

  -          stabilirea şi dezvoltarea de noi parteneriate între universităţi din Republica Moldova şi din străinătate, astfel încât un număr cât mai mare de studenţi să poată avea acces la stagii de formare şi de studiu în străinătate, prin introducerea principiului „student cu cel puţin un an de studiu într-o altă universitate europeană”;

  -          realizarea unei reforme în domeniul sistemului de burse prin reglementarea legală a burselor private, pentru a încuraja persoanele juridice din sectorul privat să susţină financiar elevii din învăţământul profesional, liceal, universitar, precum şi doctoranzii;

  -          majorarea salariilor cadrelor didactice tinere, pentru a elimina salarizarea discriminatorie şi acordarea de sporuri salariale în cazul optării pentru mediul rural;

  -          sporirea investițiilor în bazele sportive prin implicarea administrației publice locale și a întreprinzătorilor autohtoni;

  PL promovează şi susţine un stil de viaţă sănătos, valorile sociale şi educative ale activităţilor sportive şi fizice, şi buna guvernanţă în sport în cadrul societăţii. În acest scop, PL are următoarele obiective:

  -          dezvoltarea sistemului de Cluburi sportive;

  -          dezvoltarea sportului de masă prin promovarea educației fizice în școală, familie şi societate;

  -          asigurarea accesului gratuit la bazele sportive publice pentru tinerii din familiile cu venituri mici;

  -          crearea condițiilor pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap, organizarea unor competiții republicane ale sportivilor cu handicap, dezvoltarea sportului de performanță pentru persoane cu handicap şi participarea celor mai buni sportivi la competiții internaționale;

  -          crearea grupelor sportive în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolare;

  -          susținerea de către stat și promovarea tinerilor care înregistrează succese remarcabile în activități sportive pentru a dezvolta sportul de performanță;

  -          promovarea probelor sportive naționale;

  -          elaborarea unui nou mecanism de finanțare pentru sport în bază unui fond financiar specializat.

   

  VII. POLITICA ÎN DOMENIUL CULTURII

  Partidul Liberal, fiind promotorul valorilor liberale perene – libertatea individuală și progresul social, optează pentru statornicirea unei societăţi sănătoase, sigure, tolerante şi creative.

  Domeniul culturii nu trebuie perceput doar ca un consumator de resurse, ci și un factor important al dezvoltării sociale, un instrument prin intermediul căruia pot fi soluționate diverse probleme, inclusiv de ordin social-economic.

  În acest sens, procesul cultural este privit de către Partidul Liberal ca un factor important de dezvoltare comunitară, modernizare şi sustenabilitate, de identitate, coeziune şi integrare, fiind, totodată, şi exponentul calităţii vieţii cetățenilor.

  Cultura se află în centrul proiectului european și constituie cheia principiului „unității prin diversitate” a Uniunii Europene.

  Respectul diversității culturale, conjugat cu capacitatea de a se reuni în jurul valorilor comune, constituie garanția păcii, prosperității și solidarității.

  Apartenenţa la spaţiul cultural european şi construirea identității culturale europene impune o abordare inter-sectorială pentru armonizarea obiectivelor economice, comerciale, sociale cu cele culturale.

  Pentru dezvoltarea culturii, Partidul Liberal propune drept scop asigurarea în Republica Moldova a unui mediu cultural modern, dinamic și diversificat, care presupune:

  -          combaterea fenomenului de deznaționalizare, prin consolidarea identității culturale românești ca parte integrantă a identității culturale pan-europene;

  -          modernizarea societăţii prin promovarea creativităţii artistice și a mobilității artiștilor;

  -          crearea unui sistem eficient de gestiune a proceselor de conservare şi punere în valoare a patrimoniului material și imaterial;

  -          crearea condițiilor și mecanismelor favorabile dezvoltării industriilor culturale, prin asigurarea unei competiții corecte, a relațiilor concurențiale libere și protejarea drepturilor de autor;

  -          promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural, inclusiv prin implicarea activă în viața culturală a Republicii Moldova a cetățenilor aflați cu traiul în străinătate;

  -          promovarea imaginii culturale a Republicii Moldova în spațiul european, prin facilitarea circulației lucrărilor și produselor culturale;

  -          rentabilizarea activității instituțiilor de cultură, prin asigurarea unui management cultural eficient;

  -          reformarea sistemului și principiului de finanțare a culturii pe bază de proiecte şi priorități majore, inclusiv prin implicarea largă a uniunilor de creație și ale altor reprezentanți ai societății civile la formarea și repartizarea bugetului alocat procesului cultural;

  -          instituirea unui sistem transparent şi participativ de administrare a procesului cultural;

  -          eficientizarea proceselor de administrare, analiză și monitorizare a mediului cultural, prin implementarea largă a tehnologiilor informaționale în domeniul culturii;

  -          dezvoltarea ascendentă a procesului cultural în teritoriu, prin valorificarea potențialului cultural local, constituirea centrelor polivalente de informare și comunicare comunitară în baza instituțiilor de cultură din mediul rural.


  VIII. POLITICA ÎN DOMEDIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

  Partidul  Liberal,  în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova și  cu  Directivele  Uniunii Europene, declară  mediul – subiect prioritar în politica internă și cea externă.

  Politica de mediu se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării poluării la sursă  și „poluatorul plătește”.

  Principiul precauției este un instrument de gestionare a riscurilor, care poate fi invocat în cazul în care există o incertitudine științifică cu privire la un posibil risc la adresa sănătății umane sau a mediului, provenit dintr-o anumită acțiune sau politică. 

  Principiul „poluatorul plătește” este pus în aplicare prin intermediul Directivei europene privind răspunderea pentru mediul înconjurător, care vizează prevenirea sau remedierea daunelor aduse mediului (inclusiv  speciilor și habitatelor naturale protejate, apei și solului). Dacă s-au produs deja pagube, operatorii sunt obligați să adopte măsurile adecvate pentru remedierea acestora și să suporte cheltuielile aferente.

  Una din prioritățile politicii de mediu ale  Partidului  Liberal reprezintă dreptul cetăţenilor Republicii Moldova de a respira aer nepoluat, de a avea acces la apă curată  și hrană sănătoasă.  

  În acest scop, PL propune elaborarea și implementarea unor politici de mediu și climă,  consultate  cu  societatea    civilă   și   administraţia  publică locală, respectând  standardele Directivelor Uniunii  Europene  și   prevederilor   Convenţiilor  ONU  la care statul nostru este parte :

  -  integrarea în politicile intersectoriale și locale, care vor  asigura sinergismul   politicilor  din economie;

  - monitorizarea continuă a problemelor legate de mediu, precum ar fi calitatea apei, gestionarea deşeurilor, poluarea aerului şi deșertificarea;

  - educarea viitoarelor generaţii prietenoase  mediului  și climei;

   - protecţia zonelor umede și a biodiversității;

   - garantarea  securității în cazul  declanșării   hazardurilor  naturale și a celor tehnogene;

  - conservarea  și  protecția solului, principală resursă naturală a Republicii Moldova;

  -  protecţia aerului atmosferic și utilizarea raţională a resurselor de apa de suprafață și a celor subterane;

  - conservarea și protecţia florii și  faunei Republicii  Moldova.

   

  IX. POLITICA ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR INTERETNICE

  PL promovează o politică europeană, liberală, faţă de toate grupurile etnice care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Protejarea drepturilor minorităţilor naţionale, în armonie cu populaţia românească a statului, este o prioritate a PL. Partidul Liberal consideră că politica statului şi atitudinea populaţiei româneşti majoritare faţă de grupurile etnice din Republica Moldova nu poate fi decât una europeană, democratică şi tolerantă, garantându-le şi asigurându-le condiţii adecvate de incluziune socială prin:

  - integrarea lingvistică nestingherită a tuturor reprezentanţilor minorităţilor etnice din republică;
  - păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice, prin studierea în limba maternă în şcolile primare şi trecerea treptată la studierea în limba oficială română la celelalte trepte ale sistemului educaţional, pentru a asigura minorităţilor acces liber la educaţia în una din limbile Uniunii Europene;
  - eliminarea oricărei forme de extremism, şovinism, antisemitism;
  - combaterea discriminării;
  - încurajarea dialogului interetnic.


  X. POLITICA ÎN PROBLEMA TRANSNISTREANĂ

  PL consideră că integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie să devină un stimulent important în procesul de soluţionare a problemei transnistrene, diferend care poate fi rezolvat doar după retragerea armatei Federaţiei Ruse de pe teritoriul ocupat al Republicii Moldova.

  Beneficiile acestui proces trebuie să transforme malul drept al Nistrului în unul atractiv pentru cetăţenii de pe malul stâng, astfel fiind catalizat procesul de apropiere firească între oamenii de pe ambele maluri.

  PL pledează pentru modificarea formatului de negocieri, Tiraspolul urmând să fie exclus din proces, iar Federaţia Rusă să fie recunoscută drept parte în conflict, aşa cum reiese din Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în dosarul Ilaşcu şi alţii contra Republicii Moldova.

  PL consideră absolut necesară schimbarea accentelor în procesul de negocieri în vederea reglementării problemei transnistrene. Toate discuţiile trebuie să pornească de la examinarea subiectelor din aşa-numitul Coş III, adică a subiectelor politice, şi abia după aceasta să fie examinate subiectele de ordin economic, social, umanitar etc.

  PL va insista pe schimbarea formatului forţelor de pacificare într-o misiune europeană sau internaţională (sub mandat UE, ONU).

   

  XI. POLITICA EXTERNĂ ȘI INTEGRAREA EUROPEANĂ

  Politica externă a PL se va axa pe protejarea intereselor naţionale ale Republicii Moldova, pe construcţia unor alianţe şi parteneriate externe în măsură să garanteze independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a statului, aderarea la Uniunea Europeană și NATO, relaţii economice reciproc avantajoase, protecţia cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi la muncă peste hotare.

  Prioritatea absolută a PL o constituie aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi NATO.

  Integrarea europeană este pentru Partidul Liberal obiectivul major în politica sa internă şi externă, promovat cu consecvenţă şi determinare. Vom depune eforturi pentru a avansa în relaţiile speciale cu partenerii strategici pe calea europenizării şi dezvoltării Republicii Moldova.

  PL optează pentru dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, prin cooperarea cât mai amplă cu UE într-un șir vast de domenii de interes comun, inclusiv în domeniile de bună guvernare, justiție, libertate și securitate, integrare comercială și cooperare economică sporită, politică de încadrare în câmpul muncii și socială, management financiar, administrare publică și reforma serviciului public, participarea societății civile, dezvoltarea instituțională, reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă.

  PL pledează pentru dezvoltarea unor relaţii de conlucrare cu organizaţiile internaţionale, care sunt importante pentru dezvoltarea Republicii Moldova. În acelaşi timp, PL va construi raporturi cu partidele politice şi asociaţiile politice internaţionale, prin care să promoveze interesele Republicii Moldova şi viitorul său democratic şi european.

  PL va contribui la construcţia unor relaţii economice reciproc avantajoase cu o serie de state şi organizaţii, care să sprijine ascensiunea economică a Republicii Moldova, de la periferia economică a Europei, spre un stat care susţine modernizarea şi dezvoltarea industrială în baza tehnologiilor noi. Pledăm, în acest scop, pentru dezvoltarea unei diplomaţii economice eficiente şi puternice.

   PL va urmări ca Republica Moldova  să se transforme dintr-un consumator de securitate, într-un producător de securitate, asumându-și obligații și contribuind, alături de partenerii săi occidentali, la susținerea păcii și dezvoltării în lume.

   PL va dezvolta și aprofunda dialogul strategic și parteneriatele sectoriale cu SUA, ca partener și garant al unei Europe Unite, libere și democratice.

  PL va coopera cu partenerii săi externi și interni la denunțarea extremismului politic, separatismului teritorial și mișcărilor radical-militarizate, utilizate de forțe imperiale împotriva noilor democrații din estul Europei.

   PL va milita pentru forme eficiente și moderne de susținere a tuturor grupurilor diasporale cu origini din RM, stimulând dezvoltarea și conservarea tradițiilor etno-culturale, deopotrivă cu promovarea intereselor naționale ale RM în străinătate. 

  O altă prioritate a diplomaţiei Republicii Moldova şi a serviciului consular va fi protecţia cetăţenilor Republicii Moldova, în special a celor aflaţi la muncă peste hotare.

   

  Direcţiile principale de politică externă ale Partidului Liberal sunt următoarele:

  - aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și NATO într-un orizont de timp mediu, prin implementarea rapidă a reformelor interne;

  - căile prin care PL vede integrarea europeană sunt în primul rând interne. În acest context, PL doreşte tratarea Republicii Moldova conform criteriului de performanţă şi merit;

  -  avansarea și consolidarea Dialogului Strategic cu SUA, ca platformă - cadru lansată în martie 2014, scopul căruia este extinderea și aprofundarea priorităților comune, în vederea modernizării și occidentalizării RM, consolidării justiției, economiei de piață și democrației reprezentative. PL va pleda pentru dezvoltarea acestui parteneriat cu SUA după modelul altor țări - aliat cu SUA pe domeniile de maximă vulnerabilitate pentru RM (securitate și apărare, comerț și cercetare, energie și justiție);

  - îndeplinirea integrală a angajamentelor internaţionale, asumate faţă de Consiliul Europei şi UE în domeniul dezvoltării şi democratizării interne a Republicii Moldova şi anume consolidarea instituţiilor democratice, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, asigurarea independenţei mass-media, garantarea independenţei justiţiei;

  - accelerarea reformelor în toate domeniile prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care include şi Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană, ratificat de Parlamentul RM la 2 iulie 2014, astfel încât să trecem la o nouă etapă a relaţiilor cu UE – semnarea Acordului de Preaderare;

  - trecerea de la un regim liberalizat de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova în ţările UE, la un regim fără vize, până la semnarea Acordului de Aderare cu UE;

  - semnarea acordurilor bilaterale de protecţie a drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi la lucru în statele Uniunii Europene şi în alte state.

  - încheierea unor parteneriate politico-economice cu statele membre ale UE ce sprijină perspectivele de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană;

  - valorificarea cadrului regional de cooperare oferit de UE, prin participarea activă la Parteneriatul Estic al Uniunii Europene şi alte inițiative regionale;

  - dezvoltarea unui Parteneriat Strategic European cu România şi valorificarea cunoştinţelor şi experienţei româneşti în procesul de aderare la UE şi a relaţiilor acestui partener special în cadrul UE;

  - dezvoltarea unui parteneriat reciproc avantajos cu vecinul din est, Ucraina;
  -  PL susţine un dialog realist cu Federația Rusă, în baza respectării principiilor stabilite în Tratatul de bază semnat în 2001 – a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. În acest sens, rămânem fermi pe poziţia conform căreia retragerea completă a tuturor trupelor de ocupație, muniţiilor şi echipamentelor ruse din Republica Moldova va contribui la stabilirea unui climat de siguranţă pentru cetăţeni, la soluţionarea conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova. Înlocuirea forţelor de menţinere a păcii existente cu o misiune civilă internaţională, necesară în scopul edificării încrederii şi garantării unei soluţii paşnice a conflictului.

  - diversificarea surselor şi pieţelor de energie, ceea ce ar elimina dependenţa de un singur furnizor - Federaţia Rusă, care a utilizat aceste resurse în scopuri politice; sporirea securităţii aprovizionării cu energie, dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare, sporirea integrării piețelor și ajustarea reglementărilor cu elementele cheie ale acquis-ului comunitar al UE, promovarea eficienţei energetice și utilizarea surselor de energie regenerabile;

  - respectarea angajamentului RM şi UE de a implementa Tratatul Comunității Energetice;

  - utilizarea condiţiilor preferenţiale pe care le-a oferit UE pentru promovarea economiei Republicii Moldova;

  - diversificarea pieţelor de desfacere pentru produsele autohtone;

  implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului NATO-Republica Moldova (IPAP) actualizat, informarea veridică a populaţiei privind rolul şi importanţa NATO în procesul de democratizare a Republicii Moldova şi a indispensabilităţii aderării la NATO în procesul de integrare europeană. Examinarea, în perspectivă medie şi lungă, a iniţierii negocierilor asupra Foii de Parcurs (MAP) pentru aderarea Republicii Moldova la NATO;

  - promovarea unei diplomaţii moderne şi eficiente, care să implementeze priorităţile enumerate şi a unui serviciu consular care să lucreze în interesul cetăţenilor Republicii Moldova;

  - sporirea eficienței și a resurselor alocate diplomației economice internaționale;

  - modernizarea și creșterea eficienței serviciului diplomatic al RM. Recalibrarea prezenței misiunilor diplomatice în conformitate cu criteriile de reprezentare geografică și contribuție la reprezentarea politică, economică și culturală a RM;

  - sporirea rolului RM de contribuitor la dezvoltarea internațională după modelul altor state vecine (balticii, central și est-europenii), în scopul dezvoltării modelului democratic, a mecanismelor de piață și solidarității contra pericolelor internaționale;

  - negocierea unor regimuri facilitate de vize cu SUA, Canada, țările Americii Centrale și Latine.

   

  XII. TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

  Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) reprezintă platforma de modernizare și creștere economică a societății, platformă care va contribui în mod plenar la garantarea dreptului la viață, libertate și proprietate a cetățeanului, inclusiv prin limitarea prerogativelor statului și ale altor categorii de putere, oricare ar fi forma și modul lor de manifestare.

   Reieșind din valorile liberale de fortificare a pieței concurențiale libere și de dezvoltare socială, Partidul Liberal consideră sectorul TIC ca fiind forța motrice a progresului economic.

  În baza dezvoltării sectorului TIC, liberalii vor contribui la materializarea valorilor liberale fundamentale - libertatea și creativitatea individuală, responsabilitatea și independența personală, respectul drepturilor indivizilor și egalitatea în fața legii.

  Partidul Liberal consideră instrumentele și tehnicile domeniului TIC absolut indispensabile pentru garantarea  libertății de gândire a cetățenilor, pentru asigurarea  liberului schimb de idei, dezvoltarea economiei de piață în baza inițiativei private și a unui sistem transparent de guvernare.

  Principalele obiective ale Programului PL vizează implementarea prevederilor europene cu privire la Agenda Digitală, alinierea la cadrul legislativ UE cu privire la comunicații în bandă largă, accesul la informații publice, identitate electronică, protecția datelor cu caracter personal, implementarea soluțiilor de interoperabilitate în conformitate cu cadrul european.

  În consecință, pentru dezvoltarea sectorului TIC, Partidul Liberal va asigura:

  -          impulsionarea dezvoltării societății, bazate pe cunoaștere, iar ca rezultat, implementarea soluțiilor TIC pentru o guvernare eficientă, crearea conținutului digital și digitizarea conținutului existent, implementarea serviciilor electronice în sănătate, educație, mass-media și cultură, protecția socială și familie, sporirea gradului de securitate informațională, protecția datelor personale şi a vieții private;

  -          modernizarea sistemului educațional în domeniul TIC, prin îmbunătățirea standardelor educaționale, crearea de parteneriate cu companii private, centre de excelență şi laboratoare inovaționale pentru pregătirea specialiștilor de înaltă calificare;

  -          asigurarea liberei concurențe pe piața comunicațiilor electronice, poștale şi a industriei TIC, tratarea egală a tuturor agenților economici din sectorul TIC, asigurarea principiului neutralității tehnologice;

  -          un cadru legal și instituțional adecvat și o bază tehnologică favorabilă dezvoltării domeniilor economiei, bazate pe noile tehnologii;

  -          sporirea numărului de locuri de muncă, bazate pe utilizarea TIC, prin crearea parcurilor TIC şi de inovație, atragerea de investiții şi tehnologii, încurajarea lansării şi dezvoltării de companii noi, dezvoltarea şi promovarea capacității de export a sectorului;

  -          un cadru fiscal propice dezvoltării afacerilor în domeniul TIC, de producere și comercializare a produselor informatice autohtone;

  -          transparența în utilizarea mijloacelor bugetare și ajutoarelor externe alocate în scopul dezvoltării societății informaționale;

  Pentru materializarea acestor intenții, Partidul Liberal va susține următoarele direcții de acțiune:

  -          e-guvernarea privită prin prisma regândirii organizațiilor şi proceselor, asigurarea interoperabilității și implementarea tehnologiilor Cloud, susținerea inițiativei Open Data - punerea la dispoziția publicului de date accesibile, reutilizabile și redistribuibile;

  -          promovarea și aplicarea tehnologiilor de procesare inovativă a sistemelor de tip Data Mining, OLAP și Knowledge Management, pentru a asigura optimizarea proceselor de luare a deciziilor și pentru a facilita analiza informațiilor din administrația publică;

  -          implementarea controalelor de securitate în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu şi a reglementărilor naționale şi Europene privind protecția datelor cu caracter personal, precum şi auditarea periodică a acestora;

  -          promovarea și implementarea sistemelor colaborative on-line, instrumentelor și serviciilor electronice participative la inițiative publice sau guvernamentale pentru persoane și mediul de afaceri, stimularea cetățenilor în generarea de conținut digital;

  -          eficientizarea activității centrelor de date și dezastru, servicii informatice și suport pentru realizarea mediului comun informațional al instituțiilor administrației publice, care să permită accelerarea semnificativă a proceselor de luare a deciziilor la toate nivelurile, prin utilizarea mai eficienta a sistemelor TIC de planificare și suport de decizie;

  -          sporirea nivelului de disponibilitate a serviciilor în bandă largă pentru cetățeni şi întreprinderi, prin dezvoltarea infrastructurii de bandă largă, urmărind încadrarea în gradul de acoperire și standardele de calitate UE, modernizarea rețelelor de broadband (NGA-FTTH) cu asigurarea cerințelor tehnice impuse de Agenda Digitală 2020.  XIII. CONTROLUL ACTIVITĂȚII PARLAMENTULUI, GUVERNULUI ȘI PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA DE CĂTRE CETĂȚENI

  Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie: dreptul la viaţă, la libertatea conştiinţei, a credinţei, la libera exprimare, dreptul la apărare, la învăţătură, la ocrotirea sănătăţii, dreptul la proprietate privată, la muncă etc. Acestea şi alte drepturi sunt traduse în viaţă de către cele trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească.

  Mecanismul controlului puterii judecătoreşti există. Părţile interesate pot exercita căile de atac în instanţele superioare, inclusiv Curtea Europeană pentru Drepturile Omului ca ultimă instanţă. Însă mecanismul controlului asupra puterii legislative, executive şi a Preşedintelui Republicii Moldova este insuficient, deoarece deputaţii aleşi nu întotdeauna apără interesele celor care i-au votat. De aceea, PL consideră că cetăţeanul trebuie să dispună de dreptul constituţional de a sesiza Curtea Constituţională.

   Numai Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei. Garantarea prin Constituţie a dreptului cetăţenilor de a sesiza în Curtea Constituţională legile şi hotărârile Parlamentului, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, va deveni în realitate un mecanism democratic, prin care alegătorii vor controla puterea, solicitând anularea legilor, hotărârilor, ordonanţelor şi decretelor adoptate nu în interesul statului, societăţii şi al cetăţenilor, ci în interesul celor de la putere, al oligarhiei politice şi economice.

   

   

   

Sediu Central: mun. Chisinau, str. Nicolae Iorga 15
© 2018 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.
 Total vizitatori: 3624081  | ieri: 1084 |  azi: 246 |  online: 32     RSS     Widget Informer
Tel.: +(373 22) 22 83 26, 23-26-89, 24-35-69, 22-80-97
Fax: +(373 22) 22-80-97